Prejsť na navigáciu

I/75 Galanta – obchvat, 1. stavba

I/75 Galanta – obchvat, 1. stavba

Čerpanie k 31.03.2008:
1,2 %
Začiatok výstavby:
2007
Predpokladaný rok ukončenia výstvaby:
2008
Alokované náklady:
191 586 000 Sk
Zhotoviteľ:
Váhostav – SK, a.s.

Účel stavby:

Cesta I/75 tvorí spojnicu medzi Bratislavou a Novými Zámkami s pokračovaním na juh stredného Slovenska (Dudince, Krupina, Veľký Krtíš). Prechádza centrom mesta Galanta a je súčasťou jeho základného komunikačného systému. Priamo v meste sa napája na cestu I/75 cesta II/507 od Dunajskej Stredy a pokračujúca na Sereď a rýchlostnú cestu R1. V centre mesta obe spomenuté cesty tvoria peážny úsek, čo so sebou prináša kumuláciu dopravy.
Návrhové parametre cesty sú vzhľadom na vysoké dopravné zaťaženie cesty I/75 nedostatočné. Na začiatku riešeného úseku sa nachádzajú dve nevhodne riešené úrovňové križovatky, ktoré majú na vedľajšom smere v tesnej v blízkosti (do70 m) železničné priecestie. V krátkej vzdialenosti nasleduje úrovňové železničné priecestie na samotnej ceste I/75. Vznikajú potom neprehľadné a nebezpečné situácie, keď kolóna čakajúcich vozidiel zasahuje až do križovatky. Cesta I/75 má aj v prieťahu cez Galantu nevhodné šírkové usporiadanie a predovšetkým dopravne silne zaťažené križovatky, ktoré spomaľujú dopravu. Nepriaznivé je, že tranzitná doprava prechádza obchodným centrom mesta, kde je miestna doprava, množstvo chodcov a cyklistov.
Riešenie preložky cesty II/507 vo východnej časti mesta súvisí s novými aktivitami v Galante, akou je výstavba komplexu firmy Samsung Elektonics Slovakia. Investícia Samsung je jednou z najvýznamnejších investícií na Slovensku. Už v súčasnosti spoločnosť zamestnáva 3 500 pracovníkov. Avšak z hľadiska dopravy je predovšetkým zaujímavá v súčasnosti realizovaná druhá etapa výstavby, v rámci ktorej sa v Galante vybuduje logisticko-distribučné centrum Samsungu pre strednú a západnú Európu. Výstavba logisticko-distribučného centra by sa mala ukončiť v apríli budúceho roka, pričom prácu by v ňom malo nájsť ďalších 500 zamestnancov.
Z vyššie uvedených dôvodov bola navrhnutá preložka cesty I/75 a cesty II/507, ktorá by v dvojpruhovom šírkovom usporiadaní mala riešiť súčasné aj budúce dopravné nároky v priestore mesta Galanta.
Vláda v svojom Uznesení č. 1219, uložila v bode C.5 zo 6. 11. 2002 úlohu – zaradiť verejné práce Južný obchvat mesta Galanta do Rezortného rozvojového programu verejných prác MDPaT SR s termínom začatia výstavby v roku 2006.
Technický popis stavby:
Trasa cesty I/75 je hlavným objektom stavby. Ide o preložku cesty I/75 južne od sídla Galanty. Trasa je navrhnutá v súlade so štúdiou a územnoplánovacou dokumentáciou mesta Galanta. Začína v km 4,157 líniového staničenia cesty I/75, v km 1,050 mimoúrovňovo križuje trať ŽSR a následne preložku cesty III/5081. Navrhnutá mimoúrovňová križovatka pripája vetvami jestvujúcu cestu I/75 od Galanty. Trasa v km 2,000 mimoúrovňovo križuje cestu II/507 a následne v km 3,000 mostným objektom prekonáva vodný tok Šárd. Pri krížení cesty I/75 s cestou II/507 je navrhnutá mimoúrovňová križovatka – „trubkovitá“. Po priamom úseku je v km 3,900 navrhnuté mimoúrovňové križovanie s cestou II/561. Následne trasa v km 4,900 mimoúrovňovo križuje trať ŽSR. V úseku za traťou ŽSR sa uvažuje s napojením priemyselného parku Samsung na preložke cesty I/75. Na KÚ sa preložka I/75 veľkou okružnou križovatkou napája na jestvujúcu cestu I/75 a cestu II/507. Okružná križovatka je navrhnutá s možným výhľadovým vybudovaním križovatkových vetiev, ktoré priamo, mimo OK, prepojujú preložku cesty I/75 a s pôvodnú cestu I/75, čím by sa vytvorila čiastočne mimoúrovňová okružná križovatka.
Trasa cesty II/507 je druhým hlavným objektom stavby. Preložka cesty II/507 začína cca 600 m pred miestnou časťou Nebojsa (km 43,849 líniového staničenia cesty II/507) veľkou okružnou križovatkou (s výhľadom napojenia na plánované logistické centrum), pokračuje cez vinohrad a poľnohospodárske pozemky, nasleduje úrovňová križovatka (prepojenie s Puškinovou ul.). Trasa pokračuje a v km 4,050 úrovňovo križuje cestu III/5082. V km 4,200 trasa mostným objektom prekonáva vodný tok Derňa. Na KÚ sa trasa napája na navrhovanú veľkú okružnú križovatku. Križované poľné cesty sa na preložku cesty II/507 napoja formou hospodárskych zjazdov.
Príjazdová komunikácia k Samsungu je navrhnutá od jestvujúcej miestnej komunikácie (Hviezdoslavova ulica) smerom k preložke cesty I/75. Komunikácia je smerovaná pod most, ktorým preložka cesty I/75 premosťuje železničnú trať v km 4,900.
Trasa cesty III/5081 je v súlade s ÚPD mesta Galanty. Začína cca 600 m pred jestvujúcim železničným priecestím smerom do Galanty. Cesta bude preložená v kategórii C7,5/50 a napojená bude na cestu II/507. Existujúce železničné priecestie na ceste III/5081 sa zruší.
Stav prípravy:
Technická štúdia a Zámer pre zisťovacie konanie podľa zákona č. 127/1994 Z. z. bola vypracovaná v novembri 2003. Spracovateľom bola na základe výsledkov verejnej súťaže firma IPOS, s. r. o. Banská Bystrica. Na základe požiadavky obyvateľov miestnej časti Nebojsa, ktorú mesto Galanta podporilo, bola TŠ a Zámer doplnená o obchvat tejto miestnej časti (apríl 2004).
Po prerokovaní Zámeru bolo upustené od vypracovania Správy o hodnotení - Rozhodnutím MŽP SR č. 1638/04-1.6/ml zo dňa 25. 6. 2004. V záverečnom stanovisku k navrhovanej činnosti vydanom MŽP SR č. 83/04-1.12 dňa 20. 9. 2004 bola stavba odsúhlasená s tým, aby v ďalšom stupni bol rozpracovaný červený variant s obchvatom miestnej časti Nebojsa.
Dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracovala na základe výsledkov verejnej súťaže firma Dopravoprojekt, a. s. Bratislava v novembri 2005. V súčasnosti je prerokovávaná s dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy.
Súčasne s DÚR bol vypracovaný aj Stavebný zámer pre posúdenie investície z hľadiska zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach a predložený dňa 7. 12. 2005 prostredníctvom MDPaT SR na výkon štátnej expertízy.
Z pracovných rokovaní, ktoré sa uskutočnili v priebehu spracovania DÚR a DSZ na predmetnú stavbu, vyplynula nasledovná etapizácia postupného uvádzania stavby do prevádzky :
I. stavba: cesta I/75 v polovičnom profile (kategória C 11,5/80) v úseku od ukončenia
premostenia trate ŽSR (km 4,850) po veľkú okružnú križovatku a Príjazdová
komunikácia k Samsungu
II. stavba: cesta II/507
III. stavba: cesta I/75 v úseku ZÚ – most nad traťou ŽSR v polovičnom profile (kategória C 11,5/80)
IV. stavba: dobudovanie cesty I/75 v celom úseku na kategóriu C 22,5/80
Publikované: 4.12.2008

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora