SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty OPD>I/50 Zvolen, Pustý hrad - Neresnica, III. Etapa
Prejsť na navigáciu

I/50 Zvolen, Pustý hrad - Neresnica, III. etapa

I/50 Zvolen, Pustý hrad - Neresnica, III. etapa
Termín začatia stavby:
2011
Termín ukončenia stavby:
2014
Predpokladané investičné výdavky [€]: 10 257 801,83
Zhotoviteľ: 
STAVBY MOSTOV SLOVAKIA

Popis projektu:

Cesta I/50 na území Slovenska patrí do siete ciest I. triedy. Cesta I/50 tvorí jednu z najdôležitejších dopravných spojníc v smere západ – východ, teda od hraníc Slovenska s Českou republikou a slovensko-ukrajinskou hranicou na východe republiky. Zároveň je súčasťou základného cestného systému Slovenska, pričom prepája mestá a obce v rámci Stredného Slovenska. Z medzinárodného hľadiska je zaradená do medzinárodnej cestnej siete ako E 571.

Cesta I/66 na území Slovenska patrí do siete ciest I. triedy. Začína na hraniciach s Maďarskou republikou a spája mestá a obce Banskobystrického kraja, kde sa na hranici s Prešovským krajom napája na severo-južný ťah I/67. Jej úsek je v mieste rekonštrukcie súčasťou medzinárodnej cestnej siete s označením E 77.

V okresnom meste Zvolen sa nachádza úrovňová križovatka dvoch vyššie uvedených ciest. Existujúca komunikácia v danom úseku nevyhovuje kapacitne ani kvalitatívne a svetelná križovatka ciest I/50 a I/66 tvorí prekážku v plynulosti dopravy v tomto úseku. Nárast dopravy v posledných rokoch prekročil parametre záťaže, na ktoré bola I/50 pôvodne projektovaná. Cesta je v súčasnosti nadmerne zaťažená narastajúcou dopravou, najmä ťažkými nákladnými vozidlami, niekoľkonásobne bol prekročený celoslovenský ročný priemer dopravnej nehodovosti na 1 km cesty.

Z hľadiska kvalitatívnych parametrov komunikácia nespĺňa základné požiadavky pre plynulú a bezpečnú premávku, vykazuje zníženú spôsobilosť s výskytom pozdĺžnych aj priečnych deformácií.

Z vyššie uvedených dôvodov je rekonštrukcia cestného telesa v danej lokalite nevyhnutná. Predmetná stavba je súčasťou postupnej prestavby prieťahu cesty I/50 mestom Zvolen, ako jej III. etapa.

Cieľom projektu je obnoviť kvalitu cestného telesa, tak aby vozovka vyhovovala požiadavkám na narastajúce dopravné zaťaženie vo výhľadovom období 20 rokov, čím sa zvýši plynulosť cestnej premávky, zrýchli sa čas prejazdu úsekom a zníži sa nehodovosť, čím sa zvýši bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.

V rámci rekonštrukcie sa vybuduje mimoúrovňové križovanie ciest I/50 a I/66 v mieste súčasnej úrovňovej stykovej križovatky. Vykoná sa rekonštrukcia cesty I/50 ako smerovo rozdelená komunikácia v dĺžke 440 m, v ďalšom úseku sa opraví kryt vozovky bez úpravy jej šírkových parametrov a to frézovaním povrchu, zosilnením a položením nového krytu vozovky. Na úseku cesty I/66 prebehne jej kompletná rekonštrukcia v dĺžke 678,27 m. V mieste terajšieho železničného mosta ponad cestu I/50 sa z dôvodu nedostatočnej podjazdnej výšky vybuduje nový oceľový most. Na pokračujúcom úseku cesty I/50 bude vyfrézovaný povrch vozovky, zosilní sa a položia sa nové asfaltové vrstvy. Opravený kryt vozovky bude aj na moste ponad rieku Slatina. Nasledujúci úsek od mosta po koniec úseku bude rekonštruovaný kompletne vrátane podložia a celej konštrukcie vozovky. V rámci prestavby sú taktiež navrhnuté nové odbočovacie pruhy v dvoch úsekoch.

 

Mapa KNL na cestách I. a II. triedy v SR v roku 2006

 

Aktualizované: 4.4.2017

Publikované: 11.5.2010

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora