SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Stavby ukončené v 2015>Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Košickom kraji
Prejsť na navigáciu

Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Košickom kraji

Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Košickom kraji
Termín začatia stavby:
2015
Termín ukončenia stavby:
2015
Stavebné náklady [€]: 44 052 655
Zhotoviteľ: EUROVIA SK
Popis projektu:
Projekt „Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v Košickom kraji“ bol realizovaný na sieti TEN-T na trase I/50, t.j. št. cesty I/16 a I/19 v nasledovných úsekoch :
 • I/50 Hranica kraja BB/KE - Bohúňovo TEN-T        dĺžka L1= 5,923 km, L2= 0,700 km
 • I/50 Plešivec - Slavec TEN-T                 dĺžka L= 6,015 km
 • I/50 Rožňava - Krásnohorské Podhradie TEN-T        dĺžka L= 4,970 km
 • I/50 Svinica - Dargov TEN-T                 dĺžka L=11,424 km
 • I/50 Sečovce - Horovce TEN-T                dĺžka L= 4,111 km
 • I/50 Michalovce - Lúčky TEN-T                dĺžka L= 9,108 km
 • I/50 Závadka - Sobrance TEN-T                dĺžka L= 9,742 km
Stavba riešila rekonštrukciu pozemnej komunikácie, ktorá bola realizovaná na trase štátnej cesty I/50 (*I/16) v úseku Gemerská Panica v staničení km 350,995=ZÚ až po úsek štát. cesty I/50 (*I/19) Sobrance v staničení km 523,572=KÚ. Celková dĺžka stavby je L=51,993 km.
Stavbu tvorí 7 stavebných úsekov a 60 stavebných objektov, z toho 26 mostných objektov, 57 priepustov, 8 oporných múrov a 3 zárubné múry.
Účelom rekonštrukcie pozemnej komunikácie predmetných úsekov št. cesty I/50 (*I/16 a *I/19) bolo zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy. Stavebné práce boli zamerané na zlepšenie technického stavu vozovky, zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej a pešej dopravy a následne zvýšenia prejazdovej rýchlosti vozidiel vplyvom rekonštrukcie telesa pozemnej komunikácie a mostných objektov, ako aj zavedenia bezpečnostných prvkov.
Zároveň boli zrekonštruované zástavky SAD a nástupištia, ako aj osadenie zábradlia na ochranu chodcov. Boli doplnené trasy chodníkov a priechody pre chodcov, ktoré napájajú existujúce zastávky SAD. Súčasťou stavby bolo aj prebudovanie nevhodne usporiadaných križovatiek. V úrovňových križovatkách boli zrealizované fyzické ostrovčeky na oddelenie jazdných pruhov a osadenie dopravných značiek. Súčasťou opatrení bola aj výmena a doplnenie bezpečnostných zariadení /cestných zvodidiel/, zábradlia a smerových stĺpikov a na cestných mostoch bol osadený záchytný bezpečnostný systém schváleného typu s úrovňou zachytenia H2. V miestach, kde to bolo potrebné boli osadené EA koncovky Terminál TREND CEN END. Na treťom stavebnom úseku /prechod Soroška/ bolo osadené oceľové cestné zvodidlo jednostranné typu JSAM-M/H1 v celkovej dĺžke L=4 173 m a v úseku medzi km 385,000 - 394,000 v celkovej dĺžke L=9 km bolo zriadené Premenlivé dopravné značenie za účelom okamžitej informácie vodičom o aktuálnom stave prejazdnosti členitého úseku št. cesty I/50 (*I/16).
Bolo obnovené zvislé a vodorovné DZ v celom úseku úpravy pozemnej komunikácie št. cesty I/50 (*I/16 a *I/19) vrátane dopravných LED gombíkov. Na prechodoch pre chodcov v obciach boli osadené výstražné prvky Swareflex /SwaroLevelite modul/. Na horskom prechode „Dargov“ a na ďalších piatich úsekoch boli zriadené meteostanice v počte a=2 ks.
Rekonštrukciu cestných priepustov P1 až P57, vrátane odvodnenia štátnej cesty I/50 (*I/16 a *I/19) v celom úseku trasy TEN-T, došlo k zlepšeniu odtokových pomerov z cestného pozemku a zvýšeniu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.
Stavebné opravy boli zamerané na obnovenie prevádzkových parametrov komunikácie v súvislých úsekoch a odstránenie lokálnych závad ohrozujúcich užívateľov komunikácie.
Pri stavebných prácach neboli potrebné zábery cudzích pozemkov. Všetky navrhnuté opatrenia boli realizované na cestných pozemkoch a existujúce šírkové usporiadanie cesty ostalo nezmenené.

 

Aktualizované: 15.12.2016

Publikované: 22.10.2015

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora