SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Ukončené projekty>Stavby ukončené v 2013>Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy, mosty v správe SSC IVSC Košice I/18 - 485 Vranov, most
Prejsť na navigáciu

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy, mosty v správe SSC IVSC Košice I/18 - 485 Vranov, most

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy, mosty v správe SSC IVSC Košice I/18 - 485 Vranov, most

Termín začatia stavby:

01/2012

Termín ukončenia stavby:

05/2013

Predpokladané celkové náklady stavby:

692 870,81 €

Skutočné náklady stavby:

680 068,19 €

Zhotoviteľ:

Doprastav a.s. Bratislava

Účel stavby:

Účelom stavby bola rekonštrukcie mostného objektu z dôvodu jeho zlého technického stavu (poškodená izolácia a zatekanie mosta), výmena nefunkčnej izolácie, dilatačných záverov, odvodňovačov, zriadenie nových rímsových dosiek, výmena bezpečnostných zariadení, sanácia povrchu nosnej konštrukci a sanácia spodnej stavby mosta. Zároveň bolo upravené šírkové usporiadanie vozovky na moste. K úprave šírkového usporiadania na moste bolo možné pristúpiť vybudovaním samostaného objektu - Lávky pre peších, čo umožnilo zrušenie existujúcich chodníkov na pôvodnom mostnom objekte.

Odvodnenie vozovky je riešené prostredníctvom rímsových odvodňovačov v počte 11 ks. Pravostrannú rímsu tvorí chodníková doska šírky 2,0m na ľavej strane je odrazný pruh šírky 0,9m. V oboch rímsach sú zabudované chráničky 2xØ50mm z PVC pre prechod kábla VO (601-00 Preložka verejného osvetlenia). V pravostrannej rímse sú navyše umiestnené 2 chráničky Ø110mm z PVC a v ľavostrannej rímse chránička Ø63mm z PVC (objekt 650- 00 Preložka telefónnych vedení).

Na oboch rímsach je navrhnuté a osadené zábradelné zvodidlo so stupňom zadržania H2. Výška zvodnice je 0,75 m nad úrovňou vozovky. Na pravostranej rímsovej doske je oceľové zábradlie so zvislou výplňou výšky 1,1m.

Nad oporami č.1 a č.5 je na celú šírku nosnej konštrukcie zrealizovaný povrchový mostný záver (oceľový s gumeným tesnením) pre dilatáciu ±25mm.

Súčasťou rekonštrukcie mostného objektu je aj úprava komunikácie pred a za mostným objektom. Smerové a šírkové pomery cesty ostali nezmenené. Dĺžka úpravy komunikácie je 128,18 m. Šírkové usporiadanie komunikácie zodpovedá kategórii MZ13/50.

Jestvujúce verejné osvetlenie na moste 18-485 a stožiar verejného osvetlenia pri ceste 1/189 č.4 bolo demontované (vrátane svietidiel a kábelového rozvodu). Nové verejné osvetlenie je napojené na jestvujúce v stožiaroch č.2 a č.3, je osadené na osvetľovacích stožiaroch OS-UD 89/08P nadzemnej výšky 8m so svietidlom 1x70W HST typu FORSTREET 04.

Jestvujúce telefónne vedenia prechádzajúce cez most, zasahovalo do stavebných úprav pri rekonštrukcii. Preto bolo potrebné telefónne vedenia preložiť tak, aby nebránili rekonštrukcii mosta. Jestvujúce telefónne vedenie na pravej a ľavej strane mosta v smere staničenia bolo demontované. Nové telefónne vedenie sú na moste uložené v rúrkach FXKVR 110 resp. FXKVR 63

Publikované: 1.4.2014

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora