slider

Nové cesty
pre vašu bezpečnosť

Celoštátne sčítanie dopravy

Celoštátne sčítanie dopravy
Zobraziť

slider2

slider3

slider4

Prejsť na navigáciu

Slovenská správa ciest

Slovenská správa ciest (ďalej len „SSC“) je samostatná rozpočtová organizácia zriadená 1.1.1996 Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Štatutárnym orgánom SSC je generálny riaditeľ, ktorý zastupuje SSC navonok, riadi jej činnosť, koná v jej mene vo všetkých veciach a je za jej výsledky hospodárenia zodpovedný ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR).

Aktuálne

Účinné TPR k 1.12.2016

Účinné TPR k 1.12.2016

30.11.2016
MDVRR SR schválilo TP 032, TP 021, TKP 28, TKP 35, Dodatok č. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014, VL2, VL2.2
Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí
Dodatok č. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014 Katalógové listy emulzií a zálievok
Teleso pozemných komunikácií
Odvodnenie
Vystrojovacie triedy. Časť 1: Cyklické razenie
Geotechnický monitoring pre tunely a prieskumné štôlne
Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií
Účinnosť od: 01.12.2016
Cestársky deň

Cestársky deň

09.11.2016
8. novembra 2016 zorganizovala Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborné fórum na tému: GABIONOVÁ STAVEBNICA BLOCK-SK® - 20 ROKOV V INŽINIERSKOM STAVITEĽSTVE
Celoštátne sčítanie dopravy 2015

Celoštátne sčítanie dopravy 2015

29.09.2016
Celoštátne sčítanie cestnej dopravy na území Slovenskej republiky sa uskutočňuje ako súčasť celoeurópskeho sčítania cestnej dopravy (E-Road Traffic Census), organizovaného Európskou hospodárskou komisiou pri Organizácii spojených národov v Ženeve a medzinárodnou organizáciou EUROSTAT v Bruseli.
Zaslanie námetov na riešenie úloh RVT

Zaslanie námetov na riešenie úloh RVT

25.10.2016
Výzva na zaslanie námetov na riešenie úloh RVT v roku 2017
Školenie pracovníkov poverených výkonom hlavných a mimoriadnych prehliadok mostov

Školenie pracovníkov poverených výkonom hlavných a mimoriadnych prehliadok mostov

06.10.2016
Termín: 9.11.2016 o 9.00 hod.
Miesto: Infocentrum SSC, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Verejný odpočet

Verejný odpočet

02.05.2016
Dňa 11. mája 2016 od 09.00 hod sa na Slovenskej správe ciest konal verejný odpočet činnosti a hospodárenia SSC za rok 2015 v Informačnom centre SSC, Miletičova 19, Bratislava.


1

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora