SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Stavby ukončené v 2015>Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried - II. etapa, I/67 a II/526 Rožňava, križovatka - mesto
Prejsť na navigáciu

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried - II. etapa, I/67 a II/526 Rožňava, križovatka - mesto

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried - II. etapa, I/67 a II/526 Rožňava, križovatka - mesto
Termín začatia stavby:
2015
Termín ukončenia stavby:
2015
Stavebné náklady [€]: 1 032 509
Popis projektu:
Prestavba priesečnej /stykovej/ križovatky na okružnú križovatku so stredovým ostrovčekom a samostatnými jazdnými pruhmi pre odbočenie vpravo. Súčasťou rekonštrukcie križovatky boli zrealizované nové chodníky a vegetačné úpravy vrátane kanalizácie na odvedenie dažďových vôd z vozovky okružnej križovatky a jej priľahlých vetiev a chodníkov, ako aj verejné osvetlenie pre bezpečnosť chodcov a verejnej cestnej dopravy. Bola vykonaná aj rekonštrukcia železničného úrovňového priecestia cez jednokoľajnú žel. trať Plešivec-Rožňava-Dobšiná vrátane rekonštrukcie zabezpečovacieho zariadenia priecestia žkm 45,253 s dvomi výstražníkmi s polovičnými závorami pre cestnú dopravu a chodcov. V celom záujmovom území križovatky boli zrealizované aj preložky inžinierskych sietí a ochrana vodovodov.
Stavba okružnej križovatky predstavuje rekonštrukciu ciest v celkovej dĺžke L=305 m (št. cesta I/67 bola zrekonštruovaná v dĺžke L=174 m a št. cesta II//526 v dĺžke L=131 m) .
Šírkové usporiadanie cesty I/67 zodpovedá kategórií C 11,50 a cesta II/526 zodpovedá kategórií MZ 12,50. Stredový ostrovček OK je priemeru R=13 m (r = 6,5 m). Prstenec OK okolo stredového ostrovčeka prejazdný pre nadrozmerné vozidlá je šírky š=2,00 m, ktorého polomer je R=8,50 m a celkový okruh je o polomere R=15 m. Šírka jazdného pruhu na okruhu je š=6,50 m. Šírka výjazdových pruhov z križovatky je š=4,00 m, šírka vjazdových pruhov je š=4,00 m. Zrealizované sú jazdné pruhy pre odbočenie vpravo na ceste I/67 v smere od I/50 do centra Rožňavy s polomerom oblúka R=38 m a šírkou š=5,00 m, samostatný pruh pre odbočenie vpravo na ceste I/67 v smere od Dobšinej do Brzotína s oblúkom o polomere R=116 m a šírkou š=4,50 m a samostatná vetva pre pravé odbočenie v smere Brzotín - smer na cestu I/50 s oblúkom s polomerom R=120 m a šírkou š=7,80 m. Na okružnú križovatku vchádzajú všetky vozidlá s odbočením vpravo a pohybujú sa jednosmerne po okruhu až k požadovanému výjazdu, na ktorom odbočujú taktiež vpravo. Smerové riešenie danej križovatky vychádza z územných možnosti situovania križovatky a zo smerového riešenia jestvujúcich komunikácii I/67 a II/526 v záujmovom území.


Aktualizované: 15.12.2016

Publikované: 13.12.2016

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora