SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty OPII>Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce, 2. fáza
Prejsť na navigáciu

Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce, 2. fáza

Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce, 2. fáza
Prijímateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu: PO kraj – okres Svidník
Výška poskytnutého NFP [€]: 8 557 299,80

Popis projektu:

Cieľom rekonštrukcie cesty I/73, je zvýšenie technickej úrovne cestnej siete SR v tejto lokalite, a tým predovšetkým zvýšenie cestovnej rýchlosti, bezpečnosti jej užívateľov, a v neposlednom rade aj zlepšenie životného prostredia obyvateľov v blízkosti dotknutej cestnej siete.

Účelom stavby je rekonštrukcia krytu existujúcej cesty I/73, kde bude nahradená súčasná cemento-betónová vozovka živičnou konštrukciou. V rámci rekonštrukcie cesty I/73 je potrebná úprava jestvujúcich križovatiek, vjazdov a výjazdov na priľahlé poľnohospodárske pozemky a poľné cesty a úprava mostných objektov.

Existujúce spevnenie krajníc asfaltom bude odfrézované. Asfalt je navrhnutý na recykláciu, ktorý sa spätne použije na stavbe pri zriadení zjazdov na súbežnú poľnú cestu a pod. Prepojenie a dopravná obsluha územia realizovaná po ceste I/73 umožňuje spojenie obcí a miest okresu Svidník s pokračovaním na hraničný prechod Vyšný Komárnik s Poľskou republikou. Kvalita tohto prepojenia výrazne ovplyvní rýchlosť rozvoja všetkých dotknutých sídiel. Význam zvýšenia bezpečnosti a kvality menovaného dopravného prepojenia posilňuje aj rastúca potreba skvalitniť dostupnosť všetkých regiónov Slovenska s cieľom vyrovnávať existujúce regionálne disparity.

Predmetný úsek cesty I/73 je vymedzený obcami Šarišský Štiavnik a Vyšný Komárnik (extravilán), podľa pasportu cesty od staničenia 27,285 km (začiatok úseku) do 56,609 km (koniec úseku).

V zmysle projektovej dokumentácie je celý úsek v dĺžke 23,287 km rozdelený na šesť častí.

1.    I/73 Šarišský Štiavnik – Horizont, km: 27,285 - 29,000 o dĺžke 1 715,00 m

2.    I/73 Horizont– Svidník, km: 29,000 – 37,786 o dĺžke 8 786,00 m

3.    I/73 Rázcestie Kapišová – Ladomirová,km: 43,822 - 47,935 o dĺžke 4 113,00 m

4.    I/73 Ladomirova – Hunkovce km: 47,935 - 48,487 o dĺžke 552,00 m

5.    I/73 Hunkovce – zosuv, km: 48,487 - 48,811 o dĺžke 324,00 m

6.    I/73 Hunkovce – Vyšný Komárnikkm: 48,811 - 56,609 o dĺžke 7 798,00 m

Projekt je pokračovaním I. fázy realizovanej z OPD 2007 - 2013.


1_73_sarissky_stiavnik_hunkovce_foto1

 

1_73_sarissky_stiavnik_hunkovce_foto2

 

1_73_sarissky_stiavnik_hunkovce_foto3

 

1_73_sarissky_stiavnik_hunkovce_foto4

 

Aktualizované: 4.4.2017

Publikované: 27.1.2017

Aktuálne

Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 pre portál IS MCS
Dopravná nehodovosť 2017

Dopravná nehodovosť 2017

15.03.2019
Nová publikácia SSC Dopravná nehodovosť 2017 na transeurópskych cestách, rýchlostných cestách, cestách v plánovaných koridoroch diaľnic a rýchlostných ciest a na cestách samosprávnych krajov Slovenskej republiky
Pozastavenie TP 099

Pozastavenie TP 099

26.02.2019
MDV SR s platnosťou od 26.02.2019 pozastavuje účinnosť TP 099 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov (pôvodné označenie TP 13/2015)

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora