SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Stavby ukončené v 2015>I/68 Mníšek n/P- št.hr.SR/PR prel.cesty
Prejsť na navigáciu

I/68 Mníšek nad Popradom - št.hr.SR/PR prel.cesty

I/68 Mníšek nad Popradom - št.hr.SR/PR prel.cesty
Termín začatia stavby:
2012
Termín ukončenia stavby:
2015
Stavebné náklady [€]: 6 920 596
Zhotoviteľ: Inžinierske stavby

Popis projektu:
Cesta I/68 na území Slovenskej republiky patrí do siete štátnych ciest I. triedy. Tvorí dôležitú spojnicu v smere juh - sever (Milhosť, št. hranica SR/MR - Košice - Prešov - Stará Ľubovňa - Mníšek nad Popradom, št. hranica SR/PR). Na území Poľskej republiky pokračuje cesta pod označením ,, štátna cesta č. 87". Táto cesta má na území Slovenskej republiky aj Poľskej republiky nadregionálny význam. Cestná komunikácia prvej triedy I/68 v prieťahu obcou Mníšek nad Popradom, tvorí zbernú funkciu s čiastočnou priamou obsluhou, je zaradená do funkčnej skupiny B a funkčnej triedy B2. Šírkové usporiadanie preložky cesty I/68 vychádzalo zo základnej kategórie MZ 8,5/50, ale je upravená o jazdný pruh v strede komunikácie, podľa požiadavky poľskej strany na šírku 3,5 m. V pridruženom priestore cesty je vedená pešia a cyklistická doprava v jednosmerných pruhoch o šírke 1,5 m. Zrealizovaná preložka cesty III/54112 do obcí Kače a Medzibrodie je funkčnej skupiny C - obslužná komunikácia a funkčnej triedy C3. Šírkové usporiadanie cesty II/54112 zodpovedá MOK 7/30. Táto komunikácia je napojená na cestu I/68 v stykovej križovatke. Mostný objekt, ako súčasť cesty I/68 slúži cestnej doprave. Je hraničný most medzi Slovenskou a Poľskou republikou. Jeho účelom je premostiť hraničnú rieku Poprad, jednokoľajovú železničnú trať, krajskú cestu č. 971 na Poľskej strane, potok Hraničná na Slovenskej strane. Komunikácia na moste je trojpruhová, obojsmerná. Šírkové usporiadanie zodpovedá upravenej kategórii MZ 8,5/50, ktorá je rozšírená o jeden jazdný pruh. V mieste mostného objektu je komunikácia v smerovo v priamej, v prechodnici a v oblúku s polomerom R=160,0 m, výškovo vo vrcholovom oblúku s polomerom R=2500 m. Vozovka na moste má strechovitý sklon 2,5%- 4%. Na oporách a podperách je nosná konštrukcia uložená na hrncových ložiskách. Súčasťou tohto projektu bolo vybudovanie verejného osvetlenia na ceste I/68 a cesty III/54112, úprava jestvujúceho vzdušného telefónneho vedenia ,preložka vzdušného NN vedenia, preložka stožiarovej trafostanice, ochrana brehov rieky Poprad, oplotenie, cestná kanalizácia a spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch. Tento projekt splnil svoj cieľ a zlepšil dopravné spojenie medzi oboma krajinami. Vytvoril priaznivé podmienky pre rozvoj turistiky, domácich a zahraničných podnikateľských aktivít a hlavne zvýšil bezpečnosť motorovej i nemotorovej dopravy.

Mapa KNL na cestách I. a II. triedy v SR v roku 2006


Aktualizované: 15.12.2016

Publikované: 11.5.2010

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora