SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Stavby ukončené v 2007>I/77 a III/5565 Bardejov, križovatka
Prejsť na navigáciu

I/77 a III/5565 Bardejov, križovatka

I/77 a III/5565 Bardejov, križovatka

Termín začatia stavby:

08/2006

Predpokladaný termín ukončenia stavby:

09/2007

Celkové náklady stavby:

37,475 mil. Sk

Preinvestované do 31.12.2007:

36,992 mil. Sk

Plán preinvestovania v roku 2008:

0,500 mil. Sk

Plán preinvestovania v roku 2009:

0,053 mil. Sk

Zhotoviteľ:

Strabag a.s.

Existujúca styková križovatka ciest I/ 77 a III/5565- kapacitne preťažená. Dopravné zaťaženie cesty I/77 v smere Bardejov- Dlhá Lúka neumožňuje plynulé zaradenie odbočujúcich vozidiel. Cieľom rekonštrukcie  je vybudovať  malú  okružnú  križovatku vrátane ramien križovatky,  tak aby kapacitne vyhovovala  požiadavkám dopravného prúdu najmä tranzitnej dopravy a zabezpečila  vzájomné prepojenie cesty I/77 s jestvujúcou komunikačnou sieťou. Výstavbou okružnej  križovatky  sa zabezpečí plynulosť a bezpečnosť dopravy, čo bude mať priaznivý vplyv na zníženie emisií a tým aj zlepšenie životného prostredia.

Polomer okruhu  križovatky: R =14 m   /D= 23 m/

Polomer stredového ostrovčeka  -5 m

Šírka okruhu vozovky - 7m

Súčasťou stavby sú  prekládky :telekomunikačných káblov, vodovodného potrubia, VO, STL plynu,  vzdušného VN vedenia , vzdušného tel. vedenia

Vybuduje sa cestná kanalizácia,  chodník, dôjde k úrovňovej  úprave 2 železničných  priecestí, k rozšíreniu vozovky okružnej križovatky.

Stavba je rozdelená na 11 stavebných objektov

 

Za prítomnosti ministra dopravy. pôšt a telekomunikácií SR Lubomíra Vážneho odovzdali dňa 23. augusta do užívania motoristickej verejnosti okružnú križovatku ciest I/77 a III/556 5 v Bardejove.

 

Dôvodom prestavby stykovej križovatky na okružnú bol značný nárast dopravy, hlavne nákladnej, ktorý styková križovatka nebola schopná zvládať, čo spôsobovalo časté dopravné zápchy a kolízie.

 

bardejov_index
 

Publikované: 29.11.2008

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora