SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty OPII>Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy – 2. fáza
Prejsť na navigáciu

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy – 2. fáza

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy – 2. fáza
Prijímateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj – okres/obec Banská Bystrica, Brezno (obce Jarabá, Šumiac), Krupina (obec Ladzany), okres/obec Rimavská Sobota

Košický kraj – okres Košice-okolie (obec Bidovce), okres Michalovce (obce Nacina Ves, Trhovište), okres Rožňava (obec Stratená), okres Trebišov (obec Rad)

Nitriansky kraj – okres Levice (obce Levice, Slatina), okres/obec Nitra, okres/obec Nové Zámky

Prešovský kraj – okres Snina (obec Ubľa), okres Stará Ľubovňa (obec Plavnica), okres Svidník (obec Vyšný Mirošov), okres Vranov nad Topľou (obec Hanušovce nad Topľou)

Trenčiansky kraj – okres Prievidza (obce Poluvsie, Prievidza)

Trnavský kraj – okres Skalica (obec Holíč)

Žilinský kraj – okres Kysucké Nové Mesto (obec Radoľa), okres/obec Liptovský Mikuláš, okres/obec Martin, okres Námestovo (obec Oravská Polhora), okres Ružomberok (obec Valaská Dubová), okres Žilina (obec Strečno)
Výška poskytnutého NFP [€]: 21 041 183,61

Popis projektu:

Projekt modernizácie a rekonštrukcie mostov ciest I. tried zahŕňa rekonštrukciu časti mostného objektu alebo mosta ako celku. Rekonštrukcia sa týka hornej stavby, spodnej stavby mostného objektu, obnova úžitkových a technických vlastností mostov, osadenia nového premenlivého dopravného značenia, záchytných zvodidiel a vodiacich zariadení (v súlade s platnými normami) na zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. V tomto projekte ide o 58 mostných objektov, pri ktorých v zmysle projektovej dokumentácie vo všeobecnosti ide o odstránenie nevyhovujúceho stavebného technického stavu pri každom moste konkrétnymi technickými opatreniami a zrealizovaním nových bezpečnostných prvkov podľa súčasnosti platných predpisov.

Projekt nadväzuje na aktivity I. fázy projektu Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy z OPD 2007 - 2013.

V I. fáze sa pracovalo na týchto mostoch:

Cesta I/63 Kútniky – most, ev.č. 63-012

Cesta I/61 Červeník – most nad ŽSR, ev.č.61-032

I/51 Prenčov - most ev. č. 51-170

I/50 Sanácia mostného objektu ev.č. 50-216 Lovinobaňa

I/66 Banská - Bystrica - most ev.č. 066-069

I/66 Brusno - most ev.č. 66-087

I/79-036 Viničky most

I/18 - 485 Vranov most

I/50 - 291 Soroška most

I/68 - 063 Lemešany most

I/11 Povina - most 228, rekonštr. hornej stavby mosta

I/72 Nižná Boca - most 073(027), nový most

I/65 Mošovce - most 086, rekonštrukcia mosta

I/77-069 N. Mirošov most

I/77 - 011 Podolínec most

I/68 - 018 Plaveč most

I/18 - 380 Tatranská Štrba -Sosna most

I/73-017 Rakovčík most

I/77 - 058 Smilno most

I/18 - 378 Tatranská Štrba most

I/59 Dolný Kubín - most 075, rekonštrukcia hornej stavby mosta

I/15 Miňovce most nad riekou Ondava

I/15 Breznica most nad tokom Brusnička

I/74 - 025 Snina most, havária

I/18 Važec - most 373, rekonštr. hornej stavby mosta

I/59 Trstená - most 098, rekonštr. hornej stavby mosta

V rámci I. fázy projektu do 12/2015 boli v plnom rozsahu ukončené stavebné práce na jednotlivých stavebných objektov uvedených mostov.

V rámci II. fázy sa bude pracovať na nasledujúcich mostoch:

Cesta I/51 Holíč – most nad potokom Chvojnica, ev.č. 51-50

Cesta I/75 Slatina – most, ev.č. 75-042

Cesta I/51 Levice – most, ev.č.51-146

Cesta I/64 Nitra – most, ev.č. 64-019

Cesta I/75 Nové Zámky – most, ev.č.75-016

I/18 Palúdzka - most 347A, rekonštrukcia mosta

I/64 Poluvsie - most 104, rekonštrukcia mosta

I/78 Námestovo - most 032, rekonštrukcia mosta

I/59 Valaská Dubová - most 067, rekonštrukcia mosta

I/59 Valaská Dubová - mosty 065, 066, rekonštrukcia mosta

I/18 Strečno - most 266, rekonštrukcia mosta

I/18 Strečno - most 269, rekonštrukcia mosta

I/11 Radoľa - most 229, rekonštrukcia mosta

I/18 Martin-Priekopa - most 293 (ponad vlečku), rekonštr. mosta

I/72 Rimavské Brezovo - most ev.č. 72 – 009

I/72 Jarabá - most ev.č. 72 – 057

I/66 Banská Bystrica - cementáreň - most ev. č. 66-075

I/66 Železničná vlečka ČSD – most ev. č. 66 – 072

I/66 MK do Majera v BB – most ev. č. 66 – 070

I/66 Červená skala - most ev.č.66 - 151

I/51 Ladzany - most ev. č. 51-159

I/74-045 Ubľa most

I/74 - 44 Ubľa most

I/18 - 509 Nacina Ves most

I/77 - 68 Vyšný Mirošov most

I/50 - 327 Bidovce most

I/68 - 15 Plavnica most

I/18 - 459 Medzianky most

I/50 - 355 Trhovište most

I/67 - 034 Stratená most

I/79 - 039 Svätá Mária most

Účelom a cieľom projektu je odstrániť nevyhovujúci technický stav mostov na sieti ciest I. triedy. Rekonštrukciou mostov sa znížia negatívne vplyvy z cestnej dopravy (zníži sa hluk, vibrácie, emisie a pod.), dôjde k zníženiu cestovných časov, zvýši sa plynulosť premávky, zníži sa spotreba pohonných hmôt, skvalitní sa dopravná dostupnosť územia a neposlednom rade sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky. V rámci rekonštrukcií sa na mostoch uskutočnia rôzne búracie práce spojené s odbúraním zvršku mostovky, chodníkov, rímsovej časti, izolácie, poškodených povrchov nosnej konštrukcie a rôzne iné búracie práce. Na niektorých mostoch sa uskutoční realizácia nových krídiel, zastabilizujú sa klincami opory mosta, čelá opory sa obetónujú a pridajú výstuže, následne sa zrealizuje nový úložný prah, úložné bločky a záverná stienka. Súčasťou rekonštrukcie sú aj obnovy krycej vrstvy betónu na celej ploche nosnej konštrukcie a spodnej stavby. Na nosnú konštrukciu mostov sa zrealizujú nové časti príslušenstva – izolácie, odvodňovače, rímsy, mostné závery a konštrukcie vozovky. Na záver sa uskutočnia terénne úpravy okolia mostov.

 

 

Aktualizované: 4.6.2018

Publikované: 4.6.2018

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora