SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Stavby>IVSC Banská Bystrica>I/66 Zámostie, rekonštrukcia mostného objektu 093, Zámostie most 093a
Prejsť na navigáciu

I/66 Zámostie, rekonštrukcia mostného objektu 093, Zámostie most 093a

I/66 Zámostie, rekonštrukcia mostného objektu 093, Zámostie most 093a

Predpokladaný termín začatia stavby:
05/2010
Predpokladaný termín ukončenia stavby:
07/2011
Predpokladané celkové náklady stavby [€]:
4 137 389,49
Preinvestované do 31.12.2009 [€]:
150 832,99
Plán preinvestovania v roku 2010 [€]: 255 300
Zhotoviteľ:
súťaž

Účel a popis stavby:

Jestvujúci stav a účel stavby

Predmetom rekonštrukcie sú existujúce mostné objekty a úseky cesty v k. ú. Nemecká, časť Zámostie. Dôvodom prípravy predmetnej akcie je zlý stavebno-technický stav cesty I/66 a objektov na nej, ktorý zaostáva za požiadavkami plynulosti, bezpečnosti premávky, znižuje jej dopravnú kapacitu a tým zaostáva za dopravným významom komunikácie. Uvedený stav charakterizuje predovšetkým poruchy hornej stavby cesty – pozdĺžne a priečne deformácie vozovky, lokálne trhliny v kryte vozovky zvýšeného rozsahu a štruktúry, stav krajníc a odvodňovacích zariadení. Mostné objekty č.066-093 a 066-093 sú hodnotené stupňom V – zlý.

Cieľom predmetnej investície je v rámci rekonštrukcie cesty odstrániť zlý stavebno-technický stav komunikácie a objektov na nej. Navrhovaná rekonštrukcia bude mať výrazný vplyv na bezpečnosť cestnej premávky.

Popis stavby

Predmetom hlavného cestného objektu je rekonštrukcia cesty I/66 v úseku km 113,000-114,500 pasportného staničenia cesty. Technické riešenie je zameraná na rekonštrukciu vozovky. Smerové riešenie objektu 101 je v zásade identické s pôvodnou trasou a pozostáva z úpravy polomeru oblúka R 1050 m. Návrh rekonštrukcie odstraňuje smerové závady v km 0,750-0,950.

Návrh výškového riešenia rešpektuje jestvujúci priebeh nivelety, pričom vyrovnáva lokálne deformácie vozovky vrátanie spevnenia jej krytu. V oblasti rekonštrukcie mostných objektov je upravený priebeh výškového vedenia o nadvýšenie nosnej konštrukcie o cca 150-300 mm. Priečny sklon vozovky rešpektuje výhľadový stav komunikácie. Odvodnenie vozovky je riešené jej pozdĺžnym a priečnym sklonom do priekop a následne do recipientov.

Stav prípravy

Navrhovaná rekonštrukcia mostov je v súlade s dokumentáciou DRS a dokumentáciou na ponuku DP, ktorá bola dodaná v roku 2009, spracovateľ DOPRAVOPROJEKT a.s., Bratislava, Divízia Zvolen

Obec Nemecká dňa 12.5.2009 č. 216/2009 vydala záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona, kde v zmysle ust. §39a, odst.3 písm. c) sa na túto stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje.

Dňa 24.3.2010 bolo začaté stavebné konanie.


Publikované: 9.3.2009

Aktuálne

Pozvánka na „Cestársky deň“

Pozvánka na „Cestársky deň“

27.08.2020
Dovoľujeme si Vás pozvať na „Cestársky deň“, ktorý sa uskutoční 10. septembra 2020 (štvrtok) v priestoroch SSC.
Schválené TP 099

Schválené TP 099

07.08.2020
MDV SR schválilo:
TP 099 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov
Účinnosť od: 07.08.2020
Schválené TP 116

Schválené TP 116

01.07.2020
MDV SR schválilo:
TP 116 Inšpekcia tunelov
Účinnosť od: 01.07.2020

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora