SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty OPD>I/50 Zvolen, Pustý hrad - Neresnica, III. Etapa
Prejsť na navigáciu

I/50 Zvolen, Pustý hrad - Neresnica, III. etapa

I/50 Zvolen, Pustý hrad - Neresnica, III. etapa
Termín začatia stavby:
2011
Termín ukončenia stavby:
2014
Predpokladané investičné výdavky [€]: 10 257 801,83
Zhotoviteľ: 
STAVBY MOSTOV SLOVAKIA

Popis projektu:

Cesta I/50 na území Slovenska patrí do siete ciest I. triedy. Cesta I/50 tvorí jednu z najdôležitejších dopravných spojníc v smere západ – východ, teda od hraníc Slovenska s Českou republikou a slovensko-ukrajinskou hranicou na východe republiky. Zároveň je súčasťou základného cestného systému Slovenska, pričom prepája mestá a obce v rámci Stredného Slovenska. Z medzinárodného hľadiska je zaradená do medzinárodnej cestnej siete ako E 571.

Cesta I/66 na území Slovenska patrí do siete ciest I. triedy. Začína na hraniciach s Maďarskou republikou a spája mestá a obce Banskobystrického kraja, kde sa na hranici s Prešovským krajom napája na severo-južný ťah I/67. Jej úsek je v mieste rekonštrukcie súčasťou medzinárodnej cestnej siete s označením E 77.

V okresnom meste Zvolen sa nachádza úrovňová križovatka dvoch vyššie uvedených ciest. Existujúca komunikácia v danom úseku nevyhovuje kapacitne ani kvalitatívne a svetelná križovatka ciest I/50 a I/66 tvorí prekážku v plynulosti dopravy v tomto úseku. Nárast dopravy v posledných rokoch prekročil parametre záťaže, na ktoré bola I/50 pôvodne projektovaná. Cesta je v súčasnosti nadmerne zaťažená narastajúcou dopravou, najmä ťažkými nákladnými vozidlami, niekoľkonásobne bol prekročený celoslovenský ročný priemer dopravnej nehodovosti na 1 km cesty.

Z hľadiska kvalitatívnych parametrov komunikácia nespĺňa základné požiadavky pre plynulú a bezpečnú premávku, vykazuje zníženú spôsobilosť s výskytom pozdĺžnych aj priečnych deformácií.

Z vyššie uvedených dôvodov je rekonštrukcia cestného telesa v danej lokalite nevyhnutná. Predmetná stavba je súčasťou postupnej prestavby prieťahu cesty I/50 mestom Zvolen, ako jej III. etapa.

Cieľom projektu je obnoviť kvalitu cestného telesa, tak aby vozovka vyhovovala požiadavkám na narastajúce dopravné zaťaženie vo výhľadovom období 20 rokov, čím sa zvýši plynulosť cestnej premávky, zrýchli sa čas prejazdu úsekom a zníži sa nehodovosť, čím sa zvýši bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.

V rámci rekonštrukcie sa vybuduje mimoúrovňové križovanie ciest I/50 a I/66 v mieste súčasnej úrovňovej stykovej križovatky. Vykoná sa rekonštrukcia cesty I/50 ako smerovo rozdelená komunikácia v dĺžke 440 m, v ďalšom úseku sa opraví kryt vozovky bez úpravy jej šírkových parametrov a to frézovaním povrchu, zosilnením a položením nového krytu vozovky. Na úseku cesty I/66 prebehne jej kompletná rekonštrukcia v dĺžke 678,27 m. V mieste terajšieho železničného mosta ponad cestu I/50 sa z dôvodu nedostatočnej podjazdnej výšky vybuduje nový oceľový most. Na pokračujúcom úseku cesty I/50 bude vyfrézovaný povrch vozovky, zosilní sa a položia sa nové asfaltové vrstvy. Opravený kryt vozovky bude aj na moste ponad rieku Slatina. Nasledujúci úsek od mosta po koniec úseku bude rekonštruovaný kompletne vrátane podložia a celej konštrukcie vozovky. V rámci prestavby sú taktiež navrhnuté nové odbočovacie pruhy v dvoch úsekoch.

 

Mapa KNL na cestách I. a II. triedy v SR v roku 2006

 

Aktualizované: 4.4.2017

Publikované: 11.5.2010

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)
Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora