SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Stavby ukončené v 2015>I/79 Trebišov – Veľaty rekonštrukcia
Prejsť na navigáciu

I/79 Trebišov – Veľaty rekonštrukcia

I/79 Trebišov – Veľaty rekonštrukcia
Termín začatia stavby:
2015
Termín ukončenia stavby:
2015
Stavebné náklady [€]: 9 065 136
Zhotoviteľ: Združenie ISK – EUROVIA – Trebišov - Veľaty
Popis projektu:
Cesta I. triedy 79 (I/79) je cestou I. triedy na Slovensku v Košickom kraji, ktorá spája Vranov nad Topľou a obec Čierna pri štátnej hranici s Ukrajinou, kde sa končí bez hraničného priechodu. Jej celková dĺžka je 90 km .Na ňu sa pripája sieť ciest II. a III. triedy Predmetom riešenia bola cesta I/79 v úseku Trebišov-Veľaty vrátane križovatky s cestou III/055311.
Cesta I/79 je v predmetnom úseku kategórie C 9,5/50 ,funkčnej triedy B1.
Potreba predmetnej stavby bola vyvolaná nevyhovujúcim povrchom existujúcej cestnej komunikácie, priečnymi a pozdĺžnymi deformáciami. Vzhľadom na neustály nárast cestnej dopravy čo do počtu prejazdov, ale aj zaťaženia potreba rekonštrukcie a zosilnenia konštrukcie vozovky bola nevyhnutná. Cieľom stavby bola rekonštrukcia daného úseku cesty I/79 z dôvodu zlého technického stavu a opotrebovania povrchu vozovky vplyvom záťaže z narastajúceho dopravného zaťaženia a z dôvodu klimatických a poveternostných vplyvov na vozovku.
Začiatok úpravy 0,000 je v km 32,227 pasportného staničenia cesty I/79 a koniec úpravy 11,435 30 v km 43,662 30 pasportného staničenia cesty I/79.
Celkový rozsah stavby :
 • Rekonštrukcia krytu vozovky v úsekoch km 0,0-4,2; 6,9-8,168;8,505-9,0; 10,7-11,435;
 • Komplexná rekonštrukcia vozovky v úsekoch km4,2-6,9; a 9,0-10,7
 • Rekonštrukcia mosta 79-023
 • Rekonštrukcia mosta 79-024
 • Rekonštrukcia mosta 79-025
 • Prečistenie existujúcich nespevnených priekop a priepustov a vyspravenie čiel priepustov
 • Frézovanie z dôvodu napojenia krytu na začiatku a konci úpravy
 • Výmena bezpečnostných zariadení – zvodidiel a smerových stĺpikov
 • Úprava nespevnenej krajnice

Stavebné úpravy na predmetnom úseku štátnej cesty zabezpečili dosiahnutie štandardných technických parametrov na ceste I. triedy. Účelom a cieľom stavby bolo zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a znížiť nehodovosť na najdôležitejších cestných ťahoch medzinárodného významu.

Mapa KNL na cestách I. a II. triedy v SR v roku 2006

 

 

 

Aktualizované: 15.12.2016 

Publikované: 17.6.2015

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora