SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Stavby>IVSC Košice>I/74 - 016 Dlhé n/Cirochou most
Prejsť na navigáciu

I/74 - 016 Dlhé n/Cirochou most

I/74 – 016 Dlhé n/Cirochou most

Termín začatia stavby:
09/2006
Predpokladaný termín ukončenia stavby:
09/2010
Predpokladané celkové náklady stavby [€]:
3 862 775,67
Preinvestované do 31.12.2009 [€]:
3 224 398,17
Plán preinvestovania v roku 2010 [€]: 307 380,23
Zhotoviteľ:
SKANSKA BS a.s.

Účel stavby:

Na štátnej ceste I/74-016 v km 23,341 je v súčasnej dobe v prevádzke most postavený v roku 1940, ktorý tvorí bodovú závadu na tejto ceste. Tento most je monolitický, doskový. Stavba sa nachádza v intraviláne obce Dlhé nad Cirochou v okrese Snina. Predmetný úsek cesty je potrebné smerovo a výškovo upraviť.
Stavba rieši bodovú závadu na ceste I/74 kde jestvujúci mostný objekt a cesta I/74 nespĺňajú požiadavky smerového a výškového vedenia nivelety cesty.
Stavba je rozdelená do dvoch na seba nadväzujúcich úsekov:
Prvý úsek je v mieste výstavby nového mosta cez potok Hodkovec (D201-00) a s ním súvisiacich objektov. Dĺžka úpravy komunikácie 378,78m (D101-00). Preložia sa dotknuté inžinierske siete a potok.
Druhý úsek je situovaný od začiatku intravilánu obce a nadväzuje na prvý úsek. V tomto úseku sa vybuduje pravostranný chodník dĺžky 1066m a zrekonštruuje sa existujúci most cez potok Dlžianka. Preložia sa dotknuté inžinierske siete. V druhom úseku sa vybudujú priepusty chrániace priľahlé pozemky pred zaplavovaním.
Popis stavby
Hlavným stavebným objektom je most na ceste I/74 v obci Dlhé nad Cirochou a úprava priľahlého úseku cesty I/74. Ostatné objekty súvisia s ich výstavbou.
Dôležitým momentom pri realizácii tejto stavby je zosúladenie výstavby s verejnou dopravou počas výstavby. Z tohto pohľadu môžeme opravu mosta rozdeliť do štyroch etáp výstavby.
Projektová dokumentácia zahŕňa návrh nového mostného objektu s úpravou smerového a výškového vedenia cesty I/74 s napojením na pôvodnú komunikáciu v úseku378,0 m. Z dôvodu nového vedenia cesty I/74 je nutné upraviť miestny potok Hodkovec v dĺžke 241,0 m. Ďalej sa prevádzajú preložky jednotlivých inžinierskych sietí, telefónnych káblov, NN vedenia, vodovodu, STL a NTL, miestny rozhlas, verejné osvetlenie.
Úprava cesty je v rozsahu upresneným investorom v dĺžke 378,0 m plynulým napojením na jestvujúcu opravovaný mostný objekt.
Kategória cesty je navrhovaná MZ 14,0/60 redukovaná na MZ 9,5/60 opravovanom úseku na ceste I/74, ako aj na mostnom objekte so vzdialenosťou medzi zvýšenými obrubníkmi 8,50 m.
Úprava cesty je na úseku nevyhnutnom na napojenie smerového a výškového vedenia komunikácie na pôvodné vedenie komunikácie. Doprava sa bude prevádzať čiastočne po jestvujúcej a novopostavenej ceste I/74 po úsekoch podľa prevádzania prác. Úprava a napojenie na jestvujúcu komunikáciu sa prevedie po dokončení prác na mostnom objekte. V druhom úseku vybudované priepusty ochránia pozemky pred zaplavovaním.
V priestore staveniska sa nachádzajú podzemné a vzdušné vedenia inžinierskych sietí. Niektoré inžinierske siete budú stavbou dotknuté a dočasne preložené v predmetnom úseku a v potrebnom rozsahu ochránené. Stavba obsahuje 21 stavebných objektov.

Publikované: 5.12.2008

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora