SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty OPII>Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji 1. etapa
Prejsť na navigáciu

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji 1. etapa

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji 1. etapa
Prijímateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj – Detva, Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Žiar nad Hronom
Výška poskytnutého NFP [€]: 11 880 882,63

Popis projektu:

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy rieši realizáciu stavebno – bezpečnostných opatrení na riešenom úseku komunikácie za účelom zvýšenia bezpečnosti, plynulosti a komfortu dopravy.

V projekte „Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tried v BB kraji I. etapa“ sú riešené úseky:

1. Križovatka na ceste I/9 smer Žiar nad Hronom končiaci na ceste I/65 smer Martin. Dĺžka tohto úseku je 1,6 km.

2. Ďalší riešený úsek sa nachádza na ceste I/16 Zvolen km 234,0 – Uderiná km 280,0. Dĺžka tohto úseku je 46 km. V tejto časti po vyňatí vyššie uvedených úsekov z navrhovaných úprav sa jedná riešené úseky v dĺžke 34,90 km.

3. Posledný riešený úsek sa nachádza na ceste I/16 Vidiná km 287,0 – Tornaľa km 351,0. Dĺžka tohto úseku je 64 km. V tejto časti po vyňatí vyššie uvedených úsekov z navrhovaných úprav sa jedná riešené úseky v dĺžke 31,90 km.

Celková dĺžka riešených úsekov predstavuje 111,60 km. Celková dĺžka realizácie po vyňatí úsekov z navrhovaných úprav je 68,4 km.

Navrhované opatrenia sú zamerané najmä na:

- Križovatky , zosúladenie značenia križovatiek s platnou právnou úpravou.
- Zvýšenie pasívnej bezpečnosti ciest umiestnením záchytných bezpečnostných zariadení – tlmiče nárazu , EA koncovky, zvodidlá, nosiče zvislých dopravných značiek s pasívnou bezpečnosťou.
- Opatrenia na zvýšenie bezpečnosti dopravy v obci .
- Bezpečnejšie vedenie dopravy v mieste zmeny smerového vedenia cesty (smerové oblúky, miesta neočakávanej zmeny smeru jazdy, neprehľadné, neosvetlené úseky) .
- Oddelenie protismernej premávky na trojpruhoch, viacpruhových komunikáciách.
- Opatrenia zamerané na mostné objekty.

 

 

 Aktualizované: 4.4.2019

Publikované: 4.4.2019

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora