SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Stavby ukončené v 2015>I/67 Vernárska tiesňava-Hranovnicke pleso, rek.-havária
Prejsť na navigáciu

I/67 Vernárska tiesňava-Hranovnicke pleso, rek.-havária

I/67 Vernárska tiesňava-Hranovnicke pleso, rekonštrukcia havária
Termín začatia stavby:
2014
Termín ukončenia stavby:
2015
Stavebné náklady [€]: 3 183 884
Popis projektu:
Situovanie stavby je na ceste I/67 v Prešovskom kraji, okres Poprad, v katastrálnom území obce Vernár. Trasa je v celom úseku vedená v súbehu s Vernárskym potokom , ktorý 2x križuje trasu cesty existujúcimi mostnými objektmi 67-043 a 67-044. Predmetný úsek cesty I/67 prechádza cez územie národného parku Slovenský raj, zasahuje do národnej prírodnej rezervácie „Vernárska Tiesňava“ a z časti zasahuje do územia prírodnej pamiatky „Hranovnícke pleso“.
V predmetnom úseku cesta I/67 tvorí horský priechod prepájajúci región Pohronia s regiónom Vysoké Tatry. Súčasný stav cesty I/67 po vykonanej rekonštrukcii cesty, v riešenom úseku je vo vyhovujúcom stavebno-technickom stave, čo je vyhovujúce najmä z hľadiska bezpečnosti cestnej dopravy najmä pre ťažkú kamiónovú dopravu. Kategória cesty je minimálne C7,5/60. Šírkové usporiadanie je však predovšetkým definované existujúcim stavom. Projektová dokumentácia riešila rekonštrukciu cesty I/67 v pasportnom staničení 70,930 – 72,740 v celkovej dĺžke 1,801 km. Základným cieľom rekonštrukcie bola stabilizácia zosuvných území, kompletná rekonštrukcia odvodnenia cestného telesa, rekonštrukcia záchytných bezpečnostných zariadení, spevnenie brehov Vernárskeho potoka a zabezpečenie skalného brala „Vernárska tiesňava“. Stabilizácia vzniknutých zosuvov bola realizovaná opornými múrmi založenými na mikropilótach. Odvodnenie bolo riešené prečistením a vydláždením existujúcich priekop a rigolov a úpravou existujúcich priepustov. Skalné bralo bolo zbavené zvetralých a uvoľnených častí a následne zabezpečené zasieťovaním skalnej steny s ukotvením do neporušených častí skalného brala.
Súčasťou predmetnej stavebne akcie, rekonštrukcie št. cesty I/67 boli aj nasledovné objekty :
 • D 201-00 Rekonštrukcia mosta č 67-043
 • D 211-00 Rekonštrukcia oporného múru v km 70,044-70,989
 • D 212-00 Rekonštrukcia oporného múru v km 71,137-71,251
 • D 213-00 Oporný múr v k 71,940- 71,040
 • D 214-00 Oporný múr v km 72,215-72,270
 • D 215-00 Oporný múr v km 72,560-72,715
 • D 221-00 Zabezpečenie skalného brala
 • D 241-00 Spevnenie Vernárského potoka v km 70,980
 • D 242-00 Spevnenie brehu Vernárského potoka v km 70,140

 

Aktualizované: 15.12.2016

Publikované: 13.12.2016

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora