SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Stavby ukončené v 2015>I/67 Vernárska tiesňava-Hranovnicke pleso, rek.-havária
Prejsť na navigáciu

I/67 Vernárska tiesňava-Hranovnicke pleso, rek.-havária

I/67 Vernárska tiesňava-Hranovnicke pleso, rekonštrukcia havária
Termín začatia stavby:
2014
Termín ukončenia stavby:
2015
Stavebné náklady [€]: 3 183 884
Popis projektu:
Situovanie stavby je na ceste I/67 v Prešovskom kraji, okres Poprad, v katastrálnom území obce Vernár. Trasa je v celom úseku vedená v súbehu s Vernárskym potokom , ktorý 2x križuje trasu cesty existujúcimi mostnými objektmi 67-043 a 67-044. Predmetný úsek cesty I/67 prechádza cez územie národného parku Slovenský raj, zasahuje do národnej prírodnej rezervácie „Vernárska Tiesňava“ a z časti zasahuje do územia prírodnej pamiatky „Hranovnícke pleso“.
V predmetnom úseku cesta I/67 tvorí horský priechod prepájajúci región Pohronia s regiónom Vysoké Tatry. Súčasný stav cesty I/67 po vykonanej rekonštrukcii cesty, v riešenom úseku je vo vyhovujúcom stavebno-technickom stave, čo je vyhovujúce najmä z hľadiska bezpečnosti cestnej dopravy najmä pre ťažkú kamiónovú dopravu. Kategória cesty je minimálne C7,5/60. Šírkové usporiadanie je však predovšetkým definované existujúcim stavom. Projektová dokumentácia riešila rekonštrukciu cesty I/67 v pasportnom staničení 70,930 – 72,740 v celkovej dĺžke 1,801 km. Základným cieľom rekonštrukcie bola stabilizácia zosuvných území, kompletná rekonštrukcia odvodnenia cestného telesa, rekonštrukcia záchytných bezpečnostných zariadení, spevnenie brehov Vernárskeho potoka a zabezpečenie skalného brala „Vernárska tiesňava“. Stabilizácia vzniknutých zosuvov bola realizovaná opornými múrmi založenými na mikropilótach. Odvodnenie bolo riešené prečistením a vydláždením existujúcich priekop a rigolov a úpravou existujúcich priepustov. Skalné bralo bolo zbavené zvetralých a uvoľnených častí a následne zabezpečené zasieťovaním skalnej steny s ukotvením do neporušených častí skalného brala.
Súčasťou predmetnej stavebne akcie, rekonštrukcie št. cesty I/67 boli aj nasledovné objekty :
 • D 201-00 Rekonštrukcia mosta č 67-043
 • D 211-00 Rekonštrukcia oporného múru v km 70,044-70,989
 • D 212-00 Rekonštrukcia oporného múru v km 71,137-71,251
 • D 213-00 Oporný múr v k 71,940- 71,040
 • D 214-00 Oporný múr v km 72,215-72,270
 • D 215-00 Oporný múr v km 72,560-72,715
 • D 221-00 Zabezpečenie skalného brala
 • D 241-00 Spevnenie Vernárského potoka v km 70,980
 • D 242-00 Spevnenie brehu Vernárského potoka v km 70,140

 

Aktualizované: 15.12.2016

Publikované: 13.12.2016

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora