SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Ukončené projekty>Stavby ukončené v 2008>1/68 Diaľničný privádzač Prešovská – Sečovská , III. etapa
Prejsť na navigáciu

1/68 Diaľničný privádzač Prešovská – Sečovská , III. etapa

1/68 Diaľničný privádzač Prešovská – Sečovská , III. etapa

Predpokladaný termín začatia stavby:
09/2006
Predpokladaný termín ukončenia stavby:
10/2008
Predpokladané celkové náklady stavby [€]:
5 842 129,72
Preinvestované do 31.12.2009 [€]:
4 907 511,57
Plán preinvestovania v roku 2010 [€]: 40 000
Zhotoviteľ:

Združenie DPS - IS

Účel stavby:

Identifikačné údaje
Názov stavby: Privádzač Košice, križovatka Prešovská - Sečovská, III. etapa
Miesto stavby: Košice
Katastrálne územie: Nižná úvrat', Furča, Stredné mesto
Základné údaje charakterizujúce stavbu
Predmetná stavba rieši mimoúrovňové kríženie ciest 1/50 a 1/68, ktoré sú dôležitými cestami v sieti ciest I.triedy na území mesta Košíc, ďalej napojenie súvisiacich komunikácií mesta Košice na cesty I/50 a I/68, rekonštrukciu komunikácie na ul. Palackého, ktorá mimoúrovňovo križuje železničnú trať' č.190 a preložky a úpravy dotknutých inžinierskych sietí (nadzemných a podzemných). Súčasťou stavby sú cestné komunikácie, mostné objekty, provizórne premostenie na železničnej trati, oporné a zárubné múry, protihlukové steny, oplotenia a inžinierske siete (kanalizácie, vodovod, NN vedenia, VN-22 kV prípojka, telefónne vedenia, verejné osvetlenie, plynovod a horúcovod, cestná svetelná signalizácia, káble ŽSR, zabezpečovacie káble ZSR). Stavba nadväzuje na II. etapu výstavby križovatky Prešovská – Sečovská.
Stavba bude do užívania odovzdaná naraz, ako jeden celok, aj napriek tomu, že doprava bude v priebehu výstavby presmerovaná na jednotlivé ukončené časti ciest. Ostatné objekty budú odovzdávané správcom postupne tak, ako budú ukončované.
Charakteristika územia stavby
Navrhovaná mimoúrovňová križovatka je situovaná v mieste jestvujúcej úrovňovej križovatky ciest I/50 a I/68. Stavenisko je situované na katastrálnom území Nižná Úvrat', Furča a Staré mesto. Stavba zasahuje do mestských časti Košice I, III a IV. Časť staveniska pozdĺž cesty I/68 je rovinatého charakteru, stavenisko pozdĺž cesty I/50 je v sklone do 10% smerom k rieke Hornád. Po oboch stranách týchto ciest sa nachádza zástavba, tvorená rodinnými domami a priemyselnými areálmi. Na cesty I/50 a I/68 sa napájajú miestne komunikácie rôznej kategórie.
Urbanistické, architektonické, dopravné a stavebno-technické riešenie stavby
Priestor v ktorom je situovaná navrhovaná križovatka je tvorený starou zástavbou a priemyselnými areálmi. Stavenisko je situované do priestoru úrovňovej križovatky ciest I/50 a I/68. Z väčšej časti je rovinaté iba úsek cesty i/50 je v sklone k rieke Hornád.
Pri návrhu objektov boli volené konštrukčné prvky spĺňajúce nielen kvalitatívne kritéria, ale aj estetické požiadavky. Betónové zvislé plochy budú opatrené dezénom, ktorý vhodne člení konštrukciu. Protihlukové steny budú drevené, doplnené zeleňou. Priestor v križovatke bude vyplnený vysokou a nízkou zeleňou, čo zvýši estetiku stavby.
Pre bezpečnosť' dopravy na križovatke je v súlade s požiadavkou STN 73 6101 navrhnuté bezpečnostné zariadenie. Jedná sa o cestné oceľové zvodidlo a zábradlové zvodidlo. V miestach pohybu chodcov je navrhnuté oceľové zábradlie. Doprava bude riadená pomocou zvislých a vodorovných dopravných značiek. Prechody pre peších budú vybavené cestnou svetelnou signalizáciou.


Diaľničný privádzač  Diaľničný privádzač  Diaľničný privádzač  Diaľničný privádzač  Diaľničný privádzač  Diaľničný privádzač  Diaľničný privádzač  Diaľničný privádzač  Diaľničný privádzač  Diaľničný privádzač

 

dsc00005bdsc00016bdsc00017bdsc00029b

 

Publikované: 5.12.2008

Aktuálne

Schválené TP 116

Schválené TP 116

01.07.2020
MDV SR schválilo:
TP 116 Inšpekcia tunelov
Účinnosť od: 01.07.2020
Schválené TP 093 a TP 115

Schválené TP 093 a TP 115

01.06.2020
MDV SR schválilo:
TP 093 Centrálny riadiaci systém a vizualizácia – Tunely
TP 115 Osvetlenie cestných tunelov

Účinnosť od: 01.06.2020
Schválené dodatok č. 1 k TP 038, Dodatok č. 1 ku KLK KB 1/2013

Schválené dodatok č. 1 k TP 038, Dodatok č. 1 ku KLK KB 1/2013

04.05.2020
MDV SR schválilo:
Dodatok č. 1/2020 k TP 038,
Dodatok č. 1/2020 ku KLK KB 1/2013

Účinnosť od: 01.05.2020

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora