SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Stavby ukončené v 2007>I/77 a III/5565 Bardejov, križovatka
Prejsť na navigáciu

I/77 a III/5565 Bardejov, križovatka

I/77 a III/5565 Bardejov, križovatka

Termín začatia stavby:

08/2006

Predpokladaný termín ukončenia stavby:

09/2007

Celkové náklady stavby:

37,475 mil. Sk

Preinvestované do 31.12.2007:

36,992 mil. Sk

Plán preinvestovania v roku 2008:

0,500 mil. Sk

Plán preinvestovania v roku 2009:

0,053 mil. Sk

Zhotoviteľ:

Strabag a.s.

Existujúca styková križovatka ciest I/ 77 a III/5565- kapacitne preťažená. Dopravné zaťaženie cesty I/77 v smere Bardejov- Dlhá Lúka neumožňuje plynulé zaradenie odbočujúcich vozidiel. Cieľom rekonštrukcie  je vybudovať  malú  okružnú  križovatku vrátane ramien križovatky,  tak aby kapacitne vyhovovala  požiadavkám dopravného prúdu najmä tranzitnej dopravy a zabezpečila  vzájomné prepojenie cesty I/77 s jestvujúcou komunikačnou sieťou. Výstavbou okružnej  križovatky  sa zabezpečí plynulosť a bezpečnosť dopravy, čo bude mať priaznivý vplyv na zníženie emisií a tým aj zlepšenie životného prostredia.

Polomer okruhu  križovatky: R =14 m   /D= 23 m/

Polomer stredového ostrovčeka  -5 m

Šírka okruhu vozovky - 7m

Súčasťou stavby sú  prekládky :telekomunikačných káblov, vodovodného potrubia, VO, STL plynu,  vzdušného VN vedenia , vzdušného tel. vedenia

Vybuduje sa cestná kanalizácia,  chodník, dôjde k úrovňovej  úprave 2 železničných  priecestí, k rozšíreniu vozovky okružnej križovatky.

Stavba je rozdelená na 11 stavebných objektov

 

Za prítomnosti ministra dopravy. pôšt a telekomunikácií SR Lubomíra Vážneho odovzdali dňa 23. augusta do užívania motoristickej verejnosti okružnú križovatku ciest I/77 a III/556 5 v Bardejove.

 

Dôvodom prestavby stykovej križovatky na okružnú bol značný nárast dopravy, hlavne nákladnej, ktorý styková križovatka nebola schopná zvládať, čo spôsobovalo časté dopravné zápchy a kolízie.

 

bardejov_index
 

Publikované: 29.11.2008

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora