SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty OPD>Unifikácia železničných priecestí na cestách I. triedy
Prejsť na navigáciu

Unifikácia železničných priecestí na cestách I. triedy

Unifikácia železničných priecestí na cestách I. triedy
Termín začatia stavby:
2015
Termín ukončenia stavby:
2015
Predpokladané investičné výdavky [€]: 7 236 736,28
Zhotoviteľ:
CESTY NITRA

Popis projektu:

V súčasnosti sú chránené, resp. nechránené priecestia vyznačené spravidla štandardným zvislým dopravným značením, ktoré upozorňuje na vzdialenosť k blížiacemu sa priecestiu. Značenie je často po uplynutí doby životnosti, je poškodené, neúplné, v nedostatočnej triede retroreflexnosti, absentujú značky po ľavej strane komunikácie a za daných okolností nedostatočným spôsobom upozorňujú na dopravnú situáciu. Vychádzajúc z uvedeného, je značenie priecestí v rozpore so súčasnou právnou úpravou (Zákon č. 8/2009 Z. z., o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. Vyhláška č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke č.8/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Nevhodným, resp. nepostačujúcim spôsobom sú vyznačené najmä z hľadiska retroreflexie použitých materiálov závory (odrazky). Problematické je tiež vyznačenie priecestia výstražnými krížmi a taktiež značkami upravujúcimi prednosť v mieste zlých rozhľadových pomerov na priecestiach bez zabezpečovacích zariadení.

Globálnym cieľom OPD je podpora mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy. Vybudovanie projektu dlhodobo zabezpečí neustále zvyšovanie prepravných potrieb spoločnosti (tovarov a služieb) v požadovanom čase a kvalite, s maximálnou efektivitou, pri súčasnom znižovaní negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie a zdravie obyvateľov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti zníženie ťažkých následkov dopravných nehôd a zvýšenie hospodárnosti cestnej dopravy.

 

Aktualizované: 4.4.2017

Publikované: 27.1.2017

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora