SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty OPII>I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty, 2. fáza
Prejsť na navigáciu

I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty, 2. fáza

I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty, 2. fáza
Prijímateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu: PO kraj – obec Smilno
Výška poskytnutého NFP [€]: 12 175 212,22

Popis projektu:

Predmetom projektu je rekonštrukcia ciest I/77 a menšej časti I/73, s cieľom zvýšiť a zlepšiť bezpečnosť, plynulosť cestnej dopravy a kvalitu životného prostredia v predmetných úsekoch ciest I/77 a I/73. Na ceste I/77 je začiatok naplánovaný v km 74,000 pred mostom č. 77-059 v katastrálnom území Smilno, až po km 96,540, kde je plánovaný koniec úpravy cesty I/77 v okružnej križovatke s cestou I/73 vo Svidníku. Dĺžka rekonštrukcie na ceste I/77 je 22 540 m.

Predmetom projektu na ceste I/73 je rekonštrukcia cesty so začiatkom v okružnej križovatke s cestou I/77 vo Svidníku v km 40,475, až po rázcestie Kapišová v km 43 675. Dĺžka rekonštrukcie na ceste I/73 je 3 200 m.

Celková dĺžka stavby je 25 740,00 m.

Cesta I/77 je súčasťou cestnej siete severnej časti východného Slovenska so začiatkom v Spišskej Belej, s pokračovaním cez Bardejov a ukončením vo Svidníku, kde sa napája na cestu I/73 smerujúcu do Poľskej republiky. Cestný hraničný priechod Nižná Polianka – Ożenna, je v súčasnosti s obmedzením nákladnej dopravy do 7,5 t s výnimkou autobusov. V prieťahu obcami Smilno, Nižná Polianka, Vyšný Mirošov, Nižný Mirošov, Vyšný Orlík a Nižný Orlík je cesta I/77 súčasťou základného komunikačného systému. Jej funkciou je zabezpečenie bezpečného, kapacitného a rýchleho cestného prepojenia s vyššou úrovňou komfortu, pričom zabezpečuje vyššiu dopravnú funkciu v dotknutom území s nadregionálnou funkciou. V prieťahu dotknutými obcami tvorí zbernú funkciu s čiastočnou priamou obsluhou.

Vybudovaním predmetného projektu sa zlepší plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, zlepší sa dostupnosť SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomné prepojenie.

Projekt je pokračovaním I. fázy realizovanej z OPD 2007 - 2013.

1_77_smilno_svidnik_foto1

 


  1_77_smilno_svidnik_foto2

 

1_77_smilno_svidnik_foto3

 

Aktualizované: 4.4.2017

Publikované: 27.1.2017

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora