SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Stavby>IVSC Košice>Prešov - západ, diaľničný privádzač
Prejsť na navigáciu

Prešov - západ, diaľničný privádzač

Prešov - západ, diaľničný privádzač

Predpokladaný termín začatia stavby:
11/1999
Predpokladaný termín ukončenia stavby:
09/2010
Predpokladané celkové náklady stavby [€]:
14 142 887,74
Preinvestované do 31.12.2009 [€]:
9 034 196
Plán preinvestovania v roku 2010 [€]: 2 703 820,19
Zhotoviteľ:
Inžinierske stavby a.s.

Účel stavby:

Stavebná akcia v intraviláne mesta Prešov, je jednou z majetkovoprávne najkomplikovanejších stavebných akcií SSC IVSC Košice. Prieťahy v konaniach, neochota dotknutých obyvateľov rokovať a dohodnúť sa ako aj komplikácie s vydanými stavebnými povoleniami a ich následnými rušeniami súdom spôsobili niekoľkonásobné predĺženie termínu ukončenia stavebnej akcie (kauza Drutarovský & co.).
Stavebná akcia z vyššie uvedených dôvodov bola rozdelená na tri samostatné stavebné úseky a to km 0,000-0,371, 0,371–0,700 a 0,700-1,300.
K dnešnému dňu je úsek v km 0,700-1,300 stavebne ukončený, prevzatý a skolaudovaný.
Úsek v km 0,000-0,300 je v štádiu realizácie a je predpoklad jeho vecného ukončenia v roku 2007.
Na úseku v km 0,371-0,700 sú práce zastavené, projektová dokumentácia je v štádiu prepracovania a je obnovený proces prípravy stavby.
Predĺženie lehoty výstavby, zmeny technického riešenia vyvolané rozdelením stavby na úseky, prerušeniami stavebných prác a prechodom na úpravu ceny s použitím štatistických indexov nie je k dnešnému dňu vývoj celkovej ceny diela odhadnúť.


Publikované: 5.12.2008

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora