SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Stavby ukončené v 2015>Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried - II. etapa, I/67 a II/526 Rožňava, križovatka - mesto
Prejsť na navigáciu

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried - II. etapa, I/67 a II/526 Rožňava, križovatka - mesto

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried - II. etapa, I/67 a II/526 Rožňava, križovatka - mesto
Termín začatia stavby:
2015
Termín ukončenia stavby:
2015
Stavebné náklady [€]: 1 032 509
Popis projektu:
Prestavba priesečnej /stykovej/ križovatky na okružnú križovatku so stredovým ostrovčekom a samostatnými jazdnými pruhmi pre odbočenie vpravo. Súčasťou rekonštrukcie križovatky boli zrealizované nové chodníky a vegetačné úpravy vrátane kanalizácie na odvedenie dažďových vôd z vozovky okružnej križovatky a jej priľahlých vetiev a chodníkov, ako aj verejné osvetlenie pre bezpečnosť chodcov a verejnej cestnej dopravy. Bola vykonaná aj rekonštrukcia železničného úrovňového priecestia cez jednokoľajnú žel. trať Plešivec-Rožňava-Dobšiná vrátane rekonštrukcie zabezpečovacieho zariadenia priecestia žkm 45,253 s dvomi výstražníkmi s polovičnými závorami pre cestnú dopravu a chodcov. V celom záujmovom území križovatky boli zrealizované aj preložky inžinierskych sietí a ochrana vodovodov.
Stavba okružnej križovatky predstavuje rekonštrukciu ciest v celkovej dĺžke L=305 m (št. cesta I/67 bola zrekonštruovaná v dĺžke L=174 m a št. cesta II//526 v dĺžke L=131 m) .
Šírkové usporiadanie cesty I/67 zodpovedá kategórií C 11,50 a cesta II/526 zodpovedá kategórií MZ 12,50. Stredový ostrovček OK je priemeru R=13 m (r = 6,5 m). Prstenec OK okolo stredového ostrovčeka prejazdný pre nadrozmerné vozidlá je šírky š=2,00 m, ktorého polomer je R=8,50 m a celkový okruh je o polomere R=15 m. Šírka jazdného pruhu na okruhu je š=6,50 m. Šírka výjazdových pruhov z križovatky je š=4,00 m, šírka vjazdových pruhov je š=4,00 m. Zrealizované sú jazdné pruhy pre odbočenie vpravo na ceste I/67 v smere od I/50 do centra Rožňavy s polomerom oblúka R=38 m a šírkou š=5,00 m, samostatný pruh pre odbočenie vpravo na ceste I/67 v smere od Dobšinej do Brzotína s oblúkom o polomere R=116 m a šírkou š=4,50 m a samostatná vetva pre pravé odbočenie v smere Brzotín - smer na cestu I/50 s oblúkom s polomerom R=120 m a šírkou š=7,80 m. Na okružnú križovatku vchádzajú všetky vozidlá s odbočením vpravo a pohybujú sa jednosmerne po okruhu až k požadovanému výjazdu, na ktorom odbočujú taktiež vpravo. Smerové riešenie danej križovatky vychádza z územných možnosti situovania križovatky a zo smerového riešenia jestvujúcich komunikácii I/67 a II/526 v záujmovom území.


Aktualizované: 15.12.2016

Publikované: 13.12.2016

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora