SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty OPII>Projektová dokumentácia modernizácií vybraných úsekov ciest I. triedy 1. etapa
Prejsť na navigáciu

Projektová dokumentácia modernizácií vybraných úsekov ciest I. triedy 1. etapa

Projektová dokumentácia modernizácií vybraných úsekov ciest I. triedy 1. etapa
Prijímateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výška poskytnutého NFP [€]: 1 706 757,93

Popis projektu:

Predmetom projektu „Projektová dokumentácia modernizácií vybraných úsekov ciest I. triedy I. etapa“ je vypracovanie projektových dokumentácií ciest I. triedy v stupni dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie pre ponuku umožňujúcich vyhlásenie verejného obstarávania a následnú realizáciu stavebných prác na predmetných úsekoch. Úlohou projektu je odstránenie bezpečnostných rizík a zvýšenie technicko-dopravných parametrov na riešených úsekoch, ktoré budú rešpektovať príslušné normy, technické a právne predpisy a budú ekonomické z pohľadu realizácie a taktiež z pohľadu prevádzky a údržby. Jedná sa o nasledovné úseky ciest I. triedy:

 • I/61 Bučany - Trakovice - Madunice
 • I/63 Blatná na Ostrove - Vieska
 • I/63 Tôň - Zlatná na Ostrove
 • I/75 Tvrdošovce - Nové Zámky
 • I/51 Golianovo - Vráble
 • I/18 Prešov – Lipníky
 • I/79 Veľaty - Slovenské Nové Mesto
 • I/66 Popová – Hranovnica
 • I/18 a I/21 Petič - Hanušovce nad Topľou
 • I/79 Vranov nad Topľou – Parchovany
 • I/59 Liptovská Osada - Korytnica
 • I/49 hranica ČR/SR - Zárečie
 • I/10 Kolárovice (Čiakov)
 • I/18 Ľubeľa - Liptovský Mikuláš
 • I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto n/Váhom
 • I/64 Partizánske - Oslany
 • I/66 Dobrá Niva – Breziny
 • I/16 Rakytník – R2 Figa
 • I/76 Hranica kraja – R1 Hronský Beňadik
 • I/59 Banská Bystrica – križovatka I/59 s I/14
 • I/66 Rakovec – križovatka II/526

Cieľom navrhovaného projektu je z hľadiska komplexného riešenia v danom území zabezpečiť zlepšenie dopravnej situácie danej lokality, podmienok ochrany života a zdravia obyvateľov, ochrany životného prostredia, prevencie a vyváženého rozvoja regiónu, zníženie časových strát a v neposlednom rade zníženie nehodovosti v riešených úsekoch ciest I. tried.

 

 

 Aktualizované: 10.6.2019

Publikované: 10.6.2019

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora