SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Stavby ukončené v 2008>I/64 Obchvat Prievidze, I. et., 2.st. - MZ v trase budúcej I/64
Prejsť na navigáciu

I/64 Obchvat Prievidze, I. et., 2.st. - MZ v trase budúcej I/64

I/64 Obchvat Prievidze, I. et., 2.st. - MZ v trase budúcej I/64

Termín začatia stavby:
11/2009
Predpokladaný termín ukončenia stavby:
06/2012
Celkové náklady stavby:
10 396 335
Preinvestované do 31.12.2008:
102 636
Plán preinvestovania v roku 2009:
111 200
Plán preinvestovania v roku 2010: 4 000 000
Zhotoviteľ:

Súčasný stav prípravy stavby:

Dopracováva sa DSP na základe pripomienok investora.

 

Stav majetkovoprávneho vysporiadania:

Mesto Prievidza zabezpečuje majetkovoprávne vysporiadanie stavby formou Zmlúv o budúcich zmluvách, ktoré sa prevedú v prospech SSC na základe objednávky. Časť konca stavby, v zmysle dodatku č. 1, bude potrebné majetkovoprávne dovysporiadať, na základe spracovávaných podkladov (GP).

 

Zdôvodnenie stavby:

Jedná sa o novostavbu pre budúcu obchvatovú trasu cesty I/64 po okraji miest Prievidza a Bojnice. Stavba je súčasťou I. etapy obchvatu cesty I/64 a spolu s II. etapou sa stane základným komunikačným systémom miest Prievidza a Bojnice s konečným cieľom vylúčiť z centra mesta ťažkú tranzitnú dopravu.

Na predmetnú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie, uskutočnila sa štátna expertíza na MV a RR SR Bratislava a z dôvodu nevyhovujúcej križovatky na konci úseku sa uskutočnila opakovaná štátna expertíza, čím sa hlavný stavebný objekt D101-00 predĺžil o nový úsek cesty v dĺžke 759,6 m, v ktorom sa navrhuje doplnenie križovatky o novú vetvu „A“ a doplnenie zaraďovacích pruhov na vetvách napájajúcich sa na navrhovanú trasu I/64 (vetvy „B“ a „C“).

 

Projektovaný stav:

Predmetná stavba bola navrhnutá v súlade s ÚP mesta Prievidza. V dodatku č. 1 bolo doriešené prepojenie na cestu I/64 a I/50.

 

Celkový rozsah stavby:

-    dĺžka hlavného objektu D 101-00 je 2,691 882 km.

-    na ZÚ sa vznikne priesečná križovatka s novovybudovanou cestou z I. etapy, 1. stavby a s MK

-    v km 1,938 je navrhnutá malá kruhová križovatka D = 40 m

-    na KÚ sa vybuduje prepojenie s mimoúrovňovou križovatkou vetvou „A“, v dĺžke 288m s pripájacím pruhom v dĺ. 200 m, a dobudujú sa prídavné pruhy vetva “B v dĺ. 549,8 m a vetva „C“ v dĺ.150,9 m

-    v km 0,434 121sa vybuduje žel.-bet. most nad riekou Handlovka. Dĺžka mosta je 41,54 m a voľná šírka je 11,5 m.

-    v km 0,696 67 sa vybuduje premostenie železničnej nákladnej stanice v Prievidzi 4- pólovým železobetónovým prefabrikovaným mostom v dĺ. 134,037 m s voľnou šírkou 11,5 m

-    v km 1,732945 sa vybuduje most nad potokom Moštenica, v dĺ.13,55 m s voľnou šírkou 11,5 m

-    preložia sa všetky dotknuté inž. siete v zmysle stavebných objektov

Pri výstavbe dôjde k demolácii 50 ks garáži a 11 ks záhradných chatiek.

 

Stavba sa člení na nasledovné stavebné objekty:

D 010-00 Príprava územia a plôch zariadenia staveniska

D 011-00 Demolácia objektov

D 020-00 Rekultivácia dočasne zabratých plôch

D 030-00 Náhradná výsadba

D 101-00 Cesta I/64

D 102-00 Miestna komunikácia

D 103-00 Prístupová komunikácia k ČOV

D 104-00 Poľná cesta pre záhradkarský areál

D 105-00 Obchádzka pri obj. 203-00

D 201-00 Most nad nákladnou stanicou Prievidza

D 202-00 Most nad riekou Handlovka

D 203-00 Rekonštrukcia mosta nad potokom Moštenica

D 291-00 Koľajové úpravy – Prievidza nákl.st.

D 292-00 Koľajové úpravy – odovzd. koľajisko Baňa Cígeľ

D 350-00 Protihlukové opatrenia v km 0,0-0,4

D 501-00 Ochrana kanalizačných zberačov v km 0,270-0,320

D 502-00 Ochrana kanalizácie v km 0,920

D 521-00 Preložka vodovodu v km 0,330

D 522-00 Preložka vodovodu v km 1,950

D 601-00 Prekládka VN vedenia v km 0,880

D 602-00 Prekládka VN vedenia k ČOV

D 621-00 Rekonštrukcia a dostavba VO v km 1,930-2,400

D 623-00 Úpravy vonkajšieho osvetlenia v koľajisku

D 651-00 Preložka kábla MTS v km 0,330

D 652-00 Preložka kábla MTS v km 0,200 na vetve „A“

D 653-00 Úprava vzdušného oznamovacieho vedenia ŽSR

D 671-00 Úprava staničného zab. zariadenia – Prievidza nákl. st.

D 672-00 Úprava zabezpečovacieho zariadenia – odovzd. koľajisko Baňa Cígeľ

D 701-00 Ochrana VTL plynovodu

D 702-00 Ochrana VTL plynovodu v km 0,340

 

Porovnanie nákladových údajov s Rozvojovým programom priorít verejných prác na roky (RPPVP):

Predmetná stavba je zaradená v programe výstavby cestnej siete – zásobník projektov, ako stavba spolufinancovaná z fondov EÚ v rokoch 2007-2013.

 

Kvantifikácia finančných dôsledkov:

Do roku 2008 na investíčnej akcii je preinvestované 102.636,- € (3,092 mil. Sk). Pre rok 2009 je potreba finančných prostriedkov vo výške 111.200,- € (3,350 mil.Sk), v roku 2010 je potreba fin. prostriedkov 4 000.000,- € (120,504 mil. Sk), v roku 2011 je potreba fin. prostriedkov 5 000.000,- € (150,630 mil. Sk) a v r. 2012 je potreba 1 182.499,- € (35,624 mil. Sk).

 

Expertíza v zmysle zákona 254/1998 Z.z. o verejných prácach:

Bola vykonaná štátna expertíza viď. protokol o vykonaní štátnej expertízy č. 13/2007 zo dňa 7.8.2007 a následne z dôvodu predĺženia úseku bola vykonaná opakovaná štátna expertíza viď. protokol o vykonaní opakovanej štátnej expertízy č. 36/2008 z 11/2008.

 

Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie:

Na predmetnú stavbu vydalo MŽP SR rozhodnutie č. 4019/05-1.6/ml zo dňa 7.2.2006, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Pri posudzovaní mala predmetná stavba iný názov a to: „Prístupová komunikácia - Západ I. železnica - napojenie na cestu I/50 - obchvat“.

Stavba bude realizovaná v termíne 2009-2012 a bude odovzdaná do užívania naraz, ako jeden celok. Objekty vyvolaných investícií budú uvádzané do užívania a odovzdávané správcom postupne, podľa termínu ich ukončenia.

Publikované: 18.3.2009

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora