SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty OPII>I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty, 2. fáza
Prejsť na navigáciu

I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty, 2. fáza

I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty, 2. fáza
Prijímateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu: PO kraj – obec Smilno
Výška poskytnutého NFP [€]: 12 175 212,22

Popis projektu:

Predmetom projektu je rekonštrukcia ciest I/77 a menšej časti I/73, s cieľom zvýšiť a zlepšiť bezpečnosť, plynulosť cestnej dopravy a kvalitu životného prostredia v predmetných úsekoch ciest I/77 a I/73. Na ceste I/77 je začiatok naplánovaný v km 74,000 pred mostom č. 77-059 v katastrálnom území Smilno, až po km 96,540, kde je plánovaný koniec úpravy cesty I/77 v okružnej križovatke s cestou I/73 vo Svidníku. Dĺžka rekonštrukcie na ceste I/77 je 22 540 m.

Predmetom projektu na ceste I/73 je rekonštrukcia cesty so začiatkom v okružnej križovatke s cestou I/77 vo Svidníku v km 40,475, až po rázcestie Kapišová v km 43 675. Dĺžka rekonštrukcie na ceste I/73 je 3 200 m.

Celková dĺžka stavby je 25 740,00 m.

Cesta I/77 je súčasťou cestnej siete severnej časti východného Slovenska so začiatkom v Spišskej Belej, s pokračovaním cez Bardejov a ukončením vo Svidníku, kde sa napája na cestu I/73 smerujúcu do Poľskej republiky. Cestný hraničný priechod Nižná Polianka – Ożenna, je v súčasnosti s obmedzením nákladnej dopravy do 7,5 t s výnimkou autobusov. V prieťahu obcami Smilno, Nižná Polianka, Vyšný Mirošov, Nižný Mirošov, Vyšný Orlík a Nižný Orlík je cesta I/77 súčasťou základného komunikačného systému. Jej funkciou je zabezpečenie bezpečného, kapacitného a rýchleho cestného prepojenia s vyššou úrovňou komfortu, pričom zabezpečuje vyššiu dopravnú funkciu v dotknutom území s nadregionálnou funkciou. V prieťahu dotknutými obcami tvorí zbernú funkciu s čiastočnou priamou obsluhou.

Vybudovaním predmetného projektu sa zlepší plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, zlepší sa dostupnosť SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomné prepojenie.

Projekt je pokračovaním I. fázy realizovanej z OPD 2007 - 2013.

1_77_smilno_svidnik_foto1

 


  1_77_smilno_svidnik_foto2

 

1_77_smilno_svidnik_foto3

 

Aktualizované: 4.4.2017

Publikované: 27.1.2017

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)
Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora