Prejsť na navigáciu

Zoznam TP


 

Označenie TP Názov TP Účinnosť TP od: Pôvodné označenie TP
TP 001 Asfaltové mostné závery [PDF, 1,39 MB] apríl 2002 TP 03/2002
TP 002 Katalóg konštrukcií vozoviek pre osové zaťaženie 115 kN [PDF, 594 kB] apríl 2002 TP 04/2002
TP 003 Prognózovanie vplyvu porúch na zaťažiteľnosť mostov a stanovenie zostatkovej životnosti mostov [PDF, 274 kB] apríl 2002 TP 05/2002
TP 004 Použitie ťaženého predrveného kameniva v spodných podkladových vrstvách [PDF, 44 kB] jún 2002 TP 06/2002
TP 005 Rýchle vizuálne prehliadky zariadením VIDEOCAR. Vykonávanie a vyhodnocovanie [PDF, 665 kB] október 2002 TP 07/2002
TP 006 Hodnotenie statických dôsledkov porúch mostov z prefabrikovaných nosníkov „Vloššák“ [PDF, 1,15 MB] apríl 2003 TP 03/2003
TP 007

Projektovanie okružných križovatiek na cestných a miestnych komunikáciách [PDF, 757 kB]

+ Dodatok č.1 [PDF, 137 kB]

01.11.2004

 

31.12.2015

TP 04/2004
TP 008 Podpovrchové mostné závery [PDF, 151 kB] 15.11.2004 TP 06/2004
TP 009 Digitálna dokumentácia stavieb cestných komunikácií. Časť 1: Požiadavky na tvorbu a preberanie [PDF, 1,26 MB] 01.11.2004 TP 07/2004
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Zaťaženie, stanovenie úrovne zachytenia na PK, projektovanie individuálnych zvodidiel [PDF, 298 kB] 15.03.2005 TP 01/2005
TP 011 Skúšanie a schvaľovanie zvodidiel [PDF, 198 kB] 15.03.2005 TP 02/2005
TP 012 Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách [PDF, 362 kB] 30.09.2005 TP 04/2005
TP 013 Systém hodnotenia zvislých dopravných značiek a vodorovných dopravných značiek [PDF, 343 kB] 30.09.2005 TP 05/2005
TP 014 Plán kvality na proces aplikácie vodorovných dopravných značiek podľa STN P ENV 13459-2 [PDF, 268 kB] 30.09.2005 TP 06/2005
TP 015

Všeobecné zásady na použitie retroreflexných dopravných gombíkov na pozemných komunikáciách [PDF, 332 kB]

+ Dodatok č.1 [PDF, 1,53 MB]

30.09.2005

 

 

25.09.2015
TP 08/2005
TP 016

Katalóg porúch tunelov na pozemných komunikáciách [PDF, 1,5 MB]

15.09.2005 TP 10/2005
TP 017 Projektovanie odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách [PDF, 1,13 MB] 02.05.2005 TP 13/2005
TP 018

Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách [PDF, 5,22 MB]

+ Dodatok č.1 [PDF, 700 kB]

15.12.2005

 

 

15.12.2006

TP 15/2005
TP 019
Dokumentácia stavieb ciest [PDF, 963 kB] 15.01.2007 TP 03/2006
TP 020 Tunelové názvoslovie [PDF, 517 kB] 01.12.2006 TP 05/2006
TP 021

Vystrojovacie triedy. Časť 1: Cyklické razenie [PDF, 6,56 MB]

01.12.2016 TP 06-1/2006
TP 022 Podzemné stavby. Časť 2: Kontinuálne razenie [PDF, 807 kB] 01.12.2006 TP 06-2/2006
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení [PDF, 2,53 MB] 01.01.2007 TP 09/2006
TP 024 Systém hospodárenia s vozovkami [PDF, 374 kB] 01.08.2006 TP 10/2006
TP 025 Meranie a hodnotenie drsnosti vozoviek pomocou zariadení SKIDDOMETER BV11 a PROFILOGRAPH GE [PDF, 423 kB] 01.01.2007 TP 14/2006
TP 026 Sekundárna ochrana betónových konštrukcií [PDF, 345 kB] 02.01.2008 TP 07/2007
TP 027 Navrhovanie zosilnenia betónových mostov [PDF, 361 kB] 15.08.2008 TP 05/2008
TP 028 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby [PDF, 565 kB] 01.11.2008 TP 07/2008
TP 029 Zariadenia, infraštruktúra a systémy technologického vybavenia pozemných komunikácií [PDF, 2,84 MB] 20.11.2008 TP 09/2008
TP 030 Inteligentné dopravné systémy a dopravné technologické zariadenia [PDF, 1,43 MB] 20.11.2008 TP 10/2008
TP 031 Meranie a hodnotenie únosnosti asfaltových vozoviek pomocou zariadenia FWD KUAB [PDF, 752 kB] 01.05.2009 TP 01/2009
TP 032

Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí [PDF, 283 kB]

01.12.2016 TP 02/2009
TP 033

Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek [PDF 2,37 MB]

+ Dodatok č.1 [PDF, 222 kB]

03.08.2009

 

15.11.2015

TP 03/2009
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve [PDF, 741 kB] 22.03.2010
TP 035 Vegetačné úpravy pri pozemných komunikáciách [PDF, 11,1 MB] 01.05.2010 TP 04/2010
TP 036 Metodika na stanovenie citlivosti asfaltových zmesí na vodu podľa STN EN 12697-12 [PDF, 217 kB] 01.06.2010 TP 05/2010
TP 037 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách - Betónové zvodidlo [PDF, 2,15 MB] 01.07.2010 TP 06/2010
TP 038 Základná mapa diaľnice a rýchlostnej cesty. Vyhotovenie, údržba a obnova [PDF, 5,35 MB] 01.11.2016 TP 07/2010
TP 039 Používanie posypových materiálov na báze chloridu horečnatého na pozemných komunikáciách [PDF, 539 kB] 18.08.2010 TP 08/2010
TP 040 Používanie posypových materiálov na báze chloridu sodného na pozemných komunikáciách [PDF, 228 kB] 18.08.2010 TP 09/2010
TP 041 Analýza rizík pre slovenské cestné tunely [PDF, 1,04 MB] 01.06.2011 TP 02/2011
TP 042 Asfaltový koberec veľmi tenký [PDF, 200 kB] 15.08.2011 TP 03/2011
TP 043 Recyklácia asfaltových zmesí za horúca v obaľovacích súpravách [PDF, 185 kB] 15.08.2011 TP 04/2011
TP 044 Recyklácia asfaltových zmesí na mieste za horúca pre vozovky s dopravným zaťažením triedy I. až VI. [PDF, 194 kB] 15.08.2011 TP 05/2011
TP 045 Asfaltový koberec drenážny [PDF, 192 kB] 15.08.2011 TP 06/2011
TP 046 Opätovné spracovanie vrstiev netuhých vozoviek za studena na mieste [PDF, 223 kB] 15.08.2011 TP 07/2011
TP 047 Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek [PDF, 1,77 MB] 15.08.2011 TP 08/2011
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách [PDF, 2,65 MB] 10.11.2011 TP 10/2011
TP 049 Vetranie cestných tunelov [PDF, 927 kB] 01.12.2011 TP 12/2011
TP 050 Príručka monitoringu vplyvu cestných komunikácií na životné prostredie [PDF, 994 kB] 01.12.2011 TP 13/2011
TP 051 Použitie, kvalita a systém hodnotenia protihlukových stien [PDF, 442 kB] 01.12.2011 TP 14/2011
TP 052 Návrh a posúdenie protihlukových opatrení pre cestné komunikácie [PDF, 812 kB] 01.12.2011 TP 15/2011
TP 053 Metodika merania a vyhodnocovania stavu povrchu vozovky pomocou zariadenia LineScan. Hodnotenie stavu povrchu vozovky kamerovým systémom LineScan [PDF, 2,03 MB] 05.12.2011 TP 16/2011
TP 054 Inštrukcia o dopravno-inžinierskej dokumentácii [PDF, 358 kB] 15.01.2012 TP 01/2012
TP 055 Využitie Georadaru (GPR) pri návrhu rehabilitácie/rekonštrukcie vozoviek [PDF, 512 kB] 01.10.2012 TP 03/2012
TP 056 Meranie a hodnotenie nerovnosti vozoviek pomocou zariadenia Profilograph GE [PDF, 1,28 MB] 15.10.2012 TP 04/2012
TP 057 Metodika pre používanie HDM-4 v podmienkach SR [PDF, 4 MB] 01.12.2012 TP 05/2012
TP 058 Zosilňovanie asfaltových vozoviek [PDF, 616 kB] 01.12.2012 TP 06/2012
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov [PDF, 1,04 MB] 20.12.2012 TP 07/2012
TP 060 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty [PDF, 420 kB] 20.12.2012 TP 08/2012
TP 061

Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II., a III. triedy [PDF, 29,7 MB]

+

Dodatok č.1 [PDF, 214 kB]

20.12.2012

 

 

 

15.10.2014
TP 09/2012
TP 062 Špeciálna úprava povrchu betónovej mostovky pod izolačnou vrstvou. Kotviaci impregnačný náter a zapečaťujúca vrstva [PDF, 427 kB] 20.12.2012 TP 10/2012
TP 063

Odvodnenie mostov na pozemných komunikáciách [PDF, 2,22 MB]

20.12.2012 TP 11/2012
TP 064 Použitie geosyntetických a im podobných materiálov vo vrstvách asfaltových vozoviek [PDF, 408 kB] 01.11.2016 TP 01/2013
TP 065 Tlmiče nárazov [PDF, 721 kB] 01.03.2013 TP 02/2013
TP 066 Stanovenie hlukovej záťaže spôsobovanej dopravou po cestných komunikáciách [PDF, 1,17 MB] 01.03.2013 TP 03/2013
TP 067 Migračné objekty pre voľne žijúce živočíchy. Projektovanie, výstavba, prevádzka a oprava [PDF, 3,06 MB] 01.03.2013 TP 04/2013
TP 068 Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov [PDF, 696 kB] 15.12.2016 TP 05/2013
TP 069 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest [PDF, 5,08 MB] 15.11.2013 TP 06/2013
TP 070 Prognózovanie výhľadových intenzít na cestnej sieti do roku 2040 [PDF, 811 kB] 15.11.2013 TP 07/2013
TP 071 Prehliadky, údržba a oprava cestných komunikácií. Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty [PDF, 529 kB] 01.12.2013 TP 08/2013
TP 072 Vykonávanie údržby diaľnic a rýchlostných ciest [PDF, 804 kB] 01.12.2013 TP 09/2013
TP 073 Katalóg porúch vozoviek s cementobetónovým krytom [PDF, 5,05 MB] 15.12.2013 TP 10/2013
TP 074 Nosné konštrukcie s pasívnou bezpečnosťou pre vybavenie pozemných komunikácií [PDF, 456 kB] 15.12.2013 TP 11/2013
TP 075 Evidencia cestných mostov a lávok [PDF, 1,42 MB] 15.12.2013 TP 12/2013
TP 076 Monitorovanie cestných mostov [PDF, 402 kB] 15.12.2013 TP 13/2013
TP 077 Systém hospodárenia s mostami [PDF, 702 kB] 15.12.2013 TP 14/2013
TP 078 Usporadúvanie cestnej siete [PDF, 5,60 MB] 20.12.2013 TP 15/2013
TP 079 Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečnych rozkopávok cestných komunikácií [PDF, 1,47 MB] 15.02.2014 TP 01/2014
TP 080 Bezpečnosť cestných tunelov – Bezpečnostná dokumentácia [PDF, 949 kB] 01.03.2014 TP 02/2014
TP 081 Základné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludných prúdov na mostné objekty pozemných komunikácií [PDF, 1,22 MB] 01.05.2014 TP 03/2014
TP 082 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Tunely - technologické vybavenie [PDF, 1,03 MB] 01.08.2014 TP 04/2014
TP 083 Katalóg porúch asfaltových vozoviek [PDF, 30 MB] 15.10.2014 TP 05/2014
TP 084 Vykonávanie a vyhodnocovanie podrobných vizuálnych prehliadok asfaltových vozoviek [PDF, 1,05 MB] 10.10.2014 TP 06/2014
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry [PDF, 6,9 MB] 01.11.2014 TP 07/2014
TP 086 Označovanie kultúrnych cieľov a atraktivít cestovného ruchu na pozemných komunikáciách  [PDF, 1,79 MB] 20.12.2014 TP 08/2014
TP 087 Diagnostika a hodnotenie stavu cementobetónových vozoviek [PDF, 456 kB] 01.05.2015 TP 01/2015
TP 088 Návrh rehabilitácie cementobetónových vozoviek [PDF, 4  MB] 01.05.2015 TP 02/2015
TP 089 Inžinierskogeologický prieskum pre tunely [PDF, 823 MB] 01.05.2015 TP 03/2015
TP 090 Ochrana tunelov proti vode a odvodnenie tunelov [PDF, 412 kB] 01.05.2015 TP 04/2015
TP 091 Monitorovanie betónového ostenia tunelov [PDF, 632 kB] 01.07.2015 TP 05/2015
TP 092 Stanovenie základných prvkov bezpečnosti pri prevádzke pozemných komunikácií [PDF, 2,55 MB] 15.10.2015 TP 06/2015
TP 093 Centrálny riadiaci systém a vizualizácia-tunely [PDF, 3,62 MB] 01.11.2015 TP 07/2015
TP 094 Systém hospodárenia s cestnými tunelmi [PDF, 972 kB] 01.11.2015 TP 08/2015
TP 095
Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Tunely – stavebné konštrukcie [PDF, 545 kB] 01.11.2015 TP 09/2015
TP 096 Použitie snehových kolov na cestách [PDF, 626 kB] 15.11.2015 TP 10/2015
TP 097 Metodika na stanovenie odolnosti asfaltových zmesí proti tvorbe trvalých deformácií [PDF, 256 kB] 01.12.2015 TP 11/2015
TP 098

Navrhovanie cementobetónových vozoviek na cestných komunikáciach [PDF, 2,26 MB]

01.12.2015 TP 12/2015
TP 099 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov [PDF, 1,37 MB] 01.12.2015 TP 13/2015
TP 100 Projektovanie turbo-okružných križovatiek [PDF, 7,9 MB] 31.12.2015 TP 14/2015
TP 101 Metodika na stanovenie tuhosti asfaltových zmesí [PDF, 442 kB] 31.12.2015 TP 15/2015
TP 102 Výpočet kapacít pozemných komunikácií [PDF, 10,6 MB] 31.12.2015 TP 16/2015
TP 103 Metodický pokyn pre povoľovacie konanie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií pri prepravách nadmerných a nadrozmerných nákladov (a niektoré súvisiace vybrané povinnosti správcov pozemných komunikácií) [PDF, 5,59 kB]

01.06.2008

MP 01/2008
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok [PDF, 828 kB] 01.05.2016
TP 02/2016
TP 105
Použitie smerových stĺpikov a odrážačov [PDF, 1,7 MB] 01.01.2017

TP 106 Stanovenie tried a minimálnych hodnôt retroreflexných materiálov s mikroprizmatickou technológiou [PDF, 282 kB] 01.04.2017

 

Ďalšie publikácie

 

Označenie Názov
Rok vydania/účinnosť

Zásady pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách

(Nie je dostupné v elektronickej forme.)

1999
USM 01/2013

Podmienky použitia energeticky absorpčných koncoviek [PDF, 282 kB]

01.05.2013

 


Aktuálne

Verejný odpočet

Verejný odpočet

18.04.2017
Dňa 4. mája 2017 od 08.00 hod. do 13:00 hod. sa na Slovenskej správe ciest bude konať verejný odpočet činnosti a hospodárenia SSC za rok 2016 v Informačnom centre SSC, Miletičova 19, Bratislava.


Schválené TP 106

Schválené TP 106

31.03.2017
MDVRR SR schválilo TP 106
TP 106 Stanovenie tried a minimálnych hodnôt retroreflexných materiálov s mikroprizmatickou technológiou
Účinnosť od: 01.04.2017

BECEP 2017

BECEP 2017

24.03.2017
V dňoch 18. – 20. september 2017 sa v hoteli Atrium, Vysoké Tatry uskutoční konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách.

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora