SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Stavby>IVSC Košice>I/67 Dubina - Hranovnica, zosuv
Prejsť na navigáciu

I/67 Dubina - Hranovnica, zosuv

I/67 Dubina - Hranovnica, zosuv

Predpokladaný termín začatia stavby:
06/2010
Predpokladaný termín ukončenia stavby:
10/2011
Predpokladané celkové náklady stavby [€]:
1 797 603
Preinvestované do 31.12.2009 [€]:
21 197,97
Plán preinvestovania v roku 2010 [€]: 66 752,03
Zhotoviteľ:

súťaž

Účelom navrhovanej rekonštrukcie cesty I/67 v predmetnom úseku je stabilizácia cestného telesa výstavbou oporných múrov založených na pilótach, úpravou priepustov a cestného telesa.

Navrhovanými úpravami sa odstráni havarijný stav cesty I/67. Výstavbou oporných múrov dôjde k stabilizácii cestného telesa a tým k zvýšeniu bezpečnosti účastníkov verejnej premávky a zníženiu negatívnych účinkov dopravy na životné prostredie.

Celková dĺžka rekonštrukcie cesty I/67 predstavuje 282,60m, jej súčasťou je úprava dvoch kamenných priepustov.

Stavba je členená na stavebné objekty:

101-00 Úprava cesty I/67

201-00 Oporný múr úsek č.1 - oporný múr dĺžky 47,5m, ktorý je založený na pilótach 600mm dĺžky

6,0m resp. 8,0m, ktoré sú votknuté do únosného podložia.

202-00 Oporný múr úsek č.2 - oporný múr dĺžky 90,0, ktorý je založený na pilótach 600mm dĺžky

6,0m resp. 8,0m, ktoré sú votknuté do únosného podložia

Publikované: 10.5.2010

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora