SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty OPII>Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce, 2. fáza
Prejsť na navigáciu

Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce, 2. fáza

Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce, 2. fáza
Prijímateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu: PO kraj – okres Svidník
Výška poskytnutého NFP [€]: 8 557 299,80

Popis projektu:

Cieľom rekonštrukcie cesty I/73, je zvýšenie technickej úrovne cestnej siete SR v tejto lokalite, a tým predovšetkým zvýšenie cestovnej rýchlosti, bezpečnosti jej užívateľov, a v neposlednom rade aj zlepšenie životného prostredia obyvateľov v blízkosti dotknutej cestnej siete.

Účelom stavby je rekonštrukcia krytu existujúcej cesty I/73, kde bude nahradená súčasná cemento-betónová vozovka živičnou konštrukciou. V rámci rekonštrukcie cesty I/73 je potrebná úprava jestvujúcich križovatiek, vjazdov a výjazdov na priľahlé poľnohospodárske pozemky a poľné cesty a úprava mostných objektov.

Existujúce spevnenie krajníc asfaltom bude odfrézované. Asfalt je navrhnutý na recykláciu, ktorý sa spätne použije na stavbe pri zriadení zjazdov na súbežnú poľnú cestu a pod. Prepojenie a dopravná obsluha územia realizovaná po ceste I/73 umožňuje spojenie obcí a miest okresu Svidník s pokračovaním na hraničný prechod Vyšný Komárnik s Poľskou republikou. Kvalita tohto prepojenia výrazne ovplyvní rýchlosť rozvoja všetkých dotknutých sídiel. Význam zvýšenia bezpečnosti a kvality menovaného dopravného prepojenia posilňuje aj rastúca potreba skvalitniť dostupnosť všetkých regiónov Slovenska s cieľom vyrovnávať existujúce regionálne disparity.

Predmetný úsek cesty I/73 je vymedzený obcami Šarišský Štiavnik a Vyšný Komárnik (extravilán), podľa pasportu cesty od staničenia 27,285 km (začiatok úseku) do 56,609 km (koniec úseku).

V zmysle projektovej dokumentácie je celý úsek v dĺžke 23,287 km rozdelený na šesť častí.

1.    I/73 Šarišský Štiavnik – Horizont, km: 27,285 - 29,000 o dĺžke 1 715,00 m

2.    I/73 Horizont– Svidník, km: 29,000 – 37,786 o dĺžke 8 786,00 m

3.    I/73 Rázcestie Kapišová – Ladomirová,km: 43,822 - 47,935 o dĺžke 4 113,00 m

4.    I/73 Ladomirova – Hunkovce km: 47,935 - 48,487 o dĺžke 552,00 m

5.    I/73 Hunkovce – zosuv, km: 48,487 - 48,811 o dĺžke 324,00 m

6.    I/73 Hunkovce – Vyšný Komárnikkm: 48,811 - 56,609 o dĺžke 7 798,00 m

Projekt je pokračovaním I. fázy realizovanej z OPD 2007 - 2013.


1_73_sarissky_stiavnik_hunkovce_foto1

 

1_73_sarissky_stiavnik_hunkovce_foto2

 

1_73_sarissky_stiavnik_hunkovce_foto3

 

1_73_sarissky_stiavnik_hunkovce_foto4

 

Aktualizované: 4.4.2017

Publikované: 27.1.2017

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora