SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Ukončené projekty>Stavby ukončené v 2008>I/64 Obchvat Prievidze, I. et., 2.st. - MZ v trase budúcej I/64
Prejsť na navigáciu

I/64 Obchvat Prievidze, I. et., 2.st. - MZ v trase budúcej I/64

I/64 Obchvat Prievidze, I. et., 2.st. - MZ v trase budúcej I/64

Termín začatia stavby:
11/2009
Predpokladaný termín ukončenia stavby:
06/2012
Celkové náklady stavby:
10 396 335
Preinvestované do 31.12.2008:
102 636
Plán preinvestovania v roku 2009:
111 200
Plán preinvestovania v roku 2010: 4 000 000
Zhotoviteľ:

Súčasný stav prípravy stavby:

Dopracováva sa DSP na základe pripomienok investora.

 

Stav majetkovoprávneho vysporiadania:

Mesto Prievidza zabezpečuje majetkovoprávne vysporiadanie stavby formou Zmlúv o budúcich zmluvách, ktoré sa prevedú v prospech SSC na základe objednávky. Časť konca stavby, v zmysle dodatku č. 1, bude potrebné majetkovoprávne dovysporiadať, na základe spracovávaných podkladov (GP).

 

Zdôvodnenie stavby:

Jedná sa o novostavbu pre budúcu obchvatovú trasu cesty I/64 po okraji miest Prievidza a Bojnice. Stavba je súčasťou I. etapy obchvatu cesty I/64 a spolu s II. etapou sa stane základným komunikačným systémom miest Prievidza a Bojnice s konečným cieľom vylúčiť z centra mesta ťažkú tranzitnú dopravu.

Na predmetnú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie, uskutočnila sa štátna expertíza na MV a RR SR Bratislava a z dôvodu nevyhovujúcej križovatky na konci úseku sa uskutočnila opakovaná štátna expertíza, čím sa hlavný stavebný objekt D101-00 predĺžil o nový úsek cesty v dĺžke 759,6 m, v ktorom sa navrhuje doplnenie križovatky o novú vetvu „A“ a doplnenie zaraďovacích pruhov na vetvách napájajúcich sa na navrhovanú trasu I/64 (vetvy „B“ a „C“).

 

Projektovaný stav:

Predmetná stavba bola navrhnutá v súlade s ÚP mesta Prievidza. V dodatku č. 1 bolo doriešené prepojenie na cestu I/64 a I/50.

 

Celkový rozsah stavby:

-    dĺžka hlavného objektu D 101-00 je 2,691 882 km.

-    na ZÚ sa vznikne priesečná križovatka s novovybudovanou cestou z I. etapy, 1. stavby a s MK

-    v km 1,938 je navrhnutá malá kruhová križovatka D = 40 m

-    na KÚ sa vybuduje prepojenie s mimoúrovňovou križovatkou vetvou „A“, v dĺžke 288m s pripájacím pruhom v dĺ. 200 m, a dobudujú sa prídavné pruhy vetva “B v dĺ. 549,8 m a vetva „C“ v dĺ.150,9 m

-    v km 0,434 121sa vybuduje žel.-bet. most nad riekou Handlovka. Dĺžka mosta je 41,54 m a voľná šírka je 11,5 m.

-    v km 0,696 67 sa vybuduje premostenie železničnej nákladnej stanice v Prievidzi 4- pólovým železobetónovým prefabrikovaným mostom v dĺ. 134,037 m s voľnou šírkou 11,5 m

-    v km 1,732945 sa vybuduje most nad potokom Moštenica, v dĺ.13,55 m s voľnou šírkou 11,5 m

-    preložia sa všetky dotknuté inž. siete v zmysle stavebných objektov

Pri výstavbe dôjde k demolácii 50 ks garáži a 11 ks záhradných chatiek.

 

Stavba sa člení na nasledovné stavebné objekty:

D 010-00 Príprava územia a plôch zariadenia staveniska

D 011-00 Demolácia objektov

D 020-00 Rekultivácia dočasne zabratých plôch

D 030-00 Náhradná výsadba

D 101-00 Cesta I/64

D 102-00 Miestna komunikácia

D 103-00 Prístupová komunikácia k ČOV

D 104-00 Poľná cesta pre záhradkarský areál

D 105-00 Obchádzka pri obj. 203-00

D 201-00 Most nad nákladnou stanicou Prievidza

D 202-00 Most nad riekou Handlovka

D 203-00 Rekonštrukcia mosta nad potokom Moštenica

D 291-00 Koľajové úpravy – Prievidza nákl.st.

D 292-00 Koľajové úpravy – odovzd. koľajisko Baňa Cígeľ

D 350-00 Protihlukové opatrenia v km 0,0-0,4

D 501-00 Ochrana kanalizačných zberačov v km 0,270-0,320

D 502-00 Ochrana kanalizácie v km 0,920

D 521-00 Preložka vodovodu v km 0,330

D 522-00 Preložka vodovodu v km 1,950

D 601-00 Prekládka VN vedenia v km 0,880

D 602-00 Prekládka VN vedenia k ČOV

D 621-00 Rekonštrukcia a dostavba VO v km 1,930-2,400

D 623-00 Úpravy vonkajšieho osvetlenia v koľajisku

D 651-00 Preložka kábla MTS v km 0,330

D 652-00 Preložka kábla MTS v km 0,200 na vetve „A“

D 653-00 Úprava vzdušného oznamovacieho vedenia ŽSR

D 671-00 Úprava staničného zab. zariadenia – Prievidza nákl. st.

D 672-00 Úprava zabezpečovacieho zariadenia – odovzd. koľajisko Baňa Cígeľ

D 701-00 Ochrana VTL plynovodu

D 702-00 Ochrana VTL plynovodu v km 0,340

 

Porovnanie nákladových údajov s Rozvojovým programom priorít verejných prác na roky (RPPVP):

Predmetná stavba je zaradená v programe výstavby cestnej siete – zásobník projektov, ako stavba spolufinancovaná z fondov EÚ v rokoch 2007-2013.

 

Kvantifikácia finančných dôsledkov:

Do roku 2008 na investíčnej akcii je preinvestované 102.636,- € (3,092 mil. Sk). Pre rok 2009 je potreba finančných prostriedkov vo výške 111.200,- € (3,350 mil.Sk), v roku 2010 je potreba fin. prostriedkov 4 000.000,- € (120,504 mil. Sk), v roku 2011 je potreba fin. prostriedkov 5 000.000,- € (150,630 mil. Sk) a v r. 2012 je potreba 1 182.499,- € (35,624 mil. Sk).

 

Expertíza v zmysle zákona 254/1998 Z.z. o verejných prácach:

Bola vykonaná štátna expertíza viď. protokol o vykonaní štátnej expertízy č. 13/2007 zo dňa 7.8.2007 a následne z dôvodu predĺženia úseku bola vykonaná opakovaná štátna expertíza viď. protokol o vykonaní opakovanej štátnej expertízy č. 36/2008 z 11/2008.

 

Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie:

Na predmetnú stavbu vydalo MŽP SR rozhodnutie č. 4019/05-1.6/ml zo dňa 7.2.2006, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Pri posudzovaní mala predmetná stavba iný názov a to: „Prístupová komunikácia - Západ I. železnica - napojenie na cestu I/50 - obchvat“.

Stavba bude realizovaná v termíne 2009-2012 a bude odovzdaná do užívania naraz, ako jeden celok. Objekty vyvolaných investícií budú uvádzané do užívania a odovzdávané správcom postupne, podľa termínu ich ukončenia.

Publikované: 18.3.2009

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora