SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty OPII>Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji 1. etapa
Prejsť na navigáciu

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji 1. etapa

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji 1. etapa
Prijímateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj – Detva, Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Žiar nad Hronom
Výška poskytnutého NFP [€]: 11 880 882,63

Popis projektu:

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy rieši realizáciu stavebno – bezpečnostných opatrení na riešenom úseku komunikácie za účelom zvýšenia bezpečnosti, plynulosti a komfortu dopravy.

V projekte „Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tried v BB kraji I. etapa“ sú riešené úseky:

1. Križovatka na ceste I/9 smer Žiar nad Hronom končiaci na ceste I/65 smer Martin. Dĺžka tohto úseku je 1,6 km.

2. Ďalší riešený úsek sa nachádza na ceste I/16 Zvolen km 234,0 – Uderiná km 280,0. Dĺžka tohto úseku je 46 km. V tejto časti po vyňatí vyššie uvedených úsekov z navrhovaných úprav sa jedná riešené úseky v dĺžke 34,90 km.

3. Posledný riešený úsek sa nachádza na ceste I/16 Vidiná km 287,0 – Tornaľa km 351,0. Dĺžka tohto úseku je 64 km. V tejto časti po vyňatí vyššie uvedených úsekov z navrhovaných úprav sa jedná riešené úseky v dĺžke 31,90 km.

Celková dĺžka riešených úsekov predstavuje 111,60 km. Celková dĺžka realizácie po vyňatí úsekov z navrhovaných úprav je 68,4 km.

Navrhované opatrenia sú zamerané najmä na:

- Križovatky , zosúladenie značenia križovatiek s platnou právnou úpravou.
- Zvýšenie pasívnej bezpečnosti ciest umiestnením záchytných bezpečnostných zariadení – tlmiče nárazu , EA koncovky, zvodidlá, nosiče zvislých dopravných značiek s pasívnou bezpečnosťou.
- Opatrenia na zvýšenie bezpečnosti dopravy v obci .
- Bezpečnejšie vedenie dopravy v mieste zmeny smerového vedenia cesty (smerové oblúky, miesta neočakávanej zmeny smeru jazdy, neprehľadné, neosvetlené úseky) .
- Oddelenie protismernej premávky na trojpruhoch, viacpruhových komunikáciách.
- Opatrenia zamerané na mostné objekty.

 

 

 Aktualizované: 4.4.2019

Publikované: 4.4.2019

Aktuálne

Cestársky deň

Cestársky deň

18.09.2019
8. októbra 2019 organizuje Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborné fórum na tému: VYBRANÉ TECHNOLÓGIE SKUPINY EUROVIA
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

02.09.2019
MDV SR schválilo VL 6.1
VL 6.1 Zvislé dopravné značky 
Účinnosť od: 01.09.2019

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora