SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty OPII>Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75) – 2.fáza
Prejsť na navigáciu

Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75) – 2.fáza

Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75) – 2.fáza
Prijímateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu: Trnavský kraj – obec Galanta a Sládkovičovo
Výška poskytnutého NFP [€]: 5 096 192,41

Popis projektu:

Cieľom rekonštrukcie obidvoch uvedených úsekov ciest I/62 aj cesty I75, je zvýšenie technickej úrovne cestnej siete SR v tejto lokalite, a tým predovšetkým zvýšenie cestovnej rýchlosti, bezpečnosti jej užívateľov, a v neposlednom rade aj zlepšenie životného prostredia obyvateľov v blízkosti dotknutej cestnej siete.

Navrhovaná rekonštrukcia je umiestnená v existujúcom dopravnom koridore cesty I/62 a I/75 v úseku Senec - Sládkovičovo - Galanta, kde sa nahradí jestvujúca cemento-betónová vozovka živičnou konštrukciou. Rekonštrukcia prebieha v staničení úseku cesty I/62 v km 9,344 až 22,146 a úseku cesty I/75 v km 0,00 až km 5,95.

Predmetom projektu je rekonštrukcia cemento-betónovej vozovky o dĺžke 17,436 km, ktorá je značne poškodená a vykazuje priečne a pozdĺžne nerovnosti, praskliny menšieho rozsahu a lokálne výtlky, nakoľko bola postavená v rokoch 1967 – 1972. Tento stav vozovky nevyhovuje dopravnému zaťaženiu, ako aj jazdnej rýchlosti vozidiel. Naplnením cieľov projektu sa dosiahne zvýšená bezpečnosť cestnej premávky, zvýšenie plynulosti dopravy v predmetných úsekoch a znižovanie negatívnych účinkov dopravy.

Projekt nadväzuje na prvú fázu projektu, ktorá bola realizovaná v rámci OPD 2007 – 2013.

 

rekonstrukcia_betonovych_vozoviek_trnava_foto1

 

rekonstrukcia_betonovych_vozoviek_trnava_foto2

 

Aktualizované: 30.1.2017

Publikované: 27.1.2017

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora