SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty OPD>Unifikácia železničných priecestí na cestách I. triedy
Prejsť na navigáciu

Unifikácia železničných priecestí na cestách I. triedy

Unifikácia železničných priecestí na cestách I. triedy
Termín začatia stavby:
2015
Termín ukončenia stavby:
2015
Predpokladané investičné výdavky [€]: 7 236 736,28
Zhotoviteľ:
CESTY NITRA

Popis projektu:

V súčasnosti sú chránené, resp. nechránené priecestia vyznačené spravidla štandardným zvislým dopravným značením, ktoré upozorňuje na vzdialenosť k blížiacemu sa priecestiu. Značenie je často po uplynutí doby životnosti, je poškodené, neúplné, v nedostatočnej triede retroreflexnosti, absentujú značky po ľavej strane komunikácie a za daných okolností nedostatočným spôsobom upozorňujú na dopravnú situáciu. Vychádzajúc z uvedeného, je značenie priecestí v rozpore so súčasnou právnou úpravou (Zákon č. 8/2009 Z. z., o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. Vyhláška č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke č.8/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Nevhodným, resp. nepostačujúcim spôsobom sú vyznačené najmä z hľadiska retroreflexie použitých materiálov závory (odrazky). Problematické je tiež vyznačenie priecestia výstražnými krížmi a taktiež značkami upravujúcimi prednosť v mieste zlých rozhľadových pomerov na priecestiach bez zabezpečovacích zariadení.

Globálnym cieľom OPD je podpora mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy. Vybudovanie projektu dlhodobo zabezpečí neustále zvyšovanie prepravných potrieb spoločnosti (tovarov a služieb) v požadovanom čase a kvalite, s maximálnou efektivitou, pri súčasnom znižovaní negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie a zdravie obyvateľov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti zníženie ťažkých následkov dopravných nehôd a zvýšenie hospodárnosti cestnej dopravy.

 

Aktualizované: 4.4.2017

Publikované: 27.1.2017

Aktuálne

Softecon 2019

Softecon 2019

20.03.2019
Prezentácia výskumno-vývojovej úlohy
Most Komárno - Komárom

Most Komárno - Komárom

18.03.2019
Priebeh realizácie diela
Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 za Portál IS MCS

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora