SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Ukončené projekty>Stavby ukončené v 2009>I/64 Žilina – juh, I. etapa, Lietavská Lúčka, diaľničný privádzač
Prejsť na navigáciu

I/64 Žilina – juh, I. etapa, Lietavská Lúčka, diaľničný privádzač

I/64 Žilina – juh, I. etapa, Lietavská Lúčka, diaľničný privádzač
Predpokladaný termín začatia stavby:
01/2003
Predpokladaný termín ukončenia stavby:
06/2009
Predpokladané celkové náklady stavby [€]:
40 620 537
Preinvestované do 31.12.2009 [€]:
40 470 537
Plán preinvestovania v roku 2010 [€]: 150 000
Zhotoviteľ:
Doprastav a.s.

Cieľom stavby je napojenie diaľnice D1 na cestnú sieť v oblasti Žilina - juh. Trasa diaľničného privádzača vedie v katastrálnom území Bytčice a Žiliny až po Váhostav (Hlinská ul.) v Žiline po poľnohospodársky nevyužívaných pozemkoch.

Začiatok úseku stavby km 4,300 je stanovený do križovatky štátnej cesty I/64 – s diaľničným privádzačom v križovatke Solinky, koniec úseku km 6,377254 pred križovatku štátnej cesty I/64 so Saleziánskou ulicou v Žiline, kde však pokračuje objektom 114-00 Nadjazd v križovatke I/18-I/64, ktorý zabezpečuje v spomenutej križovatke toho času chýbajúce ľavé odbočenie pre smer Martin - Rajec.

Napojenie na cestnú, respektíve diaľničnú sieť sa realizuje v ďalších mimoúrovňových križovatkách Solinky (s bývalou cestou I/64, so IV. Okružnou a Bytčickou cestou) a úrovňových križovatkách len s pravými odbočeniami alebo pripojeniami (Hlinská ul., Kraskova ul. a Severná ul.).

Umiestenie privádzača v Žiline sleduje polohu I/64, pričom zohľadňuje terajšie a výhľadové požiadavky dopravnej infraštruktúry mesta Žiliny. Poloha železničnej trate Žilina - Rajec a úrovňové priecestia na Kamennej ulici a Bánovskej ceste osobitne významne ovplyvnili trasovanie a celkové riešenie stavby.

Celková dĺžka trasy cesty I/64 je 1 527 m.

Chodníky sú navrhované minimálnej šírky 2,0 m s priečnym spádom 2,5%. Pozdĺžny chodník od km cca 5,600 až po koniec úseku bude v súbehu so zeleným pásom šírky 2,00 m.

V miestach prechodov pre chodcov budú chodníky upravené tak, aby umožňovali bezbariérový prechod – na dĺžku 1,5 m, a v šírke prechodu pre chodcov sa výškovo napoja na komunikáciu.

Autobusové zastávky sú navrhnuté tak, aby bolo možné bezbariérové prepojenie na terajší stav chodníkov. Pri nadjazde Váhostav sú navrhnuté rampy s pozdĺžnym sklonom vyhovujúcim pre imobilných občanov, t.j. max sklon 1:12. Keďže sa ruší železničné priecestie na Kamennej ulici, znemožní sa takto bezbariérový prechod z autobusovej zastávky na Bytčickú ulicu. Peším je umožnený prechod cez navrhovanú komunikáciu podchodom v km 4,916 po navrhovanom chodníku a schodisku obj. 219-00, po obj. 220-00 tejto stavby, a v km 6,270 úrovňovým prechodom pre peších.

Terajšie verejné osvetlenie križovatky cesty I/18 a I/64 bude predĺžené až pred začiatok intravilánu Žiliny, pričom budú osvetlené aj priľahlé úseky dotknutých objektov 112-00, 113-00 a 114-00. Verejné osvetlenie je riešené v obj. 620-00.

 

Aktualizované: 11.5.2010

Publikované: 5.12.2008

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora