SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Stavby ukončené v 2015>Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried, II. etapa, I/68 Haniska križovatka
Prejsť na navigáciu

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried, II. etapa, I/68 Haniska križovatka

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried, II. etapa, I/68 Haniska križovatka
Termín začatia stavby:
2015
Termín ukončenia stavby:
2015
Stavebné náklady [€]: 1 897 728
Popis projektu:
Predmetom projektu bola prestavba pôvodnej priesečnej križovatky ciest I/68, III/050187 a III/068025 na križovatku kruhovú. Pred rekonštrukciou boli všetky komunikácie vstupujúce do križovatky dvojpruhové, obojsmerné. Križovatka nemala deliace ani smerovacie ostrovčeky a bola miestom s častým výskytom dopravných nehôd. Organizácia dopravy v priestore križovatky bola pred rekonštrukciou zabezpečená zvislým a vodorovným dopravným značením.
Hlavným objektom predmetného projektu je objekt SO 101-00 Cesta I/68 a okružná križovatka (nové označ št. cesty I/17). Stavebný objekt riešil prestavbu križovatky na križovatku okružnú, ktorá je situovaná v mieste pôvodnej priesečnej križovatky ciest I/68, III/050187 a III/068025.
Súčasťou novo realizovanej okružnej križovatky bola aj úprava ramien ciest vstupujúcich do okružnej križovatky, t.j. úprava na ceste III/068025 (nové označ. III/3343) v smere od obce Čaňa a úprava na ceste III/050187 (nové označ. III/3401) v smere od obce Haniska. Rekonštrukcia cesty I/68 (nové označenie cesty I/17) bola realizovaná v celkove dĺžke 304 m (vetva „B“ „D“ˇ).
Objekt SO 102-00 (úprava cesty III/050187) tvorí vetva „A“ okružnej križovatky v kategórii C 7,5/50. Súčasťou tohto objektu sú aj spojovacie vetvy „AB a DA“. Celková dĺžka stavebnej úpravy v rámci objektu 102-00 (vetva „A“) je 129,50 m.
Objekt SO 103-00 (úprava cesty III/068025 tvorí vetva „C“ okružnej križovatky v kategórii C 7,5/50. Súčasťou tohto objektu sú aj spojovacie vetvy „BC a CD“. Celková dĺžka stavebnej úpravy v rámci objektu 102-00 je 129,50 m.
Rekonštrukcia - výstavba novej okružnej križovatky si vyžiadala aj realizáciu vyvolaných investícii, okrem iného preložku a ochranu troch jestvujúcich vodovodných potrubí (SO 501-00 Ochrana vodovodu DN 650, SO 502-00 Preložka a ochrana vodovodu DN 400, SO 503- Ochrana vodovodu DN 250) preložky a ochranu slaboprúdových vedení (SO 651-00 Preložka optických káblov Telekom a.s., SO 652-00 Preložka metalických káblov Telekom a SO 651-00 Ochrana optických káblov SPP).


Aktualizované: 15.12.2016

Publikované: 13.12.2016

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)
Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora