SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty OPII>I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty, 2. fáza
Prejsť na navigáciu

I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty, 2. fáza

I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty, 2. fáza
Prijímateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu: PO kraj – obec Smilno
Výška poskytnutého NFP [€]: 12 175 212,22

Popis projektu:

Predmetom projektu je rekonštrukcia ciest I/77 a menšej časti I/73, s cieľom zvýšiť a zlepšiť bezpečnosť, plynulosť cestnej dopravy a kvalitu životného prostredia v predmetných úsekoch ciest I/77 a I/73. Na ceste I/77 je začiatok naplánovaný v km 74,000 pred mostom č. 77-059 v katastrálnom území Smilno, až po km 96,540, kde je plánovaný koniec úpravy cesty I/77 v okružnej križovatke s cestou I/73 vo Svidníku. Dĺžka rekonštrukcie na ceste I/77 je 22 540 m.

Predmetom projektu na ceste I/73 je rekonštrukcia cesty so začiatkom v okružnej križovatke s cestou I/77 vo Svidníku v km 40,475, až po rázcestie Kapišová v km 43 675. Dĺžka rekonštrukcie na ceste I/73 je 3 200 m.

Celková dĺžka stavby je 25 740,00 m.

Cesta I/77 je súčasťou cestnej siete severnej časti východného Slovenska so začiatkom v Spišskej Belej, s pokračovaním cez Bardejov a ukončením vo Svidníku, kde sa napája na cestu I/73 smerujúcu do Poľskej republiky. Cestný hraničný priechod Nižná Polianka – Ożenna, je v súčasnosti s obmedzením nákladnej dopravy do 7,5 t s výnimkou autobusov. V prieťahu obcami Smilno, Nižná Polianka, Vyšný Mirošov, Nižný Mirošov, Vyšný Orlík a Nižný Orlík je cesta I/77 súčasťou základného komunikačného systému. Jej funkciou je zabezpečenie bezpečného, kapacitného a rýchleho cestného prepojenia s vyššou úrovňou komfortu, pričom zabezpečuje vyššiu dopravnú funkciu v dotknutom území s nadregionálnou funkciou. V prieťahu dotknutými obcami tvorí zbernú funkciu s čiastočnou priamou obsluhou.

Vybudovaním predmetného projektu sa zlepší plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, zlepší sa dostupnosť SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomné prepojenie.

Projekt je pokračovaním I. fázy realizovanej z OPD 2007 - 2013.

1_77_smilno_svidnik_foto1

 


  1_77_smilno_svidnik_foto2

 

1_77_smilno_svidnik_foto3

 

Aktualizované: 4.4.2017

Publikované: 27.1.2017

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora