SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty OPII>Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy
Prejsť na navigáciu

Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy

Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy
Prijímateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu: Banskobystrický, Košický, Nitriansky, Prešovský, Trenčiansky, Trnavský, Žilinský kraj
Výška poskytnutého NFP [€]: 9 262 800,00

Popis projektu:

Predmetom projektu je poskytnutie komplexnej činnosti spojenej s riadením a kontrolou bezpečnosti pozemnej komunikácie v užívaní podľa § 4 zákona 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, analýza dopravnej nehodovosti, vypracovanie klasifikácie kritických nehodových lokalít, návrh opatrení a následné ekonomické hodnotenie.

Realizáciou projektu SSC bude mať k dispozícii komplexnú analýzu nehodovosti na sieti ciest I. triedy v svojej správe. Celkový a komplexný pohľad na stav bezpečnosti pozemných komunikácií pozostáva z vyhotovenia komplexnej analýzy dopravných nehôd vrátane klasifikácie kritických nehodových lokalít, identifikácie rizík na cestnej sieti. Projekt uvažuje s každoročnou aktualizáciou. V projekte sa predpokladá vykonanie priebežnej a investičnej inšpekcie v rozsahu cca 1200 km. Zistené nedostatky sa premietnu do spracovania projektov s návrhom opatrení. Pre komplexný obraz budú spracované aj čiastkové dopravné prieskumy. Záverečným výstupom projektu bude spracovanie správy o nápravných opatreniach z predchádzajúceho roka.

Výsledky projektu budú použité pri spracovávaní a k príprave projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Správca kritérium bezpečnosti pozemných komunikácií využije pri nastavovaní svojej investičnej činnosti, t. j. pri tvorbe investičného plánu SSC. Závery projektu budú poskytnuté MDVaRR SR za účelom splnenia povinností správcu ciest I. triedy v zmysle zákona č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií.

 

riadenie_bezpecnosti

 

Aktualizované: 13.6.2017

Publikované: 13.6.2017

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)
Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora