Prejsť na navigáciu

I/59 Ružomberok, most 062

I/59 Ružomberok, most 062
Predpokladaný termín začatia stavby:
11/2007
Predpokladaný termín ukončenia stavby:
09/2009
Predpokladané celkové náklady stavby [€]:
2 909 267,99
Preinvestované do 31.12.2009 [€]:
2 593 697,99
Plán preinvestovania v roku 2010 [€]: 315 570
Zhotoviteľ:
Doprastav a.s.

Účel stavby:

Cieľom rekonštrukcie mosta je zlepšenie jeho stavebného stavu. Po rekonštrukcii dosiahnuť úroveň zaťažiteľnosti podľa triedy „A“ podľa platných normových predpisov. Požadovaná zaťažiteľnosť sa dosiahne zhotovením novej spriahajúcej žel. bet. dosky a použitím dodatočnej predpínacej výstuže v úrovni spodnej príruby nosníkov, zhotovením nového zvršku a časti mostného príslušenstva s dôslednou reprofiláciou poškodených povrchov nosnej konštrukcie a spodnej stavby. Nadbetónovaním spriahajúcej dosky dôjde k zvýšeniu nivelety mosta a vzhľadom na to je potrebné upraviť niveletu cesty I/59 pred a za mostom v dĺžke 15m a upraviť aj priľahlé chodníky.
Rekonštrukcia bude prebiehať pod premávkou s usmernením osobnej a autobusovej dopravy do jedného jazdného pruhu dopravným značením a svetelnou signalizáciou - po poloviciach mosta. Nákladná doprava bude presmerovaná na obchádzkové trasy. V rámci stavby budú dotknuté nasledovné inžinierske siete: miestny tel. kábel, kábel VO, trakčné vedenie.
Cieľom opravy križovatky I/18, I/59 je zlepšenie plynulosti a priechodnosti tohto dopravného uzla usmernením jazdných pruhov, prestavbou ostrovčekov, sfunkčnením cestnej svetelnej signalizácie za podmienky minimálneho zásahu do okolitých pozemkov.
Cieľom opravy križovatky I/18, III/018 105 je zlepšenie dopravnej situácie v križovatke, ktorá je využívaná ťažkou nákladnou dopravou na zásobovanie priemyselných aktivít zriadením samostatného ľavého odbočovacieho pruhu v smere od Ružomberka do Liskovej a vyraďovacieho pruhu zo smeru L. Mikuláš – Lisková a vybudovaním ostrovčeka .
Technický popis stavby:
Existujúci most ev. č. 062 na štátnej ceste I/59 z Ružomberka do Dolného Kubína v km 53,680 ponad elektrifikovanú železničnú trať Žilina – Košice a miestnou komunikáciou bol postavený v roku 1967. Most je prefabrikovaný s piatimi poliami.
Stavebný stav mosta bol na základe hlavnej prehliadky mosta vykonanej v roku 1999 zatriedený ako veľmi zlý, to je stupeň VI. podľa ON 73 6220.
Križovatka ciest I/18 a I/59 v Ružomberku v súčasnosti predstavuje opakujúcu sa nehodovú lokalitu v rámci cestnej siete SR. V križovatke je nefunkčná cestná svetelná signalizácia, šírka jazdných pruhov je nehomogénna, problematickým je ľavé odbočenie zo smeru Žilina – Dolný Kubín, ktoré sa využíva pre ťažkú nákladnú dopravu.
Križovatka ciest I/18 a II/018 105 pri odbočke na obec Lisková je využívaná ťažkou nákladnou dopravou na zásobovanie Mondi Bussines Paper SCP ( býv. SCP Neusiedler), železničnej vlečky ŽSR a ostatných priemyselných aktivít pri ceste III/018 105. Problematickým sa javia odbočenia z cesty I/18 na cestu III/018 105 (hlavne ľavé v smere Ružomberok – Lisková) ako aj zaradenie z cesty III/018 105 na cestu I/18.
Most:1
Kategória cesty:zachovanie existujúceho šírkoveho usporiadania
Dĺžka mosta / úpravy:120,21 m
Šírka mosta medzi obrubníkmi/zábradliami:9,0 m/12,0 m
Zaťaženie mosta: Zaťažovacia trieda „A“ podľa STN 73 6203/1986
Križovatky:2

 

Aktualizované: 11.5.2010

Publikované: 5.12.2008

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora