SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty OPD>I/68 Mníšek nad Popradom- št.hr. SR/PR prel.cesty
Prejsť na navigáciu

I/68 Mníšek nad Popradom- št.hr. SR/PR prel.cesty

I/68 Mníšek nad Popradom- št.hr. SR/PR prel.cesty

Termín začatia stavby:

2012

Termín ukončenia stavby:

2015
Predpokladané investičné výdavky [€]: 8 401 815,21
Zhotoviteľ: Inžinierske stavby

Popis projektu:

Cesta I/68 tvorí jednu z najdôležitejších dopravných spojníc v smere sever – juh. V obci Mníšek nad Popradom je na predmetnej ceste vybudovaný hraničný prechod (za križovatkou s cestou III/54112 do obce Kače). V súčasnosti je určený pre vozidlá do 3,5 t. Cesta od hraničného prechodu po štátnu hranicu a ďalej na území Poľskej republiky má nevyhovujúce šírkové, smerové a výškové parametre. Rekonštrukcia cesty v súčasnom vedení by bola z geologickej štruktúry územia finančne a technicky náročná. Z tohto dôvodu je navrhovaná preložka cestyI/68 do novej polohy s premostením rieky Poprad. Začiatok úseku km 0,000 je na štátnej hranici medzi SR a PR. Koniec úseku preložky cesty I/68 je v km 0,694 32. Celková dĺžka predmetného úseku na území SR je 694,32 m. Odhadovaná dĺžka preložky na území PR je cca 330,0 m. Dĺžka hraničného mosta cez rieku Poprad je 322,8 m.

Začiatok preložky cesty III/54112 je v km 0,023 (pred jestvujúcim mostným objektom cez potok Hraničná v smere do obce Kača). Koniec preložky cesty III/54112 je v km 0,569 86 (križovatka s I/68). Celková dĺžka preložky cesty III/54112 je 547 m.

 

1_68_mnisek_nad_popradom

Aktualizované: 4.4.2017

Publikované: 27.1.2017

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)
Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora