SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty OPII>Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce, 2. fáza
Prejsť na navigáciu

Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce, 2. fáza

Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce, 2. fáza
Prijímateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu: PO kraj – okres Svidník
Výška poskytnutého NFP [€]: 8 557 299,80

Popis projektu:

Cieľom rekonštrukcie cesty I/73, je zvýšenie technickej úrovne cestnej siete SR v tejto lokalite, a tým predovšetkým zvýšenie cestovnej rýchlosti, bezpečnosti jej užívateľov, a v neposlednom rade aj zlepšenie životného prostredia obyvateľov v blízkosti dotknutej cestnej siete.

Účelom stavby je rekonštrukcia krytu existujúcej cesty I/73, kde bude nahradená súčasná cemento-betónová vozovka živičnou konštrukciou. V rámci rekonštrukcie cesty I/73 je potrebná úprava jestvujúcich križovatiek, vjazdov a výjazdov na priľahlé poľnohospodárske pozemky a poľné cesty a úprava mostných objektov.

Existujúce spevnenie krajníc asfaltom bude odfrézované. Asfalt je navrhnutý na recykláciu, ktorý sa spätne použije na stavbe pri zriadení zjazdov na súbežnú poľnú cestu a pod. Prepojenie a dopravná obsluha územia realizovaná po ceste I/73 umožňuje spojenie obcí a miest okresu Svidník s pokračovaním na hraničný prechod Vyšný Komárnik s Poľskou republikou. Kvalita tohto prepojenia výrazne ovplyvní rýchlosť rozvoja všetkých dotknutých sídiel. Význam zvýšenia bezpečnosti a kvality menovaného dopravného prepojenia posilňuje aj rastúca potreba skvalitniť dostupnosť všetkých regiónov Slovenska s cieľom vyrovnávať existujúce regionálne disparity.

Predmetný úsek cesty I/73 je vymedzený obcami Šarišský Štiavnik a Vyšný Komárnik (extravilán), podľa pasportu cesty od staničenia 27,285 km (začiatok úseku) do 56,609 km (koniec úseku).

V zmysle projektovej dokumentácie je celý úsek v dĺžke 23,287 km rozdelený na šesť častí.

1.    I/73 Šarišský Štiavnik – Horizont, km: 27,285 - 29,000 o dĺžke 1 715,00 m

2.    I/73 Horizont– Svidník, km: 29,000 – 37,786 o dĺžke 8 786,00 m

3.    I/73 Rázcestie Kapišová – Ladomirová,km: 43,822 - 47,935 o dĺžke 4 113,00 m

4.    I/73 Ladomirova – Hunkovce km: 47,935 - 48,487 o dĺžke 552,00 m

5.    I/73 Hunkovce – zosuv, km: 48,487 - 48,811 o dĺžke 324,00 m

6.    I/73 Hunkovce – Vyšný Komárnikkm: 48,811 - 56,609 o dĺžke 7 798,00 m

Projekt je pokračovaním I. fázy realizovanej z OPD 2007 - 2013.


1_73_sarissky_stiavnik_hunkovce_foto1

 

1_73_sarissky_stiavnik_hunkovce_foto2

 

1_73_sarissky_stiavnik_hunkovce_foto3

 

1_73_sarissky_stiavnik_hunkovce_foto4

 

Aktualizované: 4.4.2017

Publikované: 27.1.2017

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)
Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora