SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Stavby>IVSC Banská Bystrica>I/66 Zámostie, rekonštrukcia mostného objektu 093, Zámostie most 093a
Prejsť na navigáciu

I/66 Zámostie, rekonštrukcia mostného objektu 093, Zámostie most 093a

I/66 Zámostie, rekonštrukcia mostného objektu 093, Zámostie most 093a

Predpokladaný termín začatia stavby:
05/2010
Predpokladaný termín ukončenia stavby:
07/2011
Predpokladané celkové náklady stavby [€]:
4 137 389,49
Preinvestované do 31.12.2009 [€]:
150 832,99
Plán preinvestovania v roku 2010 [€]: 255 300
Zhotoviteľ:
súťaž

Účel a popis stavby:

Jestvujúci stav a účel stavby

Predmetom rekonštrukcie sú existujúce mostné objekty a úseky cesty v k. ú. Nemecká, časť Zámostie. Dôvodom prípravy predmetnej akcie je zlý stavebno-technický stav cesty I/66 a objektov na nej, ktorý zaostáva za požiadavkami plynulosti, bezpečnosti premávky, znižuje jej dopravnú kapacitu a tým zaostáva za dopravným významom komunikácie. Uvedený stav charakterizuje predovšetkým poruchy hornej stavby cesty – pozdĺžne a priečne deformácie vozovky, lokálne trhliny v kryte vozovky zvýšeného rozsahu a štruktúry, stav krajníc a odvodňovacích zariadení. Mostné objekty č.066-093 a 066-093 sú hodnotené stupňom V – zlý.

Cieľom predmetnej investície je v rámci rekonštrukcie cesty odstrániť zlý stavebno-technický stav komunikácie a objektov na nej. Navrhovaná rekonštrukcia bude mať výrazný vplyv na bezpečnosť cestnej premávky.

Popis stavby

Predmetom hlavného cestného objektu je rekonštrukcia cesty I/66 v úseku km 113,000-114,500 pasportného staničenia cesty. Technické riešenie je zameraná na rekonštrukciu vozovky. Smerové riešenie objektu 101 je v zásade identické s pôvodnou trasou a pozostáva z úpravy polomeru oblúka R 1050 m. Návrh rekonštrukcie odstraňuje smerové závady v km 0,750-0,950.

Návrh výškového riešenia rešpektuje jestvujúci priebeh nivelety, pričom vyrovnáva lokálne deformácie vozovky vrátanie spevnenia jej krytu. V oblasti rekonštrukcie mostných objektov je upravený priebeh výškového vedenia o nadvýšenie nosnej konštrukcie o cca 150-300 mm. Priečny sklon vozovky rešpektuje výhľadový stav komunikácie. Odvodnenie vozovky je riešené jej pozdĺžnym a priečnym sklonom do priekop a následne do recipientov.

Stav prípravy

Navrhovaná rekonštrukcia mostov je v súlade s dokumentáciou DRS a dokumentáciou na ponuku DP, ktorá bola dodaná v roku 2009, spracovateľ DOPRAVOPROJEKT a.s., Bratislava, Divízia Zvolen

Obec Nemecká dňa 12.5.2009 č. 216/2009 vydala záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona, kde v zmysle ust. §39a, odst.3 písm. c) sa na túto stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje.

Dňa 24.3.2010 bolo začaté stavebné konanie.


Publikované: 9.3.2009

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora