Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

I/75 Galanta – obchvat, 1. stavba

I/75 Galanta – obchvat, 1. stavba

Čerpanie k 31.03.2008:
1,2 %
Začiatok výstavby:
2007
Predpokladaný rok ukončenia výstvaby:
2008
Alokované náklady:
191 586 000 Sk
Zhotoviteľ:
Váhostav – SK, a.s.

Účel stavby:

Cesta I/75 tvorí spojnicu medzi Bratislavou a Novými Zámkami s pokračovaním na juh stredného Slovenska (Dudince, Krupina, Veľký Krtíš). Prechádza centrom mesta Galanta a je súčasťou jeho základného komunikačného systému. Priamo v meste sa napája na cestu I/75 cesta II/507 od Dunajskej Stredy a pokračujúca na Sereď a rýchlostnú cestu R1. V centre mesta obe spomenuté cesty tvoria peážny úsek, čo so sebou prináša kumuláciu dopravy.
Návrhové parametre cesty sú vzhľadom na vysoké dopravné zaťaženie cesty I/75 nedostatočné. Na začiatku riešeného úseku sa nachádzajú dve nevhodne riešené úrovňové križovatky, ktoré majú na vedľajšom smere v tesnej v blízkosti (do70 m) železničné priecestie. V krátkej vzdialenosti nasleduje úrovňové železničné priecestie na samotnej ceste I/75. Vznikajú potom neprehľadné a nebezpečné situácie, keď kolóna čakajúcich vozidiel zasahuje až do križovatky. Cesta I/75 má aj v prieťahu cez Galantu nevhodné šírkové usporiadanie a predovšetkým dopravne silne zaťažené križovatky, ktoré spomaľujú dopravu. Nepriaznivé je, že tranzitná doprava prechádza obchodným centrom mesta, kde je miestna doprava, množstvo chodcov a cyklistov.
Riešenie preložky cesty II/507 vo východnej časti mesta súvisí s novými aktivitami v Galante, akou je výstavba komplexu firmy Samsung Elektonics Slovakia. Investícia Samsung je jednou z najvýznamnejších investícií na Slovensku. Už v súčasnosti spoločnosť zamestnáva 3 500 pracovníkov. Avšak z hľadiska dopravy je predovšetkým zaujímavá v súčasnosti realizovaná druhá etapa výstavby, v rámci ktorej sa v Galante vybuduje logisticko-distribučné centrum Samsungu pre strednú a západnú Európu. Výstavba logisticko-distribučného centra by sa mala ukončiť v apríli budúceho roka, pričom prácu by v ňom malo nájsť ďalších 500 zamestnancov.
Z vyššie uvedených dôvodov bola navrhnutá preložka cesty I/75 a cesty II/507, ktorá by v dvojpruhovom šírkovom usporiadaní mala riešiť súčasné aj budúce dopravné nároky v priestore mesta Galanta.
Vláda v svojom Uznesení č. 1219, uložila v bode C.5 zo 6. 11. 2002 úlohu – zaradiť verejné práce Južný obchvat mesta Galanta do Rezortného rozvojového programu verejných prác MDPaT SR s termínom začatia výstavby v roku 2006.
Technický popis stavby:
Trasa cesty I/75 je hlavným objektom stavby. Ide o preložku cesty I/75 južne od sídla Galanty. Trasa je navrhnutá v súlade so štúdiou a územnoplánovacou dokumentáciou mesta Galanta. Začína v km 4,157 líniového staničenia cesty I/75, v km 1,050 mimoúrovňovo križuje trať ŽSR a následne preložku cesty III/5081. Navrhnutá mimoúrovňová križovatka pripája vetvami jestvujúcu cestu I/75 od Galanty. Trasa v km 2,000 mimoúrovňovo križuje cestu II/507 a následne v km 3,000 mostným objektom prekonáva vodný tok Šárd. Pri krížení cesty I/75 s cestou II/507 je navrhnutá mimoúrovňová križovatka – „trubkovitá“. Po priamom úseku je v km 3,900 navrhnuté mimoúrovňové križovanie s cestou II/561. Následne trasa v km 4,900 mimoúrovňovo križuje trať ŽSR. V úseku za traťou ŽSR sa uvažuje s napojením priemyselného parku Samsung na preložke cesty I/75. Na KÚ sa preložka I/75 veľkou okružnou križovatkou napája na jestvujúcu cestu I/75 a cestu II/507. Okružná križovatka je navrhnutá s možným výhľadovým vybudovaním križovatkových vetiev, ktoré priamo, mimo OK, prepojujú preložku cesty I/75 a s pôvodnú cestu I/75, čím by sa vytvorila čiastočne mimoúrovňová okružná križovatka.
Trasa cesty II/507 je druhým hlavným objektom stavby. Preložka cesty II/507 začína cca 600 m pred miestnou časťou Nebojsa (km 43,849 líniového staničenia cesty II/507) veľkou okružnou križovatkou (s výhľadom napojenia na plánované logistické centrum), pokračuje cez vinohrad a poľnohospodárske pozemky, nasleduje úrovňová križovatka (prepojenie s Puškinovou ul.). Trasa pokračuje a v km 4,050 úrovňovo križuje cestu III/5082. V km 4,200 trasa mostným objektom prekonáva vodný tok Derňa. Na KÚ sa trasa napája na navrhovanú veľkú okružnú križovatku. Križované poľné cesty sa na preložku cesty II/507 napoja formou hospodárskych zjazdov.
Príjazdová komunikácia k Samsungu je navrhnutá od jestvujúcej miestnej komunikácie (Hviezdoslavova ulica) smerom k preložke cesty I/75. Komunikácia je smerovaná pod most, ktorým preložka cesty I/75 premosťuje železničnú trať v km 4,900.
Trasa cesty III/5081 je v súlade s ÚPD mesta Galanty. Začína cca 600 m pred jestvujúcim železničným priecestím smerom do Galanty. Cesta bude preložená v kategórii C7,5/50 a napojená bude na cestu II/507. Existujúce železničné priecestie na ceste III/5081 sa zruší.
Stav prípravy:
Technická štúdia a Zámer pre zisťovacie konanie podľa zákona č. 127/1994 Z. z. bola vypracovaná v novembri 2003. Spracovateľom bola na základe výsledkov verejnej súťaže firma IPOS, s. r. o. Banská Bystrica. Na základe požiadavky obyvateľov miestnej časti Nebojsa, ktorú mesto Galanta podporilo, bola TŠ a Zámer doplnená o obchvat tejto miestnej časti (apríl 2004).
Po prerokovaní Zámeru bolo upustené od vypracovania Správy o hodnotení - Rozhodnutím MŽP SR č. 1638/04-1.6/ml zo dňa 25. 6. 2004. V záverečnom stanovisku k navrhovanej činnosti vydanom MŽP SR č. 83/04-1.12 dňa 20. 9. 2004 bola stavba odsúhlasená s tým, aby v ďalšom stupni bol rozpracovaný červený variant s obchvatom miestnej časti Nebojsa.
Dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracovala na základe výsledkov verejnej súťaže firma Dopravoprojekt, a. s. Bratislava v novembri 2005. V súčasnosti je prerokovávaná s dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy.
Súčasne s DÚR bol vypracovaný aj Stavebný zámer pre posúdenie investície z hľadiska zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach a predložený dňa 7. 12. 2005 prostredníctvom MDPaT SR na výkon štátnej expertízy.
Z pracovných rokovaní, ktoré sa uskutočnili v priebehu spracovania DÚR a DSZ na predmetnú stavbu, vyplynula nasledovná etapizácia postupného uvádzania stavby do prevádzky :
I. stavba: cesta I/75 v polovičnom profile (kategória C 11,5/80) v úseku od ukončenia
premostenia trate ŽSR (km 4,850) po veľkú okružnú križovatku a Príjazdová
komunikácia k Samsungu
II. stavba: cesta II/507
III. stavba: cesta I/75 v úseku ZÚ – most nad traťou ŽSR v polovičnom profile (kategória C 11,5/80)
IV. stavba: dobudovanie cesty I/75 v celom úseku na kategóriu C 22,5/80
Publikované: 4.12.2008

Aktuálne

Workshop 2024

Workshop 2024

23.02.2024
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 18. 03. 2024 až 22. 03. 2024 ďalšie pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií.
Schválené TP 059, TP 104

Schválené TP 059, TP 104

12.01.2024
MD SR schválilo:
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Účinnosť od: 01.01.2024
Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

12.01.2024
MD SR schválilo:
Dodatok č. 1/2023 k TKP 15
Účinnosť od: 10.12.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora