SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Stavby ukončené v 2009>I/64 Žilina – juh, I. etapa, Lietavská Lúčka, diaľničný privádzač
Prejsť na navigáciu

I/64 Žilina – juh, I. etapa, Lietavská Lúčka, diaľničný privádzač

I/64 Žilina – juh, I. etapa, Lietavská Lúčka, diaľničný privádzač
Predpokladaný termín začatia stavby:
01/2003
Predpokladaný termín ukončenia stavby:
06/2009
Predpokladané celkové náklady stavby [€]:
40 620 537
Preinvestované do 31.12.2009 [€]:
40 470 537
Plán preinvestovania v roku 2010 [€]: 150 000
Zhotoviteľ:
Doprastav a.s.

Cieľom stavby je napojenie diaľnice D1 na cestnú sieť v oblasti Žilina - juh. Trasa diaľničného privádzača vedie v katastrálnom území Bytčice a Žiliny až po Váhostav (Hlinská ul.) v Žiline po poľnohospodársky nevyužívaných pozemkoch.

Začiatok úseku stavby km 4,300 je stanovený do križovatky štátnej cesty I/64 – s diaľničným privádzačom v križovatke Solinky, koniec úseku km 6,377254 pred križovatku štátnej cesty I/64 so Saleziánskou ulicou v Žiline, kde však pokračuje objektom 114-00 Nadjazd v križovatke I/18-I/64, ktorý zabezpečuje v spomenutej križovatke toho času chýbajúce ľavé odbočenie pre smer Martin - Rajec.

Napojenie na cestnú, respektíve diaľničnú sieť sa realizuje v ďalších mimoúrovňových križovatkách Solinky (s bývalou cestou I/64, so IV. Okružnou a Bytčickou cestou) a úrovňových križovatkách len s pravými odbočeniami alebo pripojeniami (Hlinská ul., Kraskova ul. a Severná ul.).

Umiestenie privádzača v Žiline sleduje polohu I/64, pričom zohľadňuje terajšie a výhľadové požiadavky dopravnej infraštruktúry mesta Žiliny. Poloha železničnej trate Žilina - Rajec a úrovňové priecestia na Kamennej ulici a Bánovskej ceste osobitne významne ovplyvnili trasovanie a celkové riešenie stavby.

Celková dĺžka trasy cesty I/64 je 1 527 m.

Chodníky sú navrhované minimálnej šírky 2,0 m s priečnym spádom 2,5%. Pozdĺžny chodník od km cca 5,600 až po koniec úseku bude v súbehu so zeleným pásom šírky 2,00 m.

V miestach prechodov pre chodcov budú chodníky upravené tak, aby umožňovali bezbariérový prechod – na dĺžku 1,5 m, a v šírke prechodu pre chodcov sa výškovo napoja na komunikáciu.

Autobusové zastávky sú navrhnuté tak, aby bolo možné bezbariérové prepojenie na terajší stav chodníkov. Pri nadjazde Váhostav sú navrhnuté rampy s pozdĺžnym sklonom vyhovujúcim pre imobilných občanov, t.j. max sklon 1:12. Keďže sa ruší železničné priecestie na Kamennej ulici, znemožní sa takto bezbariérový prechod z autobusovej zastávky na Bytčickú ulicu. Peším je umožnený prechod cez navrhovanú komunikáciu podchodom v km 4,916 po navrhovanom chodníku a schodisku obj. 219-00, po obj. 220-00 tejto stavby, a v km 6,270 úrovňovým prechodom pre peších.

Terajšie verejné osvetlenie križovatky cesty I/18 a I/64 bude predĺžené až pred začiatok intravilánu Žiliny, pričom budú osvetlené aj priľahlé úseky dotknutých objektov 112-00, 113-00 a 114-00. Verejné osvetlenie je riešené v obj. 620-00.

 

Aktualizované: 11.5.2010

Publikované: 5.12.2008

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora