SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Stavby>IVSC Košice>I/15 Domaša, rekonštrukcia vozovky
Prejsť na navigáciu

I/15 Domaša, rekonštrukcia vozovky

I/15 Domaša, rekonštrukcia vozovky

Predpokladaný termín začatia stavby:
03/2009
Predpokladaný termín ukončenia stavby:
10/2010
Predpokladané celkové náklady stavby [€]:
3 653 506,89
Preinvestované do 31.12.2009 [€]:
1 241 368,24
Plán preinvestovania v roku 2010 [€]: 863 980
Zhotoviteľ:

Združenie JV Domaša

Účel stavby:

Jestvujúci stav
Jestvujúca štátna cesta I/15 je dvojpruhová komunikácia, ktorá sa nachádza v extraviláne v katastrálnom území obce Malá Domaša. Okolitý terén má pahorkovitý charakter.
Štátna cesta I/15 vedie vedľa vodnej nádrže Malá Domaša po chrbte kopcov Ondavskej vrchoviny a plní významnú úlohu pre dopravu v smere severe - južnom a to vnútroštátne i medzinárodne. Zároveň plní funkciu hlavnej spojnice dvoch okresných miest Svidník – Vranov nad Topľou. Štátna cesta I/15 bola budovaná v 50-tych rokoch 20.storočia a bola cestou II. triedy č.557. Asfaltový kryt vozovky je zatlačený, nie je kompaktný a súdržný, sú vyjazdené koľaje – slabo únosné podložie konštrukčnej časti vozovky. Materiály použité do násypov zo zárezov sú málo vhodné až nevhodné – íly mäkkej- tuhej konzistencie. Pláň štátnej cesty prechádza zamokrením územím a na mnohých miestach sa nachádza na íloch mäkkej- tuhej konzistencie.
V dávnej minulosti bola preložka cesty vybudovaná ako vyvolaná investícia investorom vodného diela Domaša. V súčasnosti je v havarijnom stave z dôvodu nedostatočnej únosnosti a nevyhovujúceho vodného režimu. Havarijný stav bol tiež spôsobený preradením cesty II/557 do siete ciest I. triedy, čo umožnilo pohyb kamiónovej dopravy v trase sever – juh z hraničného priechodu SR/PR Vyšný Komárnik.
Rekonštrukciou cesty I/15 sa podstatne zlepšia dopravno – inžinierske podmienky, zvýši sa výkonnosť cestnej komunikácie, plynulosť a hlavne bezpečnosť cestnej premávky v tomto úseku.
Popis stavby
Predmetom riešenia je rekonštrukcia štátnej cesty I/15, ktorá je v zlom technickom stave. Celkový rozsah stavby bol určený stavebníkom na rekonštrukciu cesty I/15 v úseku km 14,436 – 16,557 cesty I/15 v dĺžke 2121m.
Celkový rozsah stavby pozostáva z :
Rekonštrukcie cesty – nová konštrukcia vozovky a zlepšenie podložia v km 0,000 – km 2,121 v dĺžke 2121m a nové dláždené priekopy,
Úprava jestvujúcej odvodňovacej priekopy,
Realizácia nových bezpečnostných zariadení (vodorovné a zvislé dopravné značenie, zvodidlá, smerové stĺpiky)
Stavené úpravy je možné rozdeliť na tieto hlavné etapy:
Odstránenie celej konštrukčnej časti vozovky t.j. frézovanie asfaltových vrstiev vozovky hr.20-40cm a vybúranie podkladných vrstiev vozovky hr.30-60cm a odstránenie nevhodnej zeminy na stanovenú hrúbku,
Nový konštrukčný prvok Geodoska - oddeľovacia geotextília, tuhá dvojosová spojitá geomreža, vrstva štrkodrviny hr.40cm,
Nová konštrukcia vozovky hr.45cm s trativodmi a novými dláždenými priekopami,
Úprava jestvujúcej odvodňovacej priekopy na začiatku úseku s vyústením do vodnej nádrže Malá Domaša,
Zriadenie nových bezpečnostných zariadení, zatrávnenie svahov hydroosevom trávovým semenom.
Odvodnenie povrchu vozovky je riešené priečnym a pozdĺžnym sklonom vozovky cez nespevnenú krajnicu na svah cestného telesa alebo do dláždených priekop a následne na svah cestného telesa alebo do priepustu. Dláždené priekopy sa zhotovia z kamenej dlažby hr.200mm do betónu hr.100mm lichobežníkového tvaru min. hĺbky 400mm. Celková dĺžka priekopy je 2877m. V staničení km 2,111.370 sa nachádza jestvujúci priepust ø 600mm dĺžky 25m ktorý sa prečistí a vyspraví sa betónové čelo na výtoku a kalová jama na vtoku.
Odvodnenie zemnej pláne sa prevedie 3%-ným priečnym sklonom pomocou vrstvy zo štrkodrvy na svah cestného telesa alebo do pozdĺžnej drenáže. Pozdĺžna drenáž je vyústená výustnými objektmi na terén. Celková dĺžka drenáže 2 474m. Na kontrolu funkčnosti sa zriadia kontrolné trativodné šachty ø 600mm o počte 28ks. V miestach vjazdov kde prechádza priekopa sa vybuduje betónový žľab. Celkový počet žľabov je 3ks (8,5m+7,5m+6m=22m).
V km 0,317 810 na odvodňovacej priekope sa vybúra jestvujúci rúrový priepust v dĺžke 12,0m a nahradí sa novým rúrovým priepustom Ø 800mm v dĺžke 12,0m v navrhovanej výškovej polohe, tak aby bolo zabezpečené odvodnenie priľahlej priekopy.
Počas rekonštrukcie cesty I/15 dôjde k obmedzeniu cestnej premávky (zúženie jazdných pruhov, zníženie rýchlosti, ...) výstavba bude prebiehať po polovici vozovky a verejná doprava bude usmernená dočasným dopravným značením.

Publikované: 5.12.2008

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora