SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty OPII>Projektová dokumentácia obchvatov miest
Prejsť na navigáciu

Projektová dokumentácia obchvatov miest

Projektová dokumentácia obchvatov miest
Prijímateľ Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu
Banskobystrický kraj, Trnavský kraj
Výška poskytnutého NFP 564 499,25
Popis projektu:

 

Predmetom projektu „Projektová dokumentácia obchvatov miest“ je vypracovanie projektových dokumentácií obchvatov miest na cestách I. triedy v stupni dokumentácie pre stavebné povolenie, dokumentácie pre ponuku a dokumentáciu na realizáciu stavby umožňujúcich získanie potrebných povolení, vyhlásenie verejného obstarávania a následnú realizáciu stavebných prác na predmetných úsekoch. Úlohou projektov obchvatov miest po ich fyzickom dokončení je odstránenie dopravných bezpečnostných rizík v centrách miest a podstatné zníženie všetkých negatívnych vplyvov nadmernej dopravy z centier predmetných miest.

 

Jedná sa o:

-    I/66 Brezno - obchvat II. etapa 1. úsek, vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP).

-    I/51 a I/2 Holíč - obchvat, II. etapa, 1. stavba, aktualizácia projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) z roku 2011 v časti F. Dokumentácia meračských prác a časti I. Dokumentácia prieskumov.

 

Cieľom navrhovaného projektu je pokračovanie a dokončenie projektovej prípravy predmetných obchvatov ciest I. triedy, čo umožní posun implementácie jednotlivých projektov do fázy získania stavebného povolenia a verejného obstarávanie na zhotoviteľa stavieb a následnou stavebnou realizáciou. Zrealizovanie jednotlivých stavieb bude znamenať z hľadiska komplexného riešenia v danom území zabezpečenie zlepšenia dopravnej situácie danej lokality, podmienok ochrany života a zdravia obyvateľov, ochrany životného prostredia, prevencie a vyváženého rozvoja regiónu, zníženie časových strát a v neposlednom rade zníženie nehodovosti v riešených úsekoch ciest I. tried.


 

 

 Aktualizované: 23.4.2019

Publikované: 23.4.2019

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora