SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty OPII>Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy
Prejsť na navigáciu

Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy

Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy
Prijímateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu: Banskobystrický, Košický, Nitriansky, Prešovský, Trenčiansky, Trnavský, Žilinský kraj
Výška poskytnutého NFP [€]: 9 262 800,00

Popis projektu:

Predmetom projektu je poskytnutie komplexnej činnosti spojenej s riadením a kontrolou bezpečnosti pozemnej komunikácie v užívaní podľa § 4 zákona 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, analýza dopravnej nehodovosti, vypracovanie klasifikácie kritických nehodových lokalít, návrh opatrení a následné ekonomické hodnotenie.

Realizáciou projektu SSC bude mať k dispozícii komplexnú analýzu nehodovosti na sieti ciest I. triedy v svojej správe. Celkový a komplexný pohľad na stav bezpečnosti pozemných komunikácií pozostáva z vyhotovenia komplexnej analýzy dopravných nehôd vrátane klasifikácie kritických nehodových lokalít, identifikácie rizík na cestnej sieti. Projekt uvažuje s každoročnou aktualizáciou. V projekte sa predpokladá vykonanie priebežnej a investičnej inšpekcie v rozsahu cca 1200 km. Zistené nedostatky sa premietnu do spracovania projektov s návrhom opatrení. Pre komplexný obraz budú spracované aj čiastkové dopravné prieskumy. Záverečným výstupom projektu bude spracovanie správy o nápravných opatreniach z predchádzajúceho roka.

Výsledky projektu budú použité pri spracovávaní a k príprave projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Správca kritérium bezpečnosti pozemných komunikácií využije pri nastavovaní svojej investičnej činnosti, t. j. pri tvorbe investičného plánu SSC. Závery projektu budú poskytnuté MDVaRR SR za účelom splnenia povinností správcu ciest I. triedy v zmysle zákona č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií.

 

riadenie_bezpecnosti

 

Aktualizované: 13.6.2017

Publikované: 13.6.2017

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora