SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Stavby>IVSC Košice>I/74 - 016 Dlhé n/Cirochou most
Prejsť na navigáciu

I/74 - 016 Dlhé n/Cirochou most

I/74 – 016 Dlhé n/Cirochou most

Termín začatia stavby:
09/2006
Predpokladaný termín ukončenia stavby:
09/2010
Predpokladané celkové náklady stavby [€]:
3 862 775,67
Preinvestované do 31.12.2009 [€]:
3 224 398,17
Plán preinvestovania v roku 2010 [€]: 307 380,23
Zhotoviteľ:
SKANSKA BS a.s.

Účel stavby:

Na štátnej ceste I/74-016 v km 23,341 je v súčasnej dobe v prevádzke most postavený v roku 1940, ktorý tvorí bodovú závadu na tejto ceste. Tento most je monolitický, doskový. Stavba sa nachádza v intraviláne obce Dlhé nad Cirochou v okrese Snina. Predmetný úsek cesty je potrebné smerovo a výškovo upraviť.
Stavba rieši bodovú závadu na ceste I/74 kde jestvujúci mostný objekt a cesta I/74 nespĺňajú požiadavky smerového a výškového vedenia nivelety cesty.
Stavba je rozdelená do dvoch na seba nadväzujúcich úsekov:
Prvý úsek je v mieste výstavby nového mosta cez potok Hodkovec (D201-00) a s ním súvisiacich objektov. Dĺžka úpravy komunikácie 378,78m (D101-00). Preložia sa dotknuté inžinierske siete a potok.
Druhý úsek je situovaný od začiatku intravilánu obce a nadväzuje na prvý úsek. V tomto úseku sa vybuduje pravostranný chodník dĺžky 1066m a zrekonštruuje sa existujúci most cez potok Dlžianka. Preložia sa dotknuté inžinierske siete. V druhom úseku sa vybudujú priepusty chrániace priľahlé pozemky pred zaplavovaním.
Popis stavby
Hlavným stavebným objektom je most na ceste I/74 v obci Dlhé nad Cirochou a úprava priľahlého úseku cesty I/74. Ostatné objekty súvisia s ich výstavbou.
Dôležitým momentom pri realizácii tejto stavby je zosúladenie výstavby s verejnou dopravou počas výstavby. Z tohto pohľadu môžeme opravu mosta rozdeliť do štyroch etáp výstavby.
Projektová dokumentácia zahŕňa návrh nového mostného objektu s úpravou smerového a výškového vedenia cesty I/74 s napojením na pôvodnú komunikáciu v úseku378,0 m. Z dôvodu nového vedenia cesty I/74 je nutné upraviť miestny potok Hodkovec v dĺžke 241,0 m. Ďalej sa prevádzajú preložky jednotlivých inžinierskych sietí, telefónnych káblov, NN vedenia, vodovodu, STL a NTL, miestny rozhlas, verejné osvetlenie.
Úprava cesty je v rozsahu upresneným investorom v dĺžke 378,0 m plynulým napojením na jestvujúcu opravovaný mostný objekt.
Kategória cesty je navrhovaná MZ 14,0/60 redukovaná na MZ 9,5/60 opravovanom úseku na ceste I/74, ako aj na mostnom objekte so vzdialenosťou medzi zvýšenými obrubníkmi 8,50 m.
Úprava cesty je na úseku nevyhnutnom na napojenie smerového a výškového vedenia komunikácie na pôvodné vedenie komunikácie. Doprava sa bude prevádzať čiastočne po jestvujúcej a novopostavenej ceste I/74 po úsekoch podľa prevádzania prác. Úprava a napojenie na jestvujúcu komunikáciu sa prevedie po dokončení prác na mostnom objekte. V druhom úseku vybudované priepusty ochránia pozemky pred zaplavovaním.
V priestore staveniska sa nachádzajú podzemné a vzdušné vedenia inžinierskych sietí. Niektoré inžinierske siete budú stavbou dotknuté a dočasne preložené v predmetnom úseku a v potrebnom rozsahu ochránené. Stavba obsahuje 21 stavebných objektov.

Publikované: 5.12.2008

Aktuálne

Schválené TP 061

Schválené TP 061

20.12.2019
MDV SR schválilo TP 061
TP 061 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a III. triedy
Účinnosť od: 20.12.2019
Schválené TKP 6, TKP 7, TKP 38

Schválené TKP 6, TKP 7, TKP 38

20.12.2019
MDV SR schválilo TKP 6, TKP 7, TKP 38
TKP 6 Hutnené asfaltové zmesi
TKP 7 Liaty asfalt
TKP 38 Asfaltové zmesi s vysokým modulom tuhosti

Účinnosť od: 20.12.2019
Schválené KLMP 1/2019

Schválené KLMP 1/2019

20.12.2019
MDV SR schválilo KLMP 1/2019
KLMP 1/2019 Katalógové listy mostných prefabrikátov
Účinnosť od: 20.12.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora