Prejsť na navigáciu

I/59 Ružomberok, most 062

I/59 Ružomberok, most 062
Predpokladaný termín začatia stavby:
11/2007
Predpokladaný termín ukončenia stavby:
09/2009
Predpokladané celkové náklady stavby [€]:
2 909 267,99
Preinvestované do 31.12.2009 [€]:
2 593 697,99
Plán preinvestovania v roku 2010 [€]: 315 570
Zhotoviteľ:
Doprastav a.s.

Účel stavby:

Cieľom rekonštrukcie mosta je zlepšenie jeho stavebného stavu. Po rekonštrukcii dosiahnuť úroveň zaťažiteľnosti podľa triedy „A“ podľa platných normových predpisov. Požadovaná zaťažiteľnosť sa dosiahne zhotovením novej spriahajúcej žel. bet. dosky a použitím dodatočnej predpínacej výstuže v úrovni spodnej príruby nosníkov, zhotovením nového zvršku a časti mostného príslušenstva s dôslednou reprofiláciou poškodených povrchov nosnej konštrukcie a spodnej stavby. Nadbetónovaním spriahajúcej dosky dôjde k zvýšeniu nivelety mosta a vzhľadom na to je potrebné upraviť niveletu cesty I/59 pred a za mostom v dĺžke 15m a upraviť aj priľahlé chodníky.
Rekonštrukcia bude prebiehať pod premávkou s usmernením osobnej a autobusovej dopravy do jedného jazdného pruhu dopravným značením a svetelnou signalizáciou - po poloviciach mosta. Nákladná doprava bude presmerovaná na obchádzkové trasy. V rámci stavby budú dotknuté nasledovné inžinierske siete: miestny tel. kábel, kábel VO, trakčné vedenie.
Cieľom opravy križovatky I/18, I/59 je zlepšenie plynulosti a priechodnosti tohto dopravného uzla usmernením jazdných pruhov, prestavbou ostrovčekov, sfunkčnením cestnej svetelnej signalizácie za podmienky minimálneho zásahu do okolitých pozemkov.
Cieľom opravy križovatky I/18, III/018 105 je zlepšenie dopravnej situácie v križovatke, ktorá je využívaná ťažkou nákladnou dopravou na zásobovanie priemyselných aktivít zriadením samostatného ľavého odbočovacieho pruhu v smere od Ružomberka do Liskovej a vyraďovacieho pruhu zo smeru L. Mikuláš – Lisková a vybudovaním ostrovčeka .
Technický popis stavby:
Existujúci most ev. č. 062 na štátnej ceste I/59 z Ružomberka do Dolného Kubína v km 53,680 ponad elektrifikovanú železničnú trať Žilina – Košice a miestnou komunikáciou bol postavený v roku 1967. Most je prefabrikovaný s piatimi poliami.
Stavebný stav mosta bol na základe hlavnej prehliadky mosta vykonanej v roku 1999 zatriedený ako veľmi zlý, to je stupeň VI. podľa ON 73 6220.
Križovatka ciest I/18 a I/59 v Ružomberku v súčasnosti predstavuje opakujúcu sa nehodovú lokalitu v rámci cestnej siete SR. V križovatke je nefunkčná cestná svetelná signalizácia, šírka jazdných pruhov je nehomogénna, problematickým je ľavé odbočenie zo smeru Žilina – Dolný Kubín, ktoré sa využíva pre ťažkú nákladnú dopravu.
Križovatka ciest I/18 a II/018 105 pri odbočke na obec Lisková je využívaná ťažkou nákladnou dopravou na zásobovanie Mondi Bussines Paper SCP ( býv. SCP Neusiedler), železničnej vlečky ŽSR a ostatných priemyselných aktivít pri ceste III/018 105. Problematickým sa javia odbočenia z cesty I/18 na cestu III/018 105 (hlavne ľavé v smere Ružomberok – Lisková) ako aj zaradenie z cesty III/018 105 na cestu I/18.
Most:1
Kategória cesty:zachovanie existujúceho šírkoveho usporiadania
Dĺžka mosta / úpravy:120,21 m
Šírka mosta medzi obrubníkmi/zábradliami:9,0 m/12,0 m
Zaťaženie mosta: Zaťažovacia trieda „A“ podľa STN 73 6203/1986
Križovatky:2

 

Aktualizované: 11.5.2010

Publikované: 5.12.2008

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora