SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty OPII>Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v PO a KE kraji
Prejsť na navigáciu

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v PO a KE kraji

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v PO a KE kraji
Prijímateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu: Prešovský kraj, okresy Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa
Výška poskytnutého NFP [€]: 6 092 251,42

Popis projektu:

Cieľom predmetného projektu je zlepšenie technického stavu mostných objektov, a to:

1. I/18 - 389 Poprad – most - stavebný stav VI.

2. I/20 - 053 Haniska – most - stavebný stav V.

3. I/66 - 077 Ždiar – most - stavebný stav VI.

4. I/66 - 041Vernár – most - stavebný stav VI.

5. I/66 - 081 Ždiar – most - stavebný stav VII.

6. I/68 - 021 Ľubotín – most - stavebný stav VI.

7. I/77 - 020 Hniezdne - most- stavebný stav VII.

 

I/18-389 Poprad most - stavebný stav VI.

Štátna cesta I. triedy č.18, na ktorej navrhujeme rekonštrukciu cestného telesa, patrí do siete ciest medzinárodného významu. Cesta je v predmetnom úseku dvojpruhová, obojsmerná, smerovo nerozdelená, kategórie C9,5/50, ktorá sa postupne rozširuje o ďalšie pruhy v smere na Svit ku križovatke I/18-II/534. Vedená je v intraviláne mesta Poprad. Táto cesta zabezpečuje dopravné prepojenie v smere Svit - Levoča. Slúži pre osobnú a nákladnú dopravu. Rekonštrukcia mosta I/18-389 je nevyhnutná na základe súčasného stavebno- technického stavu, ktorý je po obhliadke mosta z roku 2012 charakterizovaný ako veľmi zlý. Dochádza k odplavovaniu opevnenia brehov koryta rieky Poprad pod mostom, izolácia mosta je nefunkčná a tak dochádza k zatekaniu vody do nosnej konštrukcie a jej následné rozrušovanie. Betónové rímsy na moste sú vplyvom poveternostných podmienok rozpadnuté, zábradlie na moste je skorodované. Podpovrchové mostné závery sú nefunkčné, odvodňovače sú poškodené. Vzhľadom na veľkú intenzitu dopravy a vek existujúceho krytu konštrukcie, je povrch mierne zdeformovaný - vyjazdené koľaje a nachádzajú sa na nej menšie výmole.

Cieľom rekonštrukcie je z hľadiska technického riešenia zlepšenie technického stavu cestného objektu - mosta I/18-389, a tým aj bezpečnosti jeho užívateľov. Účelom rekonštrukcie je odstránenie konštrukčných nedostatkov rekonštruovaného mosta, jeho ďalšie bezpečné užívanie, obnova povrchu vozovky v dĺžke cca 100,00 m, výmena cestného zvodidla a rekonštrukcia opevnenia brehov koryta rieky Poprad pod mostom. Navrhované riešenie bude vyhovovať súčasným ako aj výhľadovým kapacitným i bezpečnostným nárokom na miestnu i tranzitnú dopravu.

 

I/20-053 Haniska most - stavebný stav V.

Štátna cesta I/20 je v danom úseku vedená v území, kde je hranica intravilánov Prešova a obce Haniska. Cesta je tu bez chodníkov pre peších. Táto cesta zabezpečuje v území dopravné spojenie v smere z Košíc smerom do Prešova. Slúži pre osobnú a nákladnú dopravu. V území tvorí základný komunikačný systém, na ňu sa pripájajú cesty nižších tried a v obciach aj miestne komunikácie. Súbežne s cestou je tu vedená železničná trať Košice – Prešov. Základným dôvodom rekonštrukcie je zlý stavebný stav dvojpoľového mosta ev. č. 20-053 cez potok Delňa v km 20,983 pasportného staničenia cesty I/20. Poruchy a nedostatky sa prejavili na nosnej konštrukcii, spodnej stavbe mosta a mostnom zvršku. Sú spôsobené vplyvom eróznej činnosti potoka, zatekajúcich zrážkových vôd, vonkajšieho prostredia, pôsobením cestnej dopravy a vekom mosta.

Cieľom rekonštrukcie mosta I/20-053 je z hľadiska technického riešenia zabezpečiť, aby objekt spoľahlivo a bezpečne naďalej plnil svoju funkciu. Účelom rekonštrukcie je zosilnenie nosnej konštrukcie mostného objektu, sanácia spodnej stavby a podhľadovej plochy nosnej konštrukcie, nový mostný zvršok, obnova povrchu vozovky v dĺžke cca 100,00 m a úprava potoka Delňa pod mostom. Navrhované riešenie bude vyhovovať súčasným ako aj výhľadovým kapacitným i bezpečnostným nárokom na dopravu.

 

I/66-077 Ždiar most - stavebný stav VI.

Most č.66-077 na ceste I/66 cez Slobodov potok bol postavený v roku 1936 a v súčasnosti je v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave. Po poslednej hlavnej prehliadke mosta bol stavebný stav mosta vyhodnotený ako veľmi zlý (VI). Cieľom stavby je rekonštrukcia mosta č. 66-077 podľa ustanovení STN EN kvôli zabezpečeniu bezpečnosti cestnej premávky na tomto dôležitom cestnom ťahu.

Cieľom stavby je rekonštrukciou mosta č. 66-077 zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky. Účelom rekonštrukcie je rekonštrukcia mostného objektu, realizácia nového smerového a výškového vedenia, novej konštrukcie a krytu vozovky, nových bezpečnostných zariadení a realizácia funkčného odvodnenia.

 

I/66-041 Vernár most - stavebný stav VI.

Štátna cesta I. triedy č.66, na ktorej navrhujeme rekonštrukciu a stabilizáciu cestného telesa, patrí do siete ciest nadregionálneho významu. Cesta je predmetnom úseku dvojpruhová, obojsmerná, smerovo nerozdelená, kategórie C7,5/50. Vedená je v extraviláne a intraviláne obce Vernár. Táto cesta zabezpečuje dopravné prepojenie v smere Poprad - Rožňava. Slúži pre osobnú a nákladnú dopravu. Prestavba mosta je nevyhnutná na základe súčasného stavebno- technického stavu ktorý je po obhliadke mosta z roku 2013 charakterizovaný ako veľmi zlý. Dochádza k podomieľaniu základov, rozpadu betónu opôr a krídel. Na nosnej konštrukcii dochádza k rozpadu a odlamovaniu betónu. Nastáva korózia výstuže. Na moste je nadmerná hrúbka vozovky, chýba zábradlie a zvodidla taktiež dochádza k rozpadu ríms. Komunikácia v danom úseku je v zlom technickom stave. Komunikácia je uložená na cestnom násype, ktorý sa postupne zosúva a vytvárajú sa pozdĺžne trhliny v km 0,037-0,097. V km 0,160- 0,200 zase dochádza k nepretržitému nadmernému sadaniu cestného telesa.

Cieľom stavby je zlepšenie dopravno-technického stavu komunikácie, dobudovaním dopravných subsystémov skvalitnenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a zvýšenie životnosti mosta. Účelom je prestavba mosta č. 66-041, zabezpečenie stability cestného telesa, výmena bezpečnostných zariadení na moste a ceste, úprava cesty a zabezpečenie brehov potoka Strateník pod mostom.

 

I/66-081 Ždiar most - stavebný stav VII.

Most č.66-081 na ceste I/66 cez Strednický potok bol postavený v roku 1950 a v súčasnosti je v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave. Požiadavkou na rekonštrukciu mostného objektu je nevyhovujúci stavebný stav existujúceho mosta. Kategória cesty nad mostným objektom je C7,5/50 s rozšírením v smerovom oblúku s polomerom R=98,0 m a jednostranným priečnym sklonom 7,5%. Šírkové a smerové pomery jestvujúcej komunikácie neumožňujú zmenu na kategóriu cesty C9,5/80 v rámci jestvujúceho cestného telesa.

Cieľom stavby je rekonštrukcia mosta č. 66-081 zabezpečeniu bezpečnosti cestnej premávky na tomto dôležitom cestnom ťahu. Účelom je rekonštrukcia mostného objektu, zabezpečenie stability svahu cestného telesa, výmena bezpečnostných zariadení na moste a ceste, úprava cesty v dĺžke cca 100 m a úprava koryta Strednického potoka pod mostom.

 

I/68-021 Ľubotín most - stavebný stav VI.

Jestvujúci mostný objekt ev. č.021 (identifikačné číslo M948) na ceste I/68 v katastri obce Ľubotín je charakterizovaný koeficientom stavebného stavu VI-veľmi zlý. Dlhodobé zatekanie vody cez bitúmenové mostné závery, situované na oboch okrajoch a v strede mosta, spôsobilo rozpad betónu a značnú koróziu obnaženej betonárskej výstuže na spodnej stavbe. Najvýraznejšie je poškodený úložný prah podpery č.4, kde dochádza k silnej korózii obnaženej betonárskej výstuže. Zanedbaná údržba oceľových valčekových ložísk spôsobila obmedzenie ich funkčnosti a koróziu spojenú so značným úbytkom materiálu ložísk. Nefunkčné odvodňovače, skorodované zábradlové zvodidlo s prerušenými zvodnicami nad mostnými závermi, poškodená protidotyková zábrana nadelektrifikovanou želežničnou traťou, vyjazdené koľaje na vozovke doplňajú zlý stav mosta. Všetky tieto okolnosti majú vplyv súčasný stavebno-technický stav mostného objektu a na bezpečnosť a plynulosť dopravy v tomto úseku cesty. V prípade, že predmetný mostný objekt sa nebude rekonštruovať, hrozí reálny predpoklad, že technický a konštrukčný stav mostného objektu sa bude naďalej zhoršovať do takej miery, že môže dôjsť k jeho havárii. Takýto stav by mal za následok neprejazdnosť cesty I/68, ktorá je v tomto území základným dopravným systémom bez možnosti dostupnej obchádzky a rovnako by bola ohrozená doprava na železničnej trati Kysak-Plaveč.

Cieľom stavby je odstránenie porúch mosta č. 68-021 a priľahlého úseku cesty, zlepšenie technického stavu mosta, zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky v dotknutom úseku. Účelom je kompletná rekonštrukcia mostného zvršku, zosilnenie úložného prahu podpery č.4, vybudovanie nových záverných múrikov s prechodovými doskami, sanácia spodnej stavby a nosnej konštrukcie vrátane výmeny ložísk a mostných záverov, výmena protidotykovej ochrany nad traťou ŽSR a rekonštrukcia cesty o dĺžke cca 210 m.

 

I/77-020 Hniezdne most - stavebný stav VII.

Štátna cesta I/77 je v danom úseku vedená na začiatku intravilánu obce Hniezdne zo smeru od Nižných Ružbách. Táto cesta zabezpečuje v území dopravné prepojenie v smere od Popradu smerom do Starej Ľubovne. Slúži pre osobnú a nákladnú dopravu. V území tvorí základný komunikačný systém, na ňu sa pripájajúcesty nižších tried a v obciach aj miestne komunikácie. Základným dôvodom je havarijný stavebný stav malého mosta ev. č. 77-020 cez bezmenný potok v km 21,083 pasportného staničenia cesty I/77. Poruchya nedostatky sa prejavili na nosnej konštrukcii, spodnej stavbe mosta a mostnom zvršku. Sú spôsobené vplyvom eróznej činnosti potoka, zatekajúcich zrážkových vôd, vonkajšieho prostredia, pôsobením cestnej dopravy a vekom mosta.

Cieľom stavby je zabezpečiť, aby mostný objekt č. 77-020 spoľahlivo a bezpečne plnil svoju funkciu. Účelom je odstránenie existujúceho mosta, osadenie novej nosnej konštrukcie – železobetónovej dosky uloženej na nových úložných prahoch opôr, úprava cesty I/77 pred a za mostom v celkovej dĺžke 100,0 m a úprava potoka pod mostom – vybudovanie ochrany nových mostných opôr.

 Aktualizované: 19.12.2018

 


Publikované: 19.12.2018

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora