SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Stavby ukončené v 2016>Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medz. cestného ťahu E371 na ceste I/73 Š.Štiavnik - Hunkovce
Prejsť na navigáciu

Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medz. cestného ťahu E371 na ceste I/73 Š.Štiavnik - Hunkovce

Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medz. cestného ťahu E371 na ceste I/73 Š.Štiavnik - Hunkovce
Termín začatia stavby:
2015
Termín ukončenia stavby:
2016
Stavebné náklady [€]: 19 817 422
Zhotoviteľ: Skanska SK
Popis projektu:
Účelom stavby boli stavebnotechnické a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti, zmiernenie nepriaznivých vplyvov dopravy ( hluk, exhaláty, vibrácie...) a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a to komplexnou rekonštrukciou cesty, stabilizáciou cestného telesa. Súčasťou stavby je výmena nevhodného podložia, realizácia nadštandardného zvislého dopravného značenia zväčšených rozmerov s reflexnou povrchovou úpravou, realizácia vodorovného dopravného značenia, zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky čiastočnou úpravou smerového a výškového vedenia trasy v nevyhnutných úsekoch, osadenie nových bezpečnostných zariadení, úprava vodného režimu cesty, usmernenie povrchových vôd, vydláždenie priekop, úprava priepustov a stavebné úpravy a rekonštrukcie 11 mostov.
Predmetný úsek cesty I/73 je vymedzený obcami Šarišský Štiavnik a Vyšný Komárnik (extravilán), podľa pasportu cesty od staničenia 27,285 km (začiatok úseku) do 56,609 km (koniec úseku).
Celý úsek v dĺžke 23,287 km rozdelený na 6 častí :
Časť 1 I/73 Šarišský Štiavnik-Horizont (km 27,285-29,000)              v dĺžke 1715,00 m
Časť 2 I/73 Horizont-Svidník (km 29,000-37,786)                  v dĺžke 8786,00 m
Časť 3 I/73 Rázcestie Kapišová-Ladomirová (km 43,822-47,935)          v dĺžke 4113,00 m
Časť 4 I/73 Ladomirová-Hunkovce rekonštrukcia cesty (km 47,935-48,487)     v dĺžke 552,00 m
Časť 5 I/73 Hunkovce-zosuv (km 48, 487- 48, 810)                  v dĺžke 324,00 m
Časť 6 I/73 Hunkovce-Vyšný Komárnik(km 48,811- 56,609 =56,821)          v dĺžke 7798,00 m

 

 Aktualizované: 15.12.2016

Publikované: 5.5.2014

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora