Prejsť na navigáciu

Zoznam TKP a KL

Zoznam technicko - kvalitatívnych podmienok (TKP)

Označenie Názov TKP

Účinnosť

Predchádzajúce znenie

0 Všeobecne [PDF, 500 kB]

20.12.2012

2009, 2003, 2000

1 Príprava staveniska
zrušené bez náhrady
2 Zemné práce [PDF, 267 kB] 01.01.2011 2000
3 Priepusty [PDF, 930 kB] 15.10.2013 2000
4 Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre inžinierske siete [PDF, 343 kB]

01.01.2010

2000

5
Podkladové vrstvy [PDF, 708 kB] 15.06.2014
2013, 2010, 2005,

2004, 2000

6 Hutnené asfaltové zmesi [PDF, 704 kB]

15.09.2015

2010, 2008, 2006,

2003, 2000

6.1

Asfaltový koberec drenážny [PDF, 208 kB]

15.08.2011

2003

6.2

Asfaltový koberec veľmi tenký [PDF, 228 kB]

15.08.2011

2003

7 Liaty asfalt [PDF, 368 kB] 02.11.2010 2000
8

Cementobetónový kryt vozoviek [PDF, 368 kB]

15.08.2011

2008, 2004, 2000

9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby [PDF, 237 kB] 01.12.2012
2000
10 Záchytné bezpečnostné zariadenia [PDF, 210 kB] 01.01.2011 2000
11 Dopravné značenie [PDF, 231 kB] 01.01.2011 2000
12 Pilóty razené [PDF, 271 kB] 01.01.2011 2004, 2000
13 Pilóty vŕtané [PDF, 325 kB] 01.01.2011 2004, 2000
14 Podzemné steny

zrušené bez náhrady

15

Betónové konštrukcie všeobecne [PDF, 650 kB]

01.12.2013

2012, 2011, 2004, 2000
16

Debnenie, lešenie a podperné skruže [PDF, 436 kB]

01.12.2013 2004, 2000
17

Výstuž do betónu [PDF, 549 kB]

01.12.2013

2012, 2004, 2000
18

Betón na konštrukcie [PDF, 628 kB]

01.12.2013


2012, 2011, 2004, 2000
19

Predpäté betónové konštrukcie [PDF, 615 kB]

01.12.2013


2012, 2011, 2004, 2000
20

Oceľové konštrukcie [PDF, 949 kB]

01.10.2014

2000,2011, dodatok č. 1
21

Ochrana oceľových konštrukcií proti korózii [PDF, 561 kB]

15.10.2013 2000
22

Izolačný systém vozovky na moste [PDF, 259 kB]

20.12.2012

2000,2004,dodatok č. 1

23

Mostné ložiská [PDF, 467 kB]

15.10.2014


2000, 2011, dodatok č. 1/2012
24

Mostné závery [PDF, 335 kB]

20.12.2012 2000
25

Vegetačné úpravy [PDF, 439 kB]

15.10.2012

2000
26 Tunely [PDF, 726 kB] 01.01.2017 2000, 2004, 2011,2015
27

Zlepšovanie zemín [PDF, 426 kB]

01.09.2015 2010
28

Geotechnický monitoring pre tunely a prieskumné štôlne [PDF, 1,79 MB]

01.12.2016

2010
29

Protihlukové clony [PDF, 283 KB]

01.01.2011 2004, 2000
30

Špeciálne zakladanie [PDF, 1,24 MB]

15.11.2012
2001
31

Zvláštne zemné konštrukcie [PDF, 1,46 MB]

15.11.2014

2009,2004, 2001

32
Trvalé oplotenie [PDF, 389 kB]

01.09.2013

2001
33

Strednotlaké a vysokotlaké plynovody


zrušené bez náhrady
34

Slaboprúdové a silnoprúdové vedenia


zrušené bez náhrady
35

Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií [PDF, 511 kB]

01.12.2016

2010
36 Kalové zákryty [PDF, 492 kB] 15.12.2014 2010
37 Asfaltocementové vrstvy vozoviek [PDF, 220 kB]
15.08.2011
38 Asfaltové zmesi s vysokým modulom tuhosti [PDF, 416 kB] 05.12.2011

39 Umelé hutné kamenivo z vysokopecnej trosky [PDF, 412 kB] 15.01.2016

40
Kamerový dohľad, videodetekcia vrátane ADR – Tunely [PDF, 1,48 MB] 15.12.2016

41
Nízkoteplotné asfaltové zmesi [PDF, 235 kB] 01.01.2017


Materiálové katalógové listy - doplnok k TKP

Označenie Názov Materiálových katalógových listov Účinnosť Predchádzajúce znenie
KLK 1/2012

Katalógové listy kameniva [PDF, 836 kB]

+ Dodatok č. 1/2016 ku KLK 1/2012 [PDF, 194 kB]

01.10.2012

15.01.2016

KLK 1/2009

KLA 1/2014

Katalógové listy asfaltov [PDF, 883 kB]

15.10.2014

KLA 1/2006, KLA 1/2009

KLEaZ 1/2014

Katalógové listy emulzií a zálievok [PDF, 797 kB]

+ Dodatok č. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014 [PDF, 101 kB]

15.12.2014

01.12.2016

KLEaZ 1/2007 KLEaZ 1/2012
KLHS 1/2016

Katalógové listy hydraulických spojív [PDF, 1,08 MB]

01.11.2016


KLHS 1/2008
KLHS 1/2010,
KLHS 1/2014,

Dodatok č.1/2015

KLAZ 1/2010

Katalógové listy asfaltových zmesí [PDF, 782 kB]

+ Dodatok č. 1/2015 ku KLAZ 1/2010 [PDF, 238 kB]

02.11.2010

01.08.2015 

KLAZ 1/2008,

Dodatok č.  1/2010,

Dodatok č. 2/2010

KLMP 1/2009

Katalógové listy mostných prefabrikátov [PDF, 242 kB]

+ Prílohy nosníkov [ZIP, 5,7 MB]

+ Dodatok č. 1/2011 ku KLMP 1/2009 [PDF, 1,87 MB]

03.08.2009

 

15.08.2011


KLVM 1/2010

Katalógové listy vozoviek na mostoch [PDF, 273 kB]

20.05.2010
KLMZ 1/2011

Katalógové listy mostných záverov [PDF, 1,29 MB]

15.08.2011

KLML 1/2011

Katalógové listy mostných ložísk [PDF, 967 kB]

15.08.2011
KLK KB 1/2013

Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny [PDF, 713 kB]

01.10.2013

Aktuálne

Schválené TP 105, TKP 41, TKP 26, VL 5

Schválené TP 105, TKP 41, TKP 26, VL 5

19.12.2016
MDVRR SR schválilo TP 105, TKP 41, TKP 26, VL 5
TP 105 Použitie smerových stĺpikov a odrážačov
TKP 41 Nízkoteplotné asfaltové zmesi

TKP 26 Tunely
VL 5 Tunely

Účinnosť od: 01.01.2017
Schválené TP 068, TKP 40

Schválené TP 068, TKP 40

12.12.2016
MDVRR SR schválilo TP 068, TKP 40 
TP 068 Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov

TKP 40 Kamerový dohľad, videodetekcia vrátane ADR – Tunely
Účinnosť od: 15.12.2016
Cestársky deň

Cestársky deň

09.11.2016
8. novembra 2016 zorganizovala Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborné fórum na tému: GABIONOVÁ STAVEBNICA BLOCK-SK® - 20 ROKOV V INŽINIERSKOM STAVITEĽSTVE

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora