SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty OPII>Projektová dokumentácia obchvatov miest
Prejsť na navigáciu

Projektová dokumentácia obchvatov miest

Projektová dokumentácia obchvatov miest
Prijímateľ Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu
Banskobystrický kraj, Trnavský kraj
Výška poskytnutého NFP 564 499,25
Popis projektu:

 

Predmetom projektu „Projektová dokumentácia obchvatov miest“ je vypracovanie projektových dokumentácií obchvatov miest na cestách I. triedy v stupni dokumentácie pre stavebné povolenie, dokumentácie pre ponuku a dokumentáciu na realizáciu stavby umožňujúcich získanie potrebných povolení, vyhlásenie verejného obstarávania a následnú realizáciu stavebných prác na predmetných úsekoch. Úlohou projektov obchvatov miest po ich fyzickom dokončení je odstránenie dopravných bezpečnostných rizík v centrách miest a podstatné zníženie všetkých negatívnych vplyvov nadmernej dopravy z centier predmetných miest.

 

Jedná sa o:

-    I/66 Brezno - obchvat II. etapa 1. úsek, vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP).

-    I/51 a I/2 Holíč - obchvat, II. etapa, 1. stavba, aktualizácia projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) z roku 2011 v časti F. Dokumentácia meračských prác a časti I. Dokumentácia prieskumov.

 

Cieľom navrhovaného projektu je pokračovanie a dokončenie projektovej prípravy predmetných obchvatov ciest I. triedy, čo umožní posun implementácie jednotlivých projektov do fázy získania stavebného povolenia a verejného obstarávanie na zhotoviteľa stavieb a následnou stavebnou realizáciou. Zrealizovanie jednotlivých stavieb bude znamenať z hľadiska komplexného riešenia v danom území zabezpečenie zlepšenia dopravnej situácie danej lokality, podmienok ochrany života a zdravia obyvateľov, ochrany životného prostredia, prevencie a vyváženého rozvoja regiónu, zníženie časových strát a v neposlednom rade zníženie nehodovosti v riešených úsekoch ciest I. tried.


 

 

 Aktualizované: 23.4.2019

Publikované: 23.4.2019

Aktuálne

Cestársky deň

Cestársky deň

18.09.2019
8. októbra 2019 organizuje Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborné fórum na tému: VYBRANÉ TECHNOLÓGIE SKUPINY EUROVIA
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

02.09.2019
MDV SR schválilo VL 6.1
VL 6.1 Zvislé dopravné značky 
Účinnosť od: 01.09.2019

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora