SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Stavby>IVSC Košice>I/15 Domaša, rekonštrukcia vozovky
Prejsť na navigáciu

I/15 Domaša, rekonštrukcia vozovky

I/15 Domaša, rekonštrukcia vozovky

Predpokladaný termín začatia stavby:
03/2009
Predpokladaný termín ukončenia stavby:
10/2010
Predpokladané celkové náklady stavby [€]:
3 653 506,89
Preinvestované do 31.12.2009 [€]:
1 241 368,24
Plán preinvestovania v roku 2010 [€]: 863 980
Zhotoviteľ:

Združenie JV Domaša

Účel stavby:

Jestvujúci stav
Jestvujúca štátna cesta I/15 je dvojpruhová komunikácia, ktorá sa nachádza v extraviláne v katastrálnom území obce Malá Domaša. Okolitý terén má pahorkovitý charakter.
Štátna cesta I/15 vedie vedľa vodnej nádrže Malá Domaša po chrbte kopcov Ondavskej vrchoviny a plní významnú úlohu pre dopravu v smere severe - južnom a to vnútroštátne i medzinárodne. Zároveň plní funkciu hlavnej spojnice dvoch okresných miest Svidník – Vranov nad Topľou. Štátna cesta I/15 bola budovaná v 50-tych rokoch 20.storočia a bola cestou II. triedy č.557. Asfaltový kryt vozovky je zatlačený, nie je kompaktný a súdržný, sú vyjazdené koľaje – slabo únosné podložie konštrukčnej časti vozovky. Materiály použité do násypov zo zárezov sú málo vhodné až nevhodné – íly mäkkej- tuhej konzistencie. Pláň štátnej cesty prechádza zamokrením územím a na mnohých miestach sa nachádza na íloch mäkkej- tuhej konzistencie.
V dávnej minulosti bola preložka cesty vybudovaná ako vyvolaná investícia investorom vodného diela Domaša. V súčasnosti je v havarijnom stave z dôvodu nedostatočnej únosnosti a nevyhovujúceho vodného režimu. Havarijný stav bol tiež spôsobený preradením cesty II/557 do siete ciest I. triedy, čo umožnilo pohyb kamiónovej dopravy v trase sever – juh z hraničného priechodu SR/PR Vyšný Komárnik.
Rekonštrukciou cesty I/15 sa podstatne zlepšia dopravno – inžinierske podmienky, zvýši sa výkonnosť cestnej komunikácie, plynulosť a hlavne bezpečnosť cestnej premávky v tomto úseku.
Popis stavby
Predmetom riešenia je rekonštrukcia štátnej cesty I/15, ktorá je v zlom technickom stave. Celkový rozsah stavby bol určený stavebníkom na rekonštrukciu cesty I/15 v úseku km 14,436 – 16,557 cesty I/15 v dĺžke 2121m.
Celkový rozsah stavby pozostáva z :
Rekonštrukcie cesty – nová konštrukcia vozovky a zlepšenie podložia v km 0,000 – km 2,121 v dĺžke 2121m a nové dláždené priekopy,
Úprava jestvujúcej odvodňovacej priekopy,
Realizácia nových bezpečnostných zariadení (vodorovné a zvislé dopravné značenie, zvodidlá, smerové stĺpiky)
Stavené úpravy je možné rozdeliť na tieto hlavné etapy:
Odstránenie celej konštrukčnej časti vozovky t.j. frézovanie asfaltových vrstiev vozovky hr.20-40cm a vybúranie podkladných vrstiev vozovky hr.30-60cm a odstránenie nevhodnej zeminy na stanovenú hrúbku,
Nový konštrukčný prvok Geodoska - oddeľovacia geotextília, tuhá dvojosová spojitá geomreža, vrstva štrkodrviny hr.40cm,
Nová konštrukcia vozovky hr.45cm s trativodmi a novými dláždenými priekopami,
Úprava jestvujúcej odvodňovacej priekopy na začiatku úseku s vyústením do vodnej nádrže Malá Domaša,
Zriadenie nových bezpečnostných zariadení, zatrávnenie svahov hydroosevom trávovým semenom.
Odvodnenie povrchu vozovky je riešené priečnym a pozdĺžnym sklonom vozovky cez nespevnenú krajnicu na svah cestného telesa alebo do dláždených priekop a následne na svah cestného telesa alebo do priepustu. Dláždené priekopy sa zhotovia z kamenej dlažby hr.200mm do betónu hr.100mm lichobežníkového tvaru min. hĺbky 400mm. Celková dĺžka priekopy je 2877m. V staničení km 2,111.370 sa nachádza jestvujúci priepust ø 600mm dĺžky 25m ktorý sa prečistí a vyspraví sa betónové čelo na výtoku a kalová jama na vtoku.
Odvodnenie zemnej pláne sa prevedie 3%-ným priečnym sklonom pomocou vrstvy zo štrkodrvy na svah cestného telesa alebo do pozdĺžnej drenáže. Pozdĺžna drenáž je vyústená výustnými objektmi na terén. Celková dĺžka drenáže 2 474m. Na kontrolu funkčnosti sa zriadia kontrolné trativodné šachty ø 600mm o počte 28ks. V miestach vjazdov kde prechádza priekopa sa vybuduje betónový žľab. Celkový počet žľabov je 3ks (8,5m+7,5m+6m=22m).
V km 0,317 810 na odvodňovacej priekope sa vybúra jestvujúci rúrový priepust v dĺžke 12,0m a nahradí sa novým rúrovým priepustom Ø 800mm v dĺžke 12,0m v navrhovanej výškovej polohe, tak aby bolo zabezpečené odvodnenie priľahlej priekopy.
Počas rekonštrukcie cesty I/15 dôjde k obmedzeniu cestnej premávky (zúženie jazdných pruhov, zníženie rýchlosti, ...) výstavba bude prebiehať po polovici vozovky a verejná doprava bude usmernená dočasným dopravným značením.

Publikované: 5.12.2008

Aktuálne

Pozvánka na „Cestársky deň“

Pozvánka na „Cestársky deň“

27.08.2020
Dovoľujeme si Vás pozvať na „Cestársky deň“, ktorý sa uskutoční 10. septembra 2020 (štvrtok) v priestoroch SSC.
Schválené TP 099

Schválené TP 099

07.08.2020
MDV SR schválilo:
TP 099 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov
Účinnosť od: 07.08.2020
Schválené TP 116

Schválené TP 116

01.07.2020
MDV SR schválilo:
TP 116 Inšpekcia tunelov
Účinnosť od: 01.07.2020

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora