SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Ukončené projekty>Stavby ukončené v 2013>Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy, mosty v správe SSC IVSC Košice I/15 Miňovce most nad riekou Ondava
Prejsť na navigáciu

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy, mosty v správe SSC IVSC Košice I/15 Miňovce most nad riekou Ondava

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy, mosty v správe SSC IVSC Košice I/15 Miňovce most nad riekou Ondava

Termín začatia stavby:

09/2012

Termín ukončenia stavby:

10/2013

Predpokladané celkové náklady stavby:

681 968,60 €

Skutočné náklady stavby:

679 536,50 €

Zhotoviteľ:

Inžinierske stavby a.s. Košice

Účel stavby:

Cieľom stavby je výmena mostného provizória nad riekou Ondava za trvalý mostný objekt na výhľadovú kategóriu C9,5/50. Premostenie na riekou Ondava je riešené jednopoľovou predpätou konštrukciou dĺžky 44,70 m. Nosná konštrukcia je navrhnutá ako parapetná s medziľahlou mostovkou.

Mostný objekt využíva jestvujúce základy s hĺbkovým založením na veľkopriemerových pilótach. Jestvujúce úložné prahy s prechodovými doskami a krídlami sa vybúrajú po úroveň základu, so zachovaním jestvujúcej betonárskej výstuže pre kotvenie nového úložného prahu. Po odbúraní sa zrealizujú nové úložné prahy s ložiskovými blokmi pre uloženie ložísk. Úložný prah je na šírku základu 3,00 m, výšky 0,86 m. Záverný múrik má šírku 0,50 m, na ktorý je kĺbovo napojená prechodová doska dĺžky 5,0 m. Krídla sú navrhnuté zavesené s hrúbkou 0,5 m. Prechodová doska je navrhovaná dĺžky 5,0 m, hrúbky 300 mm.

Nosná konštrukcia je navrhnutá ako parapetná s medziľahlou mostovkou. Hlavný nosný systém (v pozdĺžnom smere) tvoria dva výškovo premenné nosníky z predpätého betónu C35/45. V priečnom smere je nosným prvkom mostovková doska premennej hrúbky navrhnutá ako železobetónová. Betonárska výstuž je z ocele B500B.Výstavba nosnej konštrukcie je navrhovaná na pevnej skruži v jednej etape.

Statickým systémom nosnej konštrukcie je klasická kolmá trámová konštrukcia spojená doskou. Šírka nosnej konštrukcie je konštantná 12,30 m, dĺžky 44,70 m. Nosná konštrukcia sa uloží na predom uložené elastomerné ložiská. Použijú sa elastomerné ložiská s pôdorysnými rozmermi elastomeru 450x600x74 mm. Nad oporami č. 1 a č. 2 sú navrhnuté kobercové mostné závery, zabezpečujúce dilatačný posun ±40 mm. Odrazné pruhy sú navrhnuté šírky 0,5 m z betónu C35/45-XC4,XD3, XF4 s kamenným obrubníkom uložený do malty a kotvený do odrazného pruhu.

Súčasťou rekonštrukcie mostného objektu je aj výmena obrusnej vrstvy vozovky v úseku od mosta III/5577-1 (vrátane mosta) v smere z Vranova nad Topľou po križovatku s cestou I/15.

Po demontáži ŤMS (ťažkej mostnej súpravy) bola táto rozobratá na jednotlivé dielce, ktoré boli očistené a následne zakonzervované.

Takto ošetrené prvky ŤMS boli odvezené do skladu Štátnych hmotných rezerv.

Publikované: 1.4.2014

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora