Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Ukončené projekty>Stavby ukončené v 2008>I/64 Obchvat Prievidze, I. et., 2.st. - MZ v trase budúcej I/64
Prejsť na navigáciu

I/64 Obchvat Prievidze, I. et., 2.st. - MZ v trase budúcej I/64

I/64 Obchvat Prievidze, I. et., 2.st. - MZ v trase budúcej I/64

Termín začatia stavby:
11/2009
Predpokladaný termín ukončenia stavby:
06/2012
Celkové náklady stavby:
10 396 335
Preinvestované do 31.12.2008:
102 636
Plán preinvestovania v roku 2009:
111 200
Plán preinvestovania v roku 2010: 4 000 000
Zhotoviteľ:

Súčasný stav prípravy stavby:

Dopracováva sa DSP na základe pripomienok investora.

 

Stav majetkovoprávneho vysporiadania:

Mesto Prievidza zabezpečuje majetkovoprávne vysporiadanie stavby formou Zmlúv o budúcich zmluvách, ktoré sa prevedú v prospech SSC na základe objednávky. Časť konca stavby, v zmysle dodatku č. 1, bude potrebné majetkovoprávne dovysporiadať, na základe spracovávaných podkladov (GP).

 

Zdôvodnenie stavby:

Jedná sa o novostavbu pre budúcu obchvatovú trasu cesty I/64 po okraji miest Prievidza a Bojnice. Stavba je súčasťou I. etapy obchvatu cesty I/64 a spolu s II. etapou sa stane základným komunikačným systémom miest Prievidza a Bojnice s konečným cieľom vylúčiť z centra mesta ťažkú tranzitnú dopravu.

Na predmetnú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie, uskutočnila sa štátna expertíza na MV a RR SR Bratislava a z dôvodu nevyhovujúcej križovatky na konci úseku sa uskutočnila opakovaná štátna expertíza, čím sa hlavný stavebný objekt D101-00 predĺžil o nový úsek cesty v dĺžke 759,6 m, v ktorom sa navrhuje doplnenie križovatky o novú vetvu „A“ a doplnenie zaraďovacích pruhov na vetvách napájajúcich sa na navrhovanú trasu I/64 (vetvy „B“ a „C“).

 

Projektovaný stav:

Predmetná stavba bola navrhnutá v súlade s ÚP mesta Prievidza. V dodatku č. 1 bolo doriešené prepojenie na cestu I/64 a I/50.

 

Celkový rozsah stavby:

-    dĺžka hlavného objektu D 101-00 je 2,691 882 km.

-    na ZÚ sa vznikne priesečná križovatka s novovybudovanou cestou z I. etapy, 1. stavby a s MK

-    v km 1,938 je navrhnutá malá kruhová križovatka D = 40 m

-    na KÚ sa vybuduje prepojenie s mimoúrovňovou križovatkou vetvou „A“, v dĺžke 288m s pripájacím pruhom v dĺ. 200 m, a dobudujú sa prídavné pruhy vetva “B v dĺ. 549,8 m a vetva „C“ v dĺ.150,9 m

-    v km 0,434 121sa vybuduje žel.-bet. most nad riekou Handlovka. Dĺžka mosta je 41,54 m a voľná šírka je 11,5 m.

-    v km 0,696 67 sa vybuduje premostenie železničnej nákladnej stanice v Prievidzi 4- pólovým železobetónovým prefabrikovaným mostom v dĺ. 134,037 m s voľnou šírkou 11,5 m

-    v km 1,732945 sa vybuduje most nad potokom Moštenica, v dĺ.13,55 m s voľnou šírkou 11,5 m

-    preložia sa všetky dotknuté inž. siete v zmysle stavebných objektov

Pri výstavbe dôjde k demolácii 50 ks garáži a 11 ks záhradných chatiek.

 

Stavba sa člení na nasledovné stavebné objekty:

D 010-00 Príprava územia a plôch zariadenia staveniska

D 011-00 Demolácia objektov

D 020-00 Rekultivácia dočasne zabratých plôch

D 030-00 Náhradná výsadba

D 101-00 Cesta I/64

D 102-00 Miestna komunikácia

D 103-00 Prístupová komunikácia k ČOV

D 104-00 Poľná cesta pre záhradkarský areál

D 105-00 Obchádzka pri obj. 203-00

D 201-00 Most nad nákladnou stanicou Prievidza

D 202-00 Most nad riekou Handlovka

D 203-00 Rekonštrukcia mosta nad potokom Moštenica

D 291-00 Koľajové úpravy – Prievidza nákl.st.

D 292-00 Koľajové úpravy – odovzd. koľajisko Baňa Cígeľ

D 350-00 Protihlukové opatrenia v km 0,0-0,4

D 501-00 Ochrana kanalizačných zberačov v km 0,270-0,320

D 502-00 Ochrana kanalizácie v km 0,920

D 521-00 Preložka vodovodu v km 0,330

D 522-00 Preložka vodovodu v km 1,950

D 601-00 Prekládka VN vedenia v km 0,880

D 602-00 Prekládka VN vedenia k ČOV

D 621-00 Rekonštrukcia a dostavba VO v km 1,930-2,400

D 623-00 Úpravy vonkajšieho osvetlenia v koľajisku

D 651-00 Preložka kábla MTS v km 0,330

D 652-00 Preložka kábla MTS v km 0,200 na vetve „A“

D 653-00 Úprava vzdušného oznamovacieho vedenia ŽSR

D 671-00 Úprava staničného zab. zariadenia – Prievidza nákl. st.

D 672-00 Úprava zabezpečovacieho zariadenia – odovzd. koľajisko Baňa Cígeľ

D 701-00 Ochrana VTL plynovodu

D 702-00 Ochrana VTL plynovodu v km 0,340

 

Porovnanie nákladových údajov s Rozvojovým programom priorít verejných prác na roky (RPPVP):

Predmetná stavba je zaradená v programe výstavby cestnej siete – zásobník projektov, ako stavba spolufinancovaná z fondov EÚ v rokoch 2007-2013.

 

Kvantifikácia finančných dôsledkov:

Do roku 2008 na investíčnej akcii je preinvestované 102.636,- € (3,092 mil. Sk). Pre rok 2009 je potreba finančných prostriedkov vo výške 111.200,- € (3,350 mil.Sk), v roku 2010 je potreba fin. prostriedkov 4 000.000,- € (120,504 mil. Sk), v roku 2011 je potreba fin. prostriedkov 5 000.000,- € (150,630 mil. Sk) a v r. 2012 je potreba 1 182.499,- € (35,624 mil. Sk).

 

Expertíza v zmysle zákona 254/1998 Z.z. o verejných prácach:

Bola vykonaná štátna expertíza viď. protokol o vykonaní štátnej expertízy č. 13/2007 zo dňa 7.8.2007 a následne z dôvodu predĺženia úseku bola vykonaná opakovaná štátna expertíza viď. protokol o vykonaní opakovanej štátnej expertízy č. 36/2008 z 11/2008.

 

Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie:

Na predmetnú stavbu vydalo MŽP SR rozhodnutie č. 4019/05-1.6/ml zo dňa 7.2.2006, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Pri posudzovaní mala predmetná stavba iný názov a to: „Prístupová komunikácia - Západ I. železnica - napojenie na cestu I/50 - obchvat“.

Stavba bude realizovaná v termíne 2009-2012 a bude odovzdaná do užívania naraz, ako jeden celok. Objekty vyvolaných investícií budú uvádzané do užívania a odovzdávané správcom postupne, podľa termínu ich ukončenia.

Publikované: 18.3.2009

Aktuálne

Workshop 2024

Workshop 2024

23.02.2024
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 18. 03. 2024 až 22. 03. 2024 ďalšie pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií.
Schválené TP 059, TP 104

Schválené TP 059, TP 104

12.01.2024
MD SR schválilo:
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Účinnosť od: 01.01.2024
Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

12.01.2024
MD SR schválilo:
Dodatok č. 1/2023 k TKP 15
Účinnosť od: 10.12.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora