SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Stavby ukončené v 2014>Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy, mosty v správe SSC IVSC Košice I/18 - 380 Tatranská Štrba-Sosna, most
Prejsť na navigáciu

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy, mosty v správe SSC IVSC Košice I/18 - 380 Tatranská Štrba-Sosna, most

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy, mosty v správe SSC IVSC Košice I/18 - 380 Tatranská Štrba-Sosna, most

Termín začatia stavby:

08/2013

Termín ukončenia stavby:

12/2014

Stavebné práce : cena podľa Zmluvy o dielo spolu s DPH [€]:

737 647,57 €

Stavebné práce : skutočne prestavané spolu s DPH do 31.10.2014 [€]:

562 330,16 €

Zhotoviteľ:

ZIPP Bratislava, spol. s.r.o

Na predmetnom mostnom objekte pokračujú stavebné práce v súlade s Harmonogramom prác. Stavebné práce budú ukončené v Zmluvnom termíne t.j. do 12/2014. Následne budú objednávateľom stavby prevzaté. Stavebná akcia bude v mesiaci 12/2014 daná do užívania. V roku 2015 bude zo strany zhotoviteľa zabezpečené odstránenie drobných nedorobkov a nedostatkov zaznamenaných na preberacom konaní stavby.

Účel stavby:

Stavebná úprava mosta spočívala v odstránení vzniknutých porúch na nosnej konštrukcii mosta, vyspravení puklín medzi nosnými konštrukciami a medzi oporou a krídlom, odstránení zatekania vody na nosnú konštrukciu, opravy riadkového obkladového muriva, ukotvenia vtokových krídiel. Odstránenie zatekania vody do nosnej konštrukcie bolo zabezpečené injektážou a usmernením povrchovej vody vybudovaním dláždených priekop a rigolu do jestvujúceho potoka. Po odstránení porúch bolo prevedené ošetrenie celej nosnej konštrukcie ochranným náterom. Zvýšenie únosnosti nosnej konštrukcie sa zabezpečilo realizovaním spriahajúcej dosky hrúbky 20 až 25 cm.

Súčasťou rekonštrukcie mostného objektu bola aj úprava priľahlého úseku štátnej cesty v celkovej dĺžke 250,00m.

Sanácia cestného telesa spočívala vo výmene konštrukcie vozovky v celej šírke a porušených vrstiev násypového telesa, dobudovaným nespevnených krajníc a celkovej stabilizovaní násypového telesa cestnej komunikácie vybudovaním oporných múrov a vybudovaním dláždenej priekopy.

Publikované: 6.2.2015

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora