SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Ukončené projekty>Stavby ukončené v 2014>Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy, mosty v správe SSC IVSC Košice I/18 - 380 Tatranská Štrba-Sosna, most
Prejsť na navigáciu

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy, mosty v správe SSC IVSC Košice I/18 - 380 Tatranská Štrba-Sosna, most

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy, mosty v správe SSC IVSC Košice I/18 - 380 Tatranská Štrba-Sosna, most

Termín začatia stavby:

08/2013

Termín ukončenia stavby:

12/2014

Stavebné práce : cena podľa Zmluvy o dielo spolu s DPH [€]:

737 647,57 €

Stavebné práce : skutočne prestavané spolu s DPH do 31.10.2014 [€]:

562 330,16 €

Zhotoviteľ:

ZIPP Bratislava, spol. s.r.o

Na predmetnom mostnom objekte pokračujú stavebné práce v súlade s Harmonogramom prác. Stavebné práce budú ukončené v Zmluvnom termíne t.j. do 12/2014. Následne budú objednávateľom stavby prevzaté. Stavebná akcia bude v mesiaci 12/2014 daná do užívania. V roku 2015 bude zo strany zhotoviteľa zabezpečené odstránenie drobných nedorobkov a nedostatkov zaznamenaných na preberacom konaní stavby.

Účel stavby:

Stavebná úprava mosta spočívala v odstránení vzniknutých porúch na nosnej konštrukcii mosta, vyspravení puklín medzi nosnými konštrukciami a medzi oporou a krídlom, odstránení zatekania vody na nosnú konštrukciu, opravy riadkového obkladového muriva, ukotvenia vtokových krídiel. Odstránenie zatekania vody do nosnej konštrukcie bolo zabezpečené injektážou a usmernením povrchovej vody vybudovaním dláždených priekop a rigolu do jestvujúceho potoka. Po odstránení porúch bolo prevedené ošetrenie celej nosnej konštrukcie ochranným náterom. Zvýšenie únosnosti nosnej konštrukcie sa zabezpečilo realizovaním spriahajúcej dosky hrúbky 20 až 25 cm.

Súčasťou rekonštrukcie mostného objektu bola aj úprava priľahlého úseku štátnej cesty v celkovej dĺžke 250,00m.

Sanácia cestného telesa spočívala vo výmene konštrukcie vozovky v celej šírke a porušených vrstiev násypového telesa, dobudovaným nespevnených krajníc a celkovej stabilizovaní násypového telesa cestnej komunikácie vybudovaním oporných múrov a vybudovaním dláždenej priekopy.

Publikované: 6.2.2015

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora