SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty OPII>Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji 1. etapa
Prejsť na navigáciu

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji 1. etapa

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji 1. etapa
Prijímateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu: Trenčiansky kraj – Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Prievidza, Trenčín
Výška poskytnutého NFP [€]: 9 086 842,59

Popis projektu:

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy rieši v ZA a TN kraji 1. etapa rieši realizáciu stavebno – bezpečnostných opatrení na riešenom úseku komunikácie za účelom zvýšenia bezpečnosti, plynulosti a komfortu dopravy.

Projekt zahŕňa realizovaný úsek na ceste I/9 Mníchova Lehota km 122,800 – hr. Banskobystrického kraja 198,426 km v riešených úsekoch:

  • Mníchova Lehota – Nováky 122,800 – 167,300
  • Križovatka Banská – Veľká Čausa 178,000 – 179,700
  • Handlová – hr. BB kraja 189,100 – 198,426.

Celková dĺžka riešených úsekov predstavuje 75,636 km. Celková dĺžka realizácie po vyňatí úsekov z navrhovaných úprav je 55,526 km.

Popis vybraných realizovaných prác:

- zosúladenie vodorovného dopravného značenia s platnou právnou úpravou
- zosúladenie zvislého dopravného značenia s platnou právnou úpravou
- prvky pasívnej bezpečnosti (tlmiče nárazu, EA koncovky, záchytné systémy, pasívne nosiče zvislého dopravného značenia, motozvodidlá)
- opatrenia na skľudnenie dopravy pred obcou
- zvýraznenie smerového vedenia cesty a prechodov pre chodcov
- osadenie trvalých dopravných gombíkov
- úprava krajníc

 

 Aktualizované: 4.4.2019 

Publikované: 4.4.2019

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora