Prejsť na navigáciu

I/77 a III/5565 Bardejov, križovatka

I/77 a III/5565 Bardejov, križovatka

Termín začatia stavby:

08/2006

Predpokladaný termín ukončenia stavby:

09/2007

Celkové náklady stavby:

37,475 mil. Sk

Preinvestované do 31.12.2007:

36,992 mil. Sk

Plán preinvestovania v roku 2008:

0,500 mil. Sk

Plán preinvestovania v roku 2009:

0,053 mil. Sk

Zhotoviteľ:

Strabag a.s.

Existujúca styková križovatka ciest I/ 77 a III/5565- kapacitne preťažená. Dopravné zaťaženie cesty I/77 v smere Bardejov- Dlhá Lúka neumožňuje plynulé zaradenie odbočujúcich vozidiel. Cieľom rekonštrukcie  je vybudovať  malú  okružnú  križovatku vrátane ramien križovatky,  tak aby kapacitne vyhovovala  požiadavkám dopravného prúdu najmä tranzitnej dopravy a zabezpečila  vzájomné prepojenie cesty I/77 s jestvujúcou komunikačnou sieťou. Výstavbou okružnej  križovatky  sa zabezpečí plynulosť a bezpečnosť dopravy, čo bude mať priaznivý vplyv na zníženie emisií a tým aj zlepšenie životného prostredia.

Polomer okruhu  križovatky: R =14 m   /D= 23 m/

Polomer stredového ostrovčeka  -5 m

Šírka okruhu vozovky - 7m

Súčasťou stavby sú  prekládky :telekomunikačných káblov, vodovodného potrubia, VO, STL plynu,  vzdušného VN vedenia , vzdušného tel. vedenia

Vybuduje sa cestná kanalizácia,  chodník, dôjde k úrovňovej  úprave 2 železničných  priecestí, k rozšíreniu vozovky okružnej križovatky.

Stavba je rozdelená na 11 stavebných objektov

 

Za prítomnosti ministra dopravy. pôšt a telekomunikácií SR Lubomíra Vážneho odovzdali dňa 23. augusta do užívania motoristickej verejnosti okružnú križovatku ciest I/77 a III/556 5 v Bardejove.

 

Dôvodom prestavby stykovej križovatky na okružnú bol značný nárast dopravy, hlavne nákladnej, ktorý styková križovatka nebola schopná zvládať, čo spôsobovalo časté dopravné zápchy a kolízie.

 

bardejov_index
 

Publikované: 29.11.2008

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora