SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Stavby ukončené v 2015>I/79 Trebišov – Veľaty rekonštrukcia
Prejsť na navigáciu

I/79 Trebišov – Veľaty rekonštrukcia

I/79 Trebišov – Veľaty rekonštrukcia
Termín začatia stavby:
2015
Termín ukončenia stavby:
2015
Stavebné náklady [€]: 9 065 136
Zhotoviteľ: Združenie ISK – EUROVIA – Trebišov - Veľaty
Popis projektu:
Cesta I. triedy 79 (I/79) je cestou I. triedy na Slovensku v Košickom kraji, ktorá spája Vranov nad Topľou a obec Čierna pri štátnej hranici s Ukrajinou, kde sa končí bez hraničného priechodu. Jej celková dĺžka je 90 km .Na ňu sa pripája sieť ciest II. a III. triedy Predmetom riešenia bola cesta I/79 v úseku Trebišov-Veľaty vrátane križovatky s cestou III/055311.
Cesta I/79 je v predmetnom úseku kategórie C 9,5/50 ,funkčnej triedy B1.
Potreba predmetnej stavby bola vyvolaná nevyhovujúcim povrchom existujúcej cestnej komunikácie, priečnymi a pozdĺžnymi deformáciami. Vzhľadom na neustály nárast cestnej dopravy čo do počtu prejazdov, ale aj zaťaženia potreba rekonštrukcie a zosilnenia konštrukcie vozovky bola nevyhnutná. Cieľom stavby bola rekonštrukcia daného úseku cesty I/79 z dôvodu zlého technického stavu a opotrebovania povrchu vozovky vplyvom záťaže z narastajúceho dopravného zaťaženia a z dôvodu klimatických a poveternostných vplyvov na vozovku.
Začiatok úpravy 0,000 je v km 32,227 pasportného staničenia cesty I/79 a koniec úpravy 11,435 30 v km 43,662 30 pasportného staničenia cesty I/79.
Celkový rozsah stavby :
 • Rekonštrukcia krytu vozovky v úsekoch km 0,0-4,2; 6,9-8,168;8,505-9,0; 10,7-11,435;
 • Komplexná rekonštrukcia vozovky v úsekoch km4,2-6,9; a 9,0-10,7
 • Rekonštrukcia mosta 79-023
 • Rekonštrukcia mosta 79-024
 • Rekonštrukcia mosta 79-025
 • Prečistenie existujúcich nespevnených priekop a priepustov a vyspravenie čiel priepustov
 • Frézovanie z dôvodu napojenia krytu na začiatku a konci úpravy
 • Výmena bezpečnostných zariadení – zvodidiel a smerových stĺpikov
 • Úprava nespevnenej krajnice

Stavebné úpravy na predmetnom úseku štátnej cesty zabezpečili dosiahnutie štandardných technických parametrov na ceste I. triedy. Účelom a cieľom stavby bolo zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a znížiť nehodovosť na najdôležitejších cestných ťahoch medzinárodného významu.

Mapa KNL na cestách I. a II. triedy v SR v roku 2006

 

 

 

Aktualizované: 15.12.2016 

Publikované: 17.6.2015

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora