SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty OPII>Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce
Prejsť na navigáciu

Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce

Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce
Prijímateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu: Žilinský kraj, okresy Martin a Turčianske Teplice – obec Príbovce a Turčianske Teplice
Výška poskytnutého NFP [€]: 24 662 474,60

Popis projektu:

Cieľom projektu je zvýšiť v predmetnom úseku kvalitu dopravy, cestovnú rýchlosť, bezpečnosť jeho užívateľov, a v neposlednom rade aj zlepšiť životné prostredie obyvateľov v blízkosti dotknutej cestnej siete.

Cesta I/65 je cesta I. triedy, ktorá spája Nitru a Martin. Tvorí jeden z hlavných komunikačných koridorov v smere juh – sever a je zaradená do siete TEN-T.

Začiatok rekonštrukcie úseku je v km 114,046 cesty I/65 v mieste, kde začína existujúca betónová cesta (v tesnej blízkosti pred mestom Turčianske Teplice, časť Diviaky). Smerové vedenie cesty sa nemení, rekonštrukcia sleduje existujúcu trasu cesty I/65 bez zmeny. Výškové vedenie cesty je zvýšené o cca. 20 cm, pričom sa niveleta pred a za neriešenými úsekmi plynulo napojí na jestvujúcu úroveň vozovky. Rekonštrukcia končí v km 129,164 cesty I/65.

Rekonštrukcia cesty spočíva v odstránení porušenej betónovej vozovky ktorá bude nahradená polotuhou vozovkou so živičným povrchom. Obrusná vrstva vozovky bude z asfaltového koberca mastixového, strednozrnného, modifikovaného SMA 11-I. Súčasťou rekonštrukcie je aj rekonštrukcia vybraných križovatiek s cestami II. a III. triedy. Križovatky sú doplnené o prídavné pruhy pre odbočenie vľavo, vpravo a pripájacie pruhy tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť dopravy.

 

Aktualizované: 4.9.2017

Publikované: 13.6.2017

Aktuálne

Softecon 2019

Softecon 2019

20.03.2019
Prezentácia výskumno-vývojovej úlohy
Most Komárno - Komárom

Most Komárno - Komárom

18.03.2019
Priebeh realizácie diela
Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 za Portál IS MCS

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora