SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Ukončené projekty>Stavby ukončené v 2009>I/18 Žilina – Strážov, diaľničný privádzač
Prejsť na navigáciu

I/18 Žilina – Strážov, diaľničný privádzač

I/18 Žilina – Strážov, diaľničný privádzač
Predpokladaný termín začatia stavby:
01/2006
Predpokladaný termín ukončenia stavby:
06/2008
Predpokladané celkové náklady stavby [€]:

22 270 944,38

Preinvestované do 31.12.2009 [€]:

22 170 944,38

Plán preinvestovania v roku 2010 [€]: 100 000
Zhotoviteľ:
Doprastav a.s., JV Skanska DS+BS

Účel stavby:

Stavba má význam v medzinárodnom meradle. Nachádza sa v multimodálnom dopravnom koridore V a VIa. V súčasnosti sú po nej vedené tri cesty medzinárodného významu E 50 v smere západ - východ, E 75 v smere sever -juh a E 442.
Ciele projektu
Projekt vytvára podmienky na vybudovanie komunikácie, ktorá plynulo, rýchlo a bezpečne prevedie diaľničnú, regionálnu, prímestskú a mestskú dopravu medzi komunikáciami v severozápadnom regióne Slovenska a intravilánom mesta Žiliny (vytvorí časť chýbajúceho spojenia z plánovanej diaľnice D3 na komunikačnú sieť mesta Žilina) pri návrhu opatrení zvyšujúcich bezpečnosť nemotoristov. Toto je potrebné dosiahnuť pri minimalizácii nákladov stavby, zabezpečení ochrany životného prostredia a bezpečnosti nemotoristov - ako účastníkov dopravy.
Ciele môžu byť zhrnuté ako:
- Výstavba ďalšieho prepojenia k dokončeniu Európskej diaľničnej siete
- Opatrenie na zvýšenie kapacity dopravy pre miestnu, národnú a medzinárodnú dopravu cez EU koridor IV
- Odstránenie aktuálnych dopravných zúžených profilov na ceste I/18
- V priemere zvýšiť' rýchlosť dopravy cez EU koridor IV
- Zlepšenie úrovne služieb a komunikácie pre investorov, ako nástroja pre stimulovanie ekonomického rastu a ekonomickej konvergencie
- Ekonomický prospech pre užívateľov ciest (úspora času, paliva....)
- Zapracovanie návrhov životného prostredia so zameraním na citlivé oblasti takým spôsobom, aby bol minimálny dopad na ŽP
Projektom sa odstránia hlavné problémy a nedostatky súčasnej komunikácie:
- Nevhodné šírkové usporiadanie cesty
- Posilní sa bezpečnosť nemotoristov - ako účastníkov dopravy (obyvateľov dotknutého územia)
- Negatívny vplyv na životné prostredie.
Stavba sa nachádza v juhozápadnej časti mesta Žilina. V celom rozsahu stavby sa nachádza v existujúcej polohe cesty I/18, ktorú rozširuje podľa potreby do oboch strán.
Od začiatku úpravy po rieku Rajčianka, sa nachádza v zastavanej mestskej časti Strážov, v kratšom úseku v priemyselnej časti Žiliny. Navrhnutá komunikácia je v rozhodujúcom rozsahu umiestnená na existujúcej komunikácii. Dominantná existujúca komunikácia je cesta I/18.
Ďalšie komunikácie, na ktorých sa nachádza stavba, sú miestne zberné dvojpruhové komunikácie (Priemyselná a Oceliarska), upravované len v nevyhnutnej dĺžke v križovatkách, poľné cesty a miestne obslužné komunikácie ( pozdĺž Kragujevskej ulice), v dĺžke potrebnej pre možné zaústenie do križovatiek. V Strážove sú zaústené na navrhnutú cestu I/18 nasledujúce miestne komunikácie - zberná - Bratislavská cesta a obslužná Agátová a bezmenné pri Marakane a cintoríne. Z dôvodu potreby zabezpečenia dopravnej obsluhy podnikateľských subjektov na Kragujevskej ulici, je súčasťou stavby aj rekonštrukcia Cestárskej ulice s prepojením cez vetvu ,,Bolo".
Celkový popis stavby
Cesta 1/18
kategória: MZ 16,5/60, ako zberná komunikácia, funkčnej triedy B1
dĺžka:2 590,00 m
smerové oblúky: min. 242m
výškové oblúky: vypuklý min. 2500 m, vydutý mm 2500 m
pozdĺžny sklon: max. 1,65%
Šírkové usporiadanie
jazdný pruh 4 x 3,50=14,0m
deliaci prúžok 2 x 0,25=0,5m
vodiaci prúžok 2 x 0,50=1,0m
bezpečnostný odstup 2 x 0,50=1,0m
voľná šírka 16,5m
Križovatky:
V rámci stavby sa rieši sedem križovatiek z toho jedna svetelne riadená.
Most:
Jedným z rozhodujúcich objektov stavby je jednopol'ový mostný objekt dĺžky 42,63 m, šírka medzi zábradliami 13 m.
Oporné múry a protihlukové steny:
V stavbe je navrhnutých deväť' oporných gravitačných múrov v rozpätí výšky 1,55 m až 10m, celkovej dĺžky 1 194,57 m. V rámci stavby sa vybudujú protihlukové steny o celkovej dĺžke 1187 m, s výškou od 2,5 - 4,5 m. Použitý materiál je sklo a drevo.

 

Aktualizované: 11.5.2010

Publikované: 5.12.2008

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora