SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Ukončené projekty>Stavby ukončené v 2013>I/50 Zvolen, Pustý Hrad – Neresnica, III. etapa
Prejsť na navigáciu

I/50 Zvolen, Pustý Hrad – Neresnica, III. etapa

I/59 Jelenec – núdzový záliv

Termín začatia stavby:

12/2011

Termín ukončenia stavby:

12/2013

Skutočné náklady stavby:

8 191 784,10 €

Zhotoviteľ:

Združenie „ I/50 Pustý Hrad – Neresnica, III.etapa“, Banská Bystrica

Účel stavby:

Cesta I/50 je zaradená do medzinárodnej cestnej siete ako E 571 a cesta I/66 je zaradená do medzinárodnej cestnej siete ako E 77. Obe cesty majú medzinárodný význam, pretože zabezpečujú cestné prepojenie pre smer Maďarsko- Poľsko a Česko – Ukrajina. Stavba je súčasťou súboru stavieb cestnej infraštruktúry na území mesta Zvolen, ktoré sa postupne realizujú od roku 1975.

V rámci stavby sa vybudovalo mimoúrovňové prepojenie ciest I/50 a I/66 v mieste bývalej úrovňovej stykovej križovatky. Vybudovala sa trubkovitá mimoúrovňová križovatka, zrealizovala sa rekonštrukcia cesty I/50 ako smerovo rozdelená cesta od km 237,200 v dĺžke 440 m. Ďalej pokračovala úprava krytu vozovky bez zmeny šírkových parametrov do km 238,000 v dĺžke 267,48 m. Na ceste I/66 sa zrealizovala úplná rekonštrukcia cesty v dĺžke 678,27 m. Na pokračujúcom úseku cesty I/50 bola zrealizovaná rekonštrukcia cesty od začiatku úseku v km 0,000 = km 238,000 pasportu cesty I/50 po km 1,700.

Súčasťou stavby sú Všeobecné položky (VP) a 56 objektov: 010 Vegetačné úpravy, 015 Demolácie, 016 Demolácia ČS "Spectrum" - stavebná časť, 016-10 Demolácia ČS "Spectrum" - technologická časť, 020 Príprava pozemkov zariadenia staveniska, 021 Príprava pozemkov zariadenia staveniska - I. etapa, 101 Rekonštrukcia cesty I/50, 102 Rekonštrukcia cesty I/66, 103 Cesta I/50 – I. etapa, 108 Obslužná komunikácia k štadiónu, 109 Rekonštrukcia cesty, 111 Obchádzková cesta v km 2.620 - 2.850, 112 Obchádzková cesta v km 2.773, 120 Úprava železničnej trate Zvolen – Šahy, 201 Most na železničnej trati Zvolen – Šahy, 201-01 Provizórne premostenie, 202 Most na ceste I/66, 203 Most nad potokom Neresnica, 203-01 Demolácia mosta nad potokom Neresnica, 221 Oporný múr pri ceste I/66, 223 Oporný múr na príjazdovej ceste, 231 Protihluková stena pri ceste I/66, 241 Úprava potoka Neresnica, 301 Oplotenie, 405 Svetelná signalizácia križovatky ciest I/50 - Mládežnícka ul., 410 Svetelná signalizácia počas realizácie stavby, 501 Cestná kanalizácia, 501-10 Odlučovače ropných látok, 505 Rekonštrukcia kanalizácie DN 600, DN 300, 506 Kanalizácia príjazdovej cesty, 507 Mestská kanalizácia, 508 Rekonštrukcia odvodňovacej priekopy, 510 Rekonštrukcia vodovodu DN 150, 511 Rekonštrukcia vod. pod príjazdovou cestou, 602 Preložka 2x22 kV vedenia, 605 Preložka 22 kV vzdušnej prípojky, 606 Preložka 22 kV káblovej prípojky pre TS-AGRO, 607 Preložka 22 kV káblového vedenia, 621 Preložka NN vedenia v km 2.8-2.9, 624 Preložka NN vedenia - Slovnaft, Salaš, 631 Verejné osvetlenie na ceste I/50, 632 Verejné osvetlenie na ceste I/66, 633 Preložka verejného osvetlenia pri ceste I/50, 634 Dočasné osvetlenie obchádzkových ciest, 635 Prípojka NN pre verejné osvetlenie, 636 Prípojka NN pre svetelnú signalizáciu križovatky ciest I/50 - Mládežnícka ul., 651 Rekonštrukcia DK - OSDK Zvolen, 652 Rekonštrukcia DK ŽSR, 653 Rekonštrukcia prípojky DOK Slovak Telekom, 661 Rekonštrukcia MTS, 662 Rekonštrukcia zab. kábla ŽSR, 663 Preložka slaboprúdového vzdušného vedenia, 692 Tvárnicová trasa ŽSR, 701 Rekonštrukcia parovodu, 703 Rekonštrukcia parovodu - prípojka štadión, 710 Preložka plyn. zásobníka Probugas

Publikované: 1.4.2014

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora