Prejsť na navigáciu

I/59 Ružomberok, most 062

I/59 Ružomberok, most 062
Predpokladaný termín začatia stavby:
11/2007
Predpokladaný termín ukončenia stavby:
09/2009
Predpokladané celkové náklady stavby [€]:
2 909 267,99
Preinvestované do 31.12.2009 [€]:
2 593 697,99
Plán preinvestovania v roku 2010 [€]: 315 570
Zhotoviteľ:
Doprastav a.s.

Účel stavby:

Cieľom rekonštrukcie mosta je zlepšenie jeho stavebného stavu. Po rekonštrukcii dosiahnuť úroveň zaťažiteľnosti podľa triedy „A“ podľa platných normových predpisov. Požadovaná zaťažiteľnosť sa dosiahne zhotovením novej spriahajúcej žel. bet. dosky a použitím dodatočnej predpínacej výstuže v úrovni spodnej príruby nosníkov, zhotovením nového zvršku a časti mostného príslušenstva s dôslednou reprofiláciou poškodených povrchov nosnej konštrukcie a spodnej stavby. Nadbetónovaním spriahajúcej dosky dôjde k zvýšeniu nivelety mosta a vzhľadom na to je potrebné upraviť niveletu cesty I/59 pred a za mostom v dĺžke 15m a upraviť aj priľahlé chodníky.
Rekonštrukcia bude prebiehať pod premávkou s usmernením osobnej a autobusovej dopravy do jedného jazdného pruhu dopravným značením a svetelnou signalizáciou - po poloviciach mosta. Nákladná doprava bude presmerovaná na obchádzkové trasy. V rámci stavby budú dotknuté nasledovné inžinierske siete: miestny tel. kábel, kábel VO, trakčné vedenie.
Cieľom opravy križovatky I/18, I/59 je zlepšenie plynulosti a priechodnosti tohto dopravného uzla usmernením jazdných pruhov, prestavbou ostrovčekov, sfunkčnením cestnej svetelnej signalizácie za podmienky minimálneho zásahu do okolitých pozemkov.
Cieľom opravy križovatky I/18, III/018 105 je zlepšenie dopravnej situácie v križovatke, ktorá je využívaná ťažkou nákladnou dopravou na zásobovanie priemyselných aktivít zriadením samostatného ľavého odbočovacieho pruhu v smere od Ružomberka do Liskovej a vyraďovacieho pruhu zo smeru L. Mikuláš – Lisková a vybudovaním ostrovčeka .
Technický popis stavby:
Existujúci most ev. č. 062 na štátnej ceste I/59 z Ružomberka do Dolného Kubína v km 53,680 ponad elektrifikovanú železničnú trať Žilina – Košice a miestnou komunikáciou bol postavený v roku 1967. Most je prefabrikovaný s piatimi poliami.
Stavebný stav mosta bol na základe hlavnej prehliadky mosta vykonanej v roku 1999 zatriedený ako veľmi zlý, to je stupeň VI. podľa ON 73 6220.
Križovatka ciest I/18 a I/59 v Ružomberku v súčasnosti predstavuje opakujúcu sa nehodovú lokalitu v rámci cestnej siete SR. V križovatke je nefunkčná cestná svetelná signalizácia, šírka jazdných pruhov je nehomogénna, problematickým je ľavé odbočenie zo smeru Žilina – Dolný Kubín, ktoré sa využíva pre ťažkú nákladnú dopravu.
Križovatka ciest I/18 a II/018 105 pri odbočke na obec Lisková je využívaná ťažkou nákladnou dopravou na zásobovanie Mondi Bussines Paper SCP ( býv. SCP Neusiedler), železničnej vlečky ŽSR a ostatných priemyselných aktivít pri ceste III/018 105. Problematickým sa javia odbočenia z cesty I/18 na cestu III/018 105 (hlavne ľavé v smere Ružomberok – Lisková) ako aj zaradenie z cesty III/018 105 na cestu I/18.
Most:1
Kategória cesty:zachovanie existujúceho šírkoveho usporiadania
Dĺžka mosta / úpravy:120,21 m
Šírka mosta medzi obrubníkmi/zábradliami:9,0 m/12,0 m
Zaťaženie mosta: Zaťažovacia trieda „A“ podľa STN 73 6203/1986
Križovatky:2

 

Aktualizované: 11.5.2010

Publikované: 5.12.2008

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora